Om Guru Om Guru


Om Guru Om Guru Paraathpara Guru

Omkara Guru Thava Sharanam


Sukhakara Dukhahara Hey Parameshwara

Brahmaparatpara Thave Sharanam


Namami Brahma Namami Vishnu

Namami Shankara Bhaya Haranam


Chidakara Guru Chitswarupa Guru

Chinmaya SatGuru Thava Sharanam


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here