Shringa Puradeeshwari


Shringa Puradeeshwari Sharadhe

Shubha Mangale Sarvaabheeshtaprade


Shankara Sannuta ShriPadmacharane

Sakalakala Visharadhe Varadhe

Salahenna Taye Saamaganapriye


Karunisemma Shruti Gatigala Mate

Kamaniya Sapta Svara Supoojithe

Kaavyagana Kala Svaroopini

Kamita Dayini Kalyani Janani


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here