Jaya Janardhana


Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe

Jana Vimochana Krishna Janma Mochana

Garuda Vahana Krishna Gopika Pathe

Nayana Mohana Krishna Neerajekshana


Sujana Bandhava Krishna Sundarakruthe

Madana Komala Krishna Madhava Hare

Vasumati Pathe Krishna Vasavanuja

Varagunakara Krishna Vaishnavakruthe


Suruchiranana Krishna Shouryavaridhe

Murahara Vibho Krishna Mukthidayaka

Vimalapalaka Krishna Vallabhipathe

Kamalalochana Krishna Kamyadayaka


Vimalagatrane Krishna Bhaktavatsala

Charana Pallavam Krishna Karuna Komalam

Kuvalaikshana Krishna Komalaakruthe

Tava Padambujam Krishna Sharanamashraye


Bhuvana Nayaka Krishna Pavanakruthe

Gunaganojwala Krishna Nalinalochana

Pranayavaridhe Krishna Gunaganakara

Damasodara Krishna Deena Vatsala


Bhaktadasanaa Krishna Harasu Neesada

Kaduninthena Krishna Salaheya Vibho

Garuda Vahana Krishna Gopika Pathe

Nayana Mohana Krishna Neerajekshana


Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe

Jana Vimochana Krishna Janma Mochana

Garuda Vahana Krishna Gopika Pathe

Nayana Mohana Krishna Neerajekshana


Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe

Jana Vimochana Krishna Janma Mochana

Jana Vimochana Krishna Janma Mochana

Jana Vimochana Krishna Janma Mochana


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here