Soundarya Lahari


    

 

Soundarya Lahari Ready Reckoner


 

Shivah Shakthya Yukto Yadi Bhavati Shaktah Prabhavitum

Na Chedevam Devo Na Khalu Kusalah Spanditumapi

Atas Tvam Aradhyam Hari-Hara-Virinchadibhir Api

Pranantum Stotum Vaa Katham Akrta-Punyah Prabhavati

 

Taniyamsam Pamsum Tava Carana-Pankeruha-Bhavam

Virincih Sanchinvan Virachayati Lokan Avikalam

Vahaty Evam Shaurih Katham Api Sahasrena Shirasaam

Harah Samksudyainam Bhajati Bhajati Bhasitoddhalama-Vidhim

 

Avidyanam Antas-Timira-Mihira-Dweeppa-Nagari

Jadanam Chaitanya-Stabaka-Makaranda-Sruti Jhari

Daridranam Cinta-Mani-Gunanika Janma-Jaladhau

Nimadhanam Damshtra Mura-Ripu-Varahasya Bhavati

 

Tvad Anyah Paanibhyam Abhaya-Varado Daivataganah

Tvam Eka Naivasi Prakatita-Varabhityabhinaya

Bhayat Tratum Datum Phalam Api Cha Vancha Samadhikam

Saranye Lokanam Tava Hi Charanaveva Nipunav

 

Haris Tvam Aradhya Pranata-Jana-Saubhagya-Jananim

Pura Nari Bhutva Pura-Ripum Api Ksobham Anayat

Smaropi Tvam Natva Rati-Nayana-Lehyena Vapusha

Muninam Apyantah Prabhavati Hi Mohaya Mahatam

 

Dhanun Paushpam Maurvi Madhu-Kara-Mayi Pancha Visikha

Vasantaha Samanto Malaya-Marud Ayodhana-Rathah

Tathapy Ekah Sarvam Himagiri-Suthe Kam Api Kripaam

Apangat Te Labdhva Jagadidam Anango Vijayate

 

Kvanat-Kanchi-Dama Kari-Kalabha-Kumbha-Stana-Nata

Pariksheena Madhye Parinata-Sarachandra-Vadana

Dhanur Banan Pasam Srinim Api Dadhana Karatalaii

Purastad Astam Noh Pura-Mathitur Aho-Purushika

 

Sudha-Sindhor Madhye Sura-Vitapi-Vati Parivrte

Mani-Dweepe Nipopavana-Vathi Chintamani-Grhe

Shivaakare Manche Parama-Shiva-Paryanka-Nilayam

Bhajanti Tvam Dhanyah Katichana Chid-Ananda-Laharim

 

Mahim Muladhare Kamapi Manipure Huthavaham

Sthitham Svadhistane Hridi Marutamakasam Upari

Manopi Bhruu-Madhye Sakalamapi Bhittva Kula-Patham

Sahasrare Padme Saha Rahasi Patyaa Viharase

 

Sudha-Dhara-Sarais Carana-Yugalanta Vigalitaih

Prapancham Sinchanti Punarapi Rasamnaya-Mahasah

Avapya Svam Bhumim Bhujaga-Nibham Adhyusta-Valayam

Svam Atmanam Krtva Svapishi Kulakunde Kuharini

 

Chaturbhih Shri-Kantaih Shiva-Yuvatibhih Panchabhir Api

Prabhinnabhih Sambhor Navabhir Api Mula-Prakrthibhih

Chatus-Chatvarimsad Vasu-Dala-Kalasra-Trivalaya-

Tri-Rekhabhih Sardham Tava Sarana-Konah Parinatah

 

Tvadiyam Saundaryam Tuhina-Giri-Kanye Tulayitum

Kavindrah Kalpante Katham Api Virinchi-Prabhrutayah

Yadalokautsukyad Amara-Lalana Yanti Manasa

Tapobhir Dus-Prapam Api Girisa-Sayujya-Padavim

 

Naram Varshiyamsam Nayana Virasam Narmasu Jadam

Thava Panga Loke Pathitha Manudhavanthi Sathasa

Gala Dweni Bhandha Kuch Kalasa Visthrutha Sichaya

Hatath Thrudyath Kanchyho Vigalidha Dhukoola Yuva Thaya

 

Ksitau Sat-Panchasad Dvi-Samadhika-Panchasadudake

Hutase Dva-Sastis Chatur-Adhika-Panchasad Anile

Divi Dvih-Shatrimsan Manasi Cha Chatuh-Sashtir Iti Ye

Mayukhastesham Athyupari Tava Padambuja Yugam

 

Saraj-Jyotsna-Shuddham Sasi-Yuta-Jata-Juta-Makutam

Vara-Traasa-Traana-Sphatika-Ghutika-Pustaka Karaam

Sakrn Na Thva Nathva Katham Iva Sathaam Sannidadhate

Madhu-Kshira-Drakhsa-Madhurima-Dhurinah Phanitayah

 

Kavindranam Chetah-Kamala-Vana-Baalatapa-Ruchim

Bhajante Ye Santah Katichid Arunameva Bhavatim

Virinchi-Preyasyas Tarunatara Sringara-Lahari-

Gabhirabhi Vagbhir Vidadhati Satam Ranjanamami

 

Savitribhir Vacham Chasi-Mani-Sila-Bhanga-Rucibhir

Vasinyadyabhis Tvam Saha Janani Samchintayati Yah

Sa Karta Kavyanam Bhavati Mahatam Bhangi-Rucibhih

Vacobhi Vagdevi-Vadana-Kamalamoda Madhuraii

 

Thanuschayabhi Sthe Tharuna-Tharuni -Srisarinibhi

Divam Sarva-Murvi-Marunimani Magnam Smaranthi Ya

Bhavanthasya Thrasya-Dhwana-Harina Shaleena Nayana

Sahervasya Vasya Kathikathi Na Geervana Ganika

 

Mukham Bindun Kruthva Kucha Yuga Mada Sthasya Thadha Dho

Harardha Dhyayedhyo Haramamahishi The Manmathakalam

Sa Sadhya Samkshebham Nayathi Vanitha Inyathiladhu

Thrilokimapyasu Bramayathi Ravindu Sthana Yugam

 

Kirantim Angebhyah Kirana-Nikurumbamrta-Rasam

Hrdi Tvam Adhatte Hima-Kara-Sila Murthimiva Yah

Sa Sarpanam Darpam Samayati Sakuntadhipa Iva

Jvara-Plustan Drshtya Sukhayati Sudhadhara-Siraya

 

Tatil-Lekha-Thanvim Thapana-Sasi-Vaisvanara-Mayim

Nishannam Shannam Apy Upari Kamalanam Tava Kalaam

Maha-Padma Tavyam Mrdita-Mala-Mayena Manasa

Mahantah Pasyanto Dadhati Paramahlada-Laharim

 

Bhavani Tvam Daase Mayi Vitara Drishtim Sakarunam

Iti Sthotum Vanchan Kadhayati Bhavani Tvam Iti Yah

Tadaiva Tvam Tasmai Disasi Nija-Sayujya-Padavim

Mukunda-Brahmendra-Sphuta-Makuta-Nirajita-Padam

 

Tvaya Hrithva Vamam Vapur Aparitripthena Manasa

Sarirardham Sambhor Aparam Api Sankhe Hritham Abhut

Yad Ethat Tvadrupam Sakalam Arunabham Trinayanam

Kuchabhyam Anamram Kutila-Sadi-Chuudala-Makutam

 

Jagat Suthe Dhata Harir Avati Rudrah Kshapayate

Tiraskurvan Etat Svam Api Vapurisastirayati

Sada-Purvah Sarvam Tad Idamanugrhnati Cha Shiva-

Stavajnam Aalambya Kshana-Chalitayor Bhru-Latikayoh

 

Trayanam Devanam Thri-Guna-Janitanam Tava Sive

Bhavet Puja Puja Tava Charanayor Ya Virachita

Tatha Hi Tvat-Padodvahana-Mani-Pithasya Nikate

Sthita Hyete Sasvan Mukulita-Karottamsa-Makuta

 

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here