Aditya Hridayam


Aditya_Hridayam

Content Chapter Count Video Audio
Aditya_Hridayam Shloka
31

  Meaning
 

Total
31

1   Shloka – 1

Tato Yuddha Parishrantam *

Samare Chintaya Sthitam *

Ravanam Chagrato Drishtva *

Yuddhaya Samupasthitam

  

 

  

 

  


2   Shloka – 2

Daiva Taishcha Samagamya *

Drashtu Mabhya Gato Ranam *

Upagamya-Bravidramam *

Agastyo Bhagavan Rishihi

  

 

  

 

  


3   Shloka – 3

Rama Rama Mahabaho *

Shrinu Guhyam Sanatanam *

Yena Sarvanarin Vatsa *

Samare Vijayishyasi

  

 

  

 

  


4   Shloka – 4

Aditya Hridayam Punyam *

Sarva Shatru Vinashanam *

Jayavaham Japen Nityam *

Akshayyam Paramam Shivam

  

 

  

 

  


5   Shloka – 5

Sarvamangala Mangalyam *

Sarva Papa Pranashanam *

Chintashoka Prashamanam *

Ayurvardhana Muttamam

  

 

  

 

  


6   Shloka – 6

Rashmi Mantham Samudyantam *

Devasura Namaskritam *

Pujayasva Vivasvantam *

Bhaskaram Bhuvaneshvaram

  

 

  

 

  


7   Shloka – 7

Sarva Devatmako Hyesha *

Tejasvi Rashmi Bhavanaha *

Esha Devasura Ganan *

Lokan Paathi Gabhastibhihi

  

 

  

 

  


8   Shloka – 8

Esha Brahma Cha Vishnush Cha *

Shivah Skandah Prajapatihi *

Mahendro Dhanadah Kalo *

Yamah Somo Hyapam Patihi

  

 

  

 

  


9   Shloka – 9

Pitaro Vasavah Sadhya *

Hyashvinau Maruto Manuhu *

Vayurvahnih Praja Prana *

Ritukarta Prabhakaraha

  

 

  

 

  


10   Shloka – 10

Adityah Savita Suryaha *

Khagah Pusha Gabhastimanu *

Suvarnasadrisho Bhanuhu *

Hiranyareta Divakaraha

  

 

  

 

  


11   Shloka – 11

Haridashvah Sahasrarchihi *

SaptasaptirMarichimanu *

Timironmathanah Shambhuhu *

Tvashta Martanda Amshuman

  

 

  

 

  


12   Shloka – 12

Hiranyagarbhah Shishira *

thapano Bhaskaro Ravihi *

Agni Garbhoditeh Putraha *

Shankhah Shishira Nashanaha

  

 

  

 

  


13   Shloka – 13

Vyomanathastamobhedi *

Rigyajussamaparagaha *

Ghanavrishtirapam Mitro *

Vindhya Vithiplavangamaha

  

 

  

 

  


14   Shloka – 14

Atapi Mandali Mrityuhu *

Pingalah Sarvatapanaha *

Kavirvishvo Mahatejaha *

Raktah Sarva Bhavodbhavaha

  

 

  

 

  


15   Shloka – 15

Nakshatra Grahataranam *

Adhipo Vishva Bhavanaha *

Tejasamapi Tejasvi *

Dvadashatman Namostu Te

  

 

  

 

  


16   Shloka – 16

Namah Purvaya Giraye *

Pashchimayadraye Namaha *

Jyotirgananam Pataye *

Dinaadhipataye Namaha

  

 

  

 

  


17   Shloka – 17

Jayaya Jaya Bhadraya *

Haryashvaya Namo Namaha *

Namo Namah Sahasramsho *

Adityaya Namo Namaha

  

 

  

 

  


18   Shloka – 18

Nama Ugraya Viraya *

Sarangaya Namo Namaha *

Namah Padma Prabodhaya *

Martandaya Namo Namaha

  

 

  

 

  


19   Shloka – 19

Brahmeshanachyuteshaya *

Suryayadityavarchase *

Bhasvate Sarva Bhakshaya *

Raudraya Vapushe Namaha

  

 

  

 

  


20   Shloka – 20

Tamoghnaya Himaghnaya *

Shatrughnayamitatmane *

Kritaghnaghnaya Devaya *

Jyotisham Pataye Namaha

  

 

  

 

  


21   Shloka – 21

Taptacami Karabhaya *

Vahnaye Vishvakarmane *

Namastamo-bhinighnaya *

Ruchaye Lokasakshine

  

 

  

 

  


22   Shloka – 22

Nashayat Yesha Vai Bhutam *

Tadeva Srijati Prabhuhu *

Payatyesha Tapatyesha *

Varshatyesha Gabhastibhihi

  

 

  

 

  


23   Shloka – 23

Esha Supteshu Jagarti *

Bhuteshu Parinishthitaha *

Esha Evagnihotram Cha *

Phalam Chaivagnihotrinam

  

 

  

 

  


24   Shloka – 24

Vedashcha Kratavashcaiva *

Kratunam Phalam Eva Cha *

Yani Krityani Lokeshu *

Sarva Esha Ravih Prabhuhu

  

 

  

 

  


25   Shloka – 25

Ena Mapatsu Krichchreshu *

Kantareshu Bhayeshu Cha *

Kirtayan Purushah Kashchitu *

Navasidati Raghava

  

 

  

 

  


26   Shloka – 26

Pujayasvaina Mekagro *

Devadevam Jagatpatim *

Etat Trigunitam Japtva *

Yuddheshu Vijayishyasi

  

 

  

 

  


27   Shloka – 27

Asmin Kshane Mahabaho *

Ravanam Tvam Vadhishyasi *

Evamuktva Tada-gastyo *

Jagama Cha Yathagatam

  

 

  

 

  


28   Shloka – 28

Etachchrutva Mahateja *

Nashtashoko Bhavattada *

Dharayamasa Suprito *

Raghavah Prayatatmavan

  

 

  

 

  


29   Shloka – 29

Adityam Prekshya Japtva Tu *

Param Harshamavaptavanu *

Trirachamya Shuchirbhutva *

Dhanuradaya Viryavanu

  

 

  

 

  


30   Shloka – 30

Ravanam Prekshya Hrishtatma *

Yuddhaya Samupagamatu *

Sarvayatnena Mahata *

Vadhe Tasya Dhrito Bhavatu

  

 

  

 

  


31   Shloka – 31

Atha Ravi Ravadan Nirikshya Ramam *

Mudita Manah Paramam Prahrishyamanaha *

Nishicharapati Sankshayam Viditva *

Suragana Madhyagato Vachastvareti