Rama Chandram Rajeevaksham


Rama Chandram Rajeevaksham

Shyamalangam Sasvatha Kirtim


Komala Hastham Koshala Rajam

Mamaka Hrthkamalakaram


Maruti Yuktham Dhimantham

Manitha Bhaktham Srimantham


Kaumara Varam Guru Guha Mitram

Karunya Nidhim Dasaratha Putram


Bhumi Sutapam Bhupati Rupam

Komala Pallava Padam Modam


Kama Gurum Sita Ramam

Kaustubha Bhusham Vandeham


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here