Pahi Pahi Jagan Mohana Krishna


Pahi Pahi Jagan Mohana Krishna Paramananda Sree Krishna

Krishna Krishna


Devakee Vasudeva Nandana Krishna Divya Sundara Sree Krishna

Nanda Yasoda Nandana Krishna Induvadana Sree Krishna

Krishna Krishna


Kumkuma Pankavi Pankila Krishna Goodha Mahima Srikrishna

Kinkini Rachita Ghana Ghana Krishna Kreedalola Sree Krishna

Krishna Krishna


Kundara Dala Kutilalaka Krishna Mandasmita Sree Krishna

Chanchala Jhala Jhala Noopura Krishna Manjula Vesha Sree Krishna

Krishna Krishna


Daralita Kundala Mandala Krishna Tandavalola Sree Krishna

Dhikkruta Sura Ripu Mandala Krishna Deenapalaka Sree Krishna

Krishna Krishna


Sadhu Sadhu Nata Vesha Sree Krishna Satya Sandha Sree Krishna

Palita Narayana Teertha Krishna Parama Pavana Sree Krishna


Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here