Vara Leela Gaana Lola


Varaleela Gaanalola Surapaala Sugunajaala Bharita Neelagala Hrdaalaya

Srutimoola Sukarunaalavaala Paalayaasu Mam


Sura Vandita Apta Brnda

Vara Mandara Dhara Sundara Kara

Kundaradana Indu Mukha

Sanandana Nuta

Nanda Nandana Indira Vara


Muni Chintaniya Swantha

Narakaantaka Nigamaantha Charana

Kanta Kusa Lava Antara Hita

Danta Kuja Vasantha

Santatha Antaka Sthuta


Vara Bhusa Vamsa Bhusa Nata Poshana

Mrdu Bhasana Ripu Bhisana

Nara Veshana Naga Poshana

Vara Sesha Bhusa Toshitha Anagha


Sukaviisa Hrtnivesha Jagatisha

Kubhava Pasa Rahita Sriisha

Suragana Isa Hita Jalaisa Sayana

Kesava Asamisa Durlabha


Ranadhira Sarva Sara

Sukumara Budha Vihara

Danuja Niradhara Samirana

Karuna Rasa Paripurna

Jara Jora Pahi Mam


Nara Raksha Nirajaaksha

Vara Rakshasa Mada Sikshaka

Sura Yaksha Sanaka Rukshapatinu

Taksha Harana Paksha

Daksha Sikshaka Priya


Raghu Raja Thyagaraja Nutha

Raja Divasaraja Nayana Bho

Jagatavana Aja Janakaraja Sutha

Viraja Rajaraja Pujita


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here