Rama Nama Tarakam


Dasaratha Nandana Rama Ram

Dashamukha Mardhana Rama Ram


Pashupathy Nandana Rama Ram

Papavimochana Rama Ram


Seethaabhirama Rama Ram

Kothandarama Rama Ram


Kalyanarama Rama Ram

Pattabhirama Rama Ram


Rama Rama Rama Rama

Rama Nama Tarakam


Rama Krishna Vasudeva

Bhakti Mukti Dayakam


Janaki Manoharam

Sarvaloka Nayakam


Sankaradi Sevyamana

Punya Nama Keerthanam


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here