Seetha Ram kaho


Seetarama kaho radheshyam kaho

Seetarama kaho radheshyam kaho


Seetarama bina koi pyara nahi

Radheshvam bina koi apana nahi


Seetarama kaho radheshyam kaho

Seetarama kaho radheshyam kaho


Seetarama bina sukha kauna kare

Radheshyama bina dukha kauna hare


Seetarama kaho radheshyam kaho

Seetarama kaho radheshyam kaho


Seetarama bina beda para nahi

Radheshyam bina uddhara nahi


Seetarama kaho radheshyam kaho

Seetarama kaho radheshyam kaho


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here