Rama Rama Rama Rama Rama Rama Ram-v1


ராமா ராமா ராமா ராமா ராமா ராம ராம்

ராமா ராமா ராமா சீதா ராமா ராம ராம்


க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணா கேசவா

க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணா கேசவா


ரங்கா ரங்கா ரங்கா ரங்கா ரங்க ராஜனே

ரங்கா ரங்கா ரங்கா ரங்கா அரங்கவாசனே


வாசுதேவ வாசுதேவ வாசுதேவனே

வசுதேவ குமாரா ஶ்ரீவாசுதேவனே


ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீநிவாஸனே

ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீநிகேதனே


தீனபந்தோ தீனபந்தோ தீனபாந்தவா

தீனபந்தோ தீனபந்தோ தீனரக்ஷகா


ஆதிநாதா ஆதிநாதா ஆதிநாதனே

அகில லோக ரக்ஷகனே ஆதிமூலமே


அம்புஜாக்ஷ அம்புஜாக்ஷ அம்புஜாக்ஷனே

அம்புஜோத்பவ வினுதா அம்புஜாக்ஷனே


பதுமநாப பதுமநாபா பதுமநாபனே

பத்மாவதி ஸஹித பதுமநாபனே


ப்ராணதாதா ப்ராணநாத ப்ராண நாதனே

ப்ராணபோஷக ப்ரபுவே ப்ராண நாதனே


ஸார்வபௌமா ஸார்வபௌமா ஸார்வபௌமனே

ஸாதுஜன ப்ரியனே ஸார்வபௌமனே


ஶ்ரீதரா மாதவா ஹ்ரிஷிகேஷனே

கேசவா நரசிம்ஹா சரணம் சரணமே


க்ருஷ்ணா சரணம் ரங்கா சரணம் வாசுதேவனே

ஶ்ரீநிவாஸா தீனபந்தோ ஆதிநாதனே


அம்புஜாக்ஷனே பதுமநாபனே

ப்ராண நாதனே ஸார்வபௌமனே


அகிலலோக ரக்ஷகனே ஆதிமூலமே

அம்புஜாக்ஷனே பதுமநாபனே


ப்ராண நாதனே ஸார்வபௌமனே


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here