SriKrishna Ranga Jai SriRama Ranga Jai


Srikrishna Ranga Jai Srirama Ranga Jai

Panduranga Vittala Jai Pandarinatha Vittala Jai

 

Kanmane Kaligachcha Chalmane Vittala Nama

Vilayuhari Villulai Purivipom Yemalulai

 

Srikrishna Ranga Jai Srirama Ranga Jai

Panduranga Vittala Jai Pandarinatha Vittala Jai

 

Chandrabaga Bayalai Bhaavabhakthi Dharalai

Bhakthavariya Bhajanalai Mukthinonda Palamulai

 

Srikrishna Ranga Jai Srirama Ranga Jai

Panduranga Vittala Jai Pandarinatha Vittala Jai

 

Chuttu Chuttu Thirigi Thirigi Srichakrapuram Vatti

Vittala Vittala Vittala Nama Virijallu Kuriyanka

 

Srikrishna Ranga Jai Srirama Ranga Jai

Panduranga Vittala Jai Pandarinatha Vittala Jai

 

Pundaleeku Brochinadu Gnyandevu Vesinadu

Thukkaramu Nelachinadu Thariyambaki Vochinadu

 

Srikrishna Ranga Jai Srirama Ranga Jai

Panduranga Vittala Jai Pandarinatha Vittala Jai

 

Sriranga Ranga Ranga Ranga Panduranga Ranga Ranga

Vittala Vittala Vittala Ranga Vittala Vittala Vittala Ranga

 

Srikrishna Ranga Jai Srirama Ranga Jai

Panduranga Vittala Jai Pandarinatha Vittala Jai

 

Srikrishna Ranga Jai Srirama Ranga Jai

Panduranga Vittala Jai Pandarinatha Vittala Jai

 

Panduranga Vittala Jai Pandarinatha Vittala Jai

 


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here