Gajanana Hey Shubhanana


Gajanana Hey Shubanana

Gauri Nandana Gajavadana

Mooshika Vahana Gajanana

Modhaka Hasta Gajanana


Pashupati Tanaya Gajanana

Paramadayala Gajanana

Paramaniranjana Gajanana

Bhaktajana Priya Gajanana


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here