Ganesha PancharatnamFull Version

    

Ready Reckoner


Verse 1

Mudakaratha Modakam Sada Vimukthi Sadhakam

Kaladaravathamskam Vilasi Lokarakshakam

Anaayakaika Nayakam Vinashithebha Dhyathakam

Natha Shubhashu Nashakam Namami Tham Vinayakam

    

Verse 2

Nathetharathi Bheekaram Namodhitharka Bhaswaram

Namthsurari Nirjaram Nathadikaa Paduddaram

Sureshwaram Nidhishwaram Gajeshwaram Ganeshwaram

Maheshwaram Thvamashraye Parathparam Nirantharam

    

Verse 3

Samastha Loka Shankaram Nirastha Dhaithya Kunjaram

Daretharodaram Varam Varebhavakthra Maksharam

Krupakaram Kshamakaram Mudhakaram Yashaskaram

Manaskaram Namskrutham Namskaromi Bhaswaram

    

Verse 4

Akincha Narthi Marjanam Chirantha Nokthi Bhajanam

Purari Purva Nandanam Surari Gurva Charvanam

Prapancha Nasha Bheeshanam Dhananjayadi Bhooshanam

Kapola Danavaranam Bhaje Purana Varanam

    

Verse 5

Nithantha Kantha Dhantha Khanthi Mantha Kantha Kathmajam

Achinthya Roopa Manthaheena Mantharaya Krunthanam

Hrudanthare Nirantharam Vasanthameva Yoginam

Thamekadantha Mevatham Vichintha Yami Santhatham

    

Phala Shruti

Maha Ganesha Pancharathna Madharena Yonvaham

Prjalpathi Prabhathake Hrudismaram Ganeshwaram

Arogathaam Dhoshathaam Susahitheem Suputhratham

Samahithaayu Rashta Bhoothi Mabhu Paithi Soochiraath

    

Please leave your valuable suggestions and feedback here