Madhusudhana Harey Madhava


Madhusudhana Harey Madhava

Sri Vasudeva Janardhana

Hari Keshava Narayana

Sri Hari Govinda Mana Mohana

Janardhana Jagath Palana

Deenavana Dukha Bhanjana

Aravinda Lochana Ananda Naa

Sri Vasudeva Janardhana


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here