Jagatha Janani


Jagatha Janani Bhava Tharini Mohini Thu Nava Durga

Thu Bhavani Maha Kali Thu Shivani Mangala


Sharada Saraswathi Gyana Devi Vandana

Shanthi Sukiki Ho Vimala Gyanada Thu Ho Sapala


Lachchumi Dhan Ke Sampatha Poori Kartha Kaamana

Rishi Muni Jana Sakala Priya Komala Thu Chanchala


Sharada Thu Gyanada Lakshmi Thu Hai Sampatha

Kali Durga Shakthima Koti Hai Thu Me Pranam


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here