Dhanya Dhanya Ho Pradakshina


DHANYA DHANYA HO PRADAK-SHINA SADGURU-RAYACHI

ZALI TVARA SUR-VARA VIMANA UTA-RAYA-CHI

PADO-PADI APARA JALYA PUNYA-CHYA RASHI

SARVA-HI TIR-THE GHADA-LI AMHA AADI-KARUNI KASHI

MRUDANGA TALA DOL BHAKTA BHAVA-RTHE GATI

NAMA-SAN-KIRTANI BRAHMA-NANDE NACHATI

KOTI BRAHMA-HATYA HARI-TI KARITA DANDA-VATU

LOTAN-GANA GHALITA MOKSHA LO-LE PAYATA

GURU-BHAJANA-CHA MAHIMA NA KALE AGA-MA NIGA-MASI

ANUBHAVA TE JANATI JE GURU-PADICHE RAHIVASI

PRADAK-SHINA KARUNI DEHA BHAVE VAHILA

SHRI-RANGAT-MAJA VITTHALA PUDHE UBHA RA-HILA


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here