Garuda Gamana


garudagamana tava caranakamalamiha

manasi lasatu mama nityam

mama tapamapakuru deva

mama papamapakuru deva

jalajanayana vidhinamuciharanamukha

vibudhavinutapadapadma

mama tapamapakuru deva

mama papamapakuru deva

bhujagasayana bhava madanajanaka mama

jananamarana-bhayahari

mama tapamapakuru deva

mama papamapakuru deva

sankhacakradhara dustadaityahara

sarvaloka-sarana

mama tapamapakuru deva

mama papamapakuru deva

aganita-gunagana asaranasaranada

vidalita-suraripujala

mama tapamapakuru deva

mama papamapakuru deva

bhaktavaryamiha bhurikarunaya

pahi bharatitirtham

mama tapamapakuru deva

mama papamapakuru deva


    


Meaning


    


Ready Reckoner


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here