Sharanam Sharanam Pahi Gajananam


Sharanam Sharanam Pahi Gajananam

Vighna Vinashaka Gana Naatham

Buddhi Pradhayaka Pahi Gajananam

Asura Nikantana Pahi Gajananam

Pahi Gajananam Pahi Gajananam

Vighna Vinashaka Gana Naatham


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here