Dasaratha Nandana


Dasharatha Nandana Rama Ram

Daya Sagara Rama Ram


Pashupathi Ranjana Rama Ram

Paapa Vimochana Rama Ram


Lakshmana Sevitha Rama Ram

Lakshmi Manohara Rama Ram


Sukshma Swaroopa Rama Ram

Sundara Vadana Rama Ram


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here