Godha Sthuthi


   Full Version
   

 


 

   

Shree Godha Sthuthihi

Srimaan vEnkata Natharya Kavitharkika Kesari

Vedantaacharya Varyome Sannidhattam Sadahridi

   

 

1   

Sri VishNu chittha kula nandhana kalpavallIm

Sri RangarAja Harichandhana yOga dhrusyAm

SaakshAth KshamAm karuNayA KamalAmivAnyAm

GodhAm ananyasaraNa: SaraNam prapadhyE

   

 

2   

VaidEsika: sruthigirAmapi bhUyasInAm

varNEshu maathi mahimA na hi maadhrusAm tE

ittham vidhanthamapi maam sahasaiva GodhE

mounadhruhO mukharayanthi guNAsthvadhIyA:

   

 

3   

thvath prEyasa: sravaNayO: amruthAyamAnam

thulyAm thvadhIya MaNi noopura sinjithAnAm

GodhE thvamEva Janani thvath abhIshtavArham

Vaacham prasanna madhurAm mama samvidEhi

   

 

4   

KrishNAnvayEna dhadhathIM YamunAnubhAvam

Theerthair yathAvath avagAhya SarasvathIM tE

GodhE vikasvara dhiyAm BhavathI katAkshAth

Vaacha: spuranthi makarandhamucha: kaveenAM

   

 

5   

asmAdhrusAM apakruthou chira dhIkshithAnAm

ahnAya Devi dhayathE yadhasou Mukundha:

Tanniscchitham niyamithstava MouLidhAmnA

tanthrI ninAdha madhuraisccha girAm nigumbhai:

   

 

6   

sONAdharEpi KuchayOrapi ThungabhadrA

VaachAm pravAha nivahEapi SarsavathI thvAm

AprAkruthairapi RasairvirajA svabhAvAth

Godhaapi Devi kamithur nanu NarmadhAsi

   

 

7   

ValmIkatha: sravaNathO VasudhAthmanas tE

jaathO bhabhUva sa muni: Kavi saarvabhouma:

GodhE kimadhbhutham idham yadhamI svadhanthE

VakthrAravindha makarandha nibhA: prabhandhA:

   

 

8   

bhokthum tava priyatamam bhavatheeva gOdhE

bhakthim nijAm praNaya BhavanayA gruNantha :

ucchavachai : viraha sangamajai : udanthai :

srungArayanthi hrudhayam gurava: tvadheeyA :

   

 

9   

Maatha: SamutthuTithathavathIm adhivishNu chittham

visvOpjeevyam amrutham vachasA dhuhAnAm

taapacchidham hima-ruchEriva moorthymanyAm

santhna: payOdhi Duhithu: sahajAm vidhusthvAm

   

 

10   

thaathasthu tE madhubidha: sthuthi lesa vasyAth

karNAmruthai : shtuthi sathai : anavAptha poorvam

tvanmowli ghandha subhagAm upahruthya maalaam

lEbE mahatthara padhAnuguNam prasAdham

   

 

11   

dhik dakshiNAapi paripakthrima puNya lAbhAth

sarvottarA bhavathi dEvi tavAvathArAth I

Yathriva RangapathinA bhaumAna poorvam

nidhrALunA apniyatham nihithA; kataakshA :

   

 

12   

prAyENa dEvi bhavathI vyapadEsa-yOgAth

Godhaavari Jagadhidham payasA puneethE

YasyAm samEthya samayEshu chiram nivAsAth

BhAgIraTI PrabhruthayOapi bhavanthi puNyA:

   

 

13   

NaagEsaya: sutanu: PakshiraTa: Katham tE

Jaatha: svayamvarapathi: Purusha: PurANa:

Yevam vidhA samuchitham praNayam bhavathyA:

Samdarsayanthi ParihAsa Gira: SakheenAm

   

 

14   

Thavth Bhuktha maalya SurabhIkrutha ChArumouLE:

hithvA bhujAnthara-gathAmapi VyjayanthIm

pathyus tavEswari mitha: prathighAtha lOlA:

BahArtha pathra ruchim aarachayanthi bhrungA:

   

 

15   

aamOdhavathyapi sadhA hrudhayangamAapi

rAgAnvithAapi lalithAapi guNOttharAapi

MouLisrajA tava Mukhundha kirITa bhAjA

GodhE! bhavathyadharithA khalu VaijayanthI

   

 

16   

thvanmouLi dhAmani VibhO: sirasA gruhIthE

svacchandha kalpitha sapeethi rasa pramOdha:

manjusvanA madhulihO vidhadhu: svayam tE

svAyamvaram kamapi MangaLa thoorya-GhOsham

   

 

17   

viswaayamaana rajasA kamalEna naabhou

vaksha: sthalE cha kamalA sthana chandhanEna

aamOdhithOapi nigamai : vibhurangri-yugmE

dhatthE nathEna sirasaa tava MowLi maalaam

   

 

18   

chooDApadhEna parigruhya tavotthareeyam

maalaamapi tvadhaLakairadhivaasya dhattAm

prAyENa rangapathirEsha bhibharthi GodhE

sowbhAgya sampath abhishEka mahAdhikAram

   

 

19   

tungairaruthrima gira: svyamutthamAngai:

yam sarvagandha ithi saadharam udhvahanthi

AmOdham anyam adhigacchathi maalikAbhi:

sOapi tvadhIya kuTila aLaka vaasithAbhi:

   

 

20   

dhanyE samastha jagadhAm pithurutthamAnghE

tvanmowLimAlya bhara sambharaNEna bhooya :

indeevara srajamivAdhadhithi tvadheeyAni

AakEkarANi bahumAna vilokithAni

   

 

21   

Rangeswarasya tava cha pranayAnubhandhAth

anyonya maalya parivrutthim abhishtuvantha :

vaachalayanthi VasudhE rasikAstrilokheem

nunoodhikathva-samathA- vishayairvivAdhai :

   

 

22   

DhUrvAdhaLa prathimayA tava dEha kaanthyA

gOrOchanA ruchirayaa cha ruchEndhirAyA:

aasIdhanu~jnitha sikhAvaLa kaNTa SObham

MaangaLyatham praNamathAm Madhuvairi gAthram

   

 

23   

archyam samarchaya niyamai: nigama prasUnai:

Naatham thvayA KamalayA cha samEyivAmsam

Matha: chiram niravisan nijamAdhirAjyam

MaanyA-Manu prabruthayOapi mahIkshithasthE

   

 

24   

aardhrAparAdhini janEbhyabhirakshanArTam

Rangesvarasya RamayA vinivedhyamAnE

paarsvE parathra bhavathi yadhi tathra naaseeth

prAyENa dEvi vadanam parivarthitham syAth

   

 

25   

GOdhE guNairapanayan praNathAparAdhAn

BhrUkshEpa yEva Tava BhOga rasAnukUla:

karmAnubhandhi phala dhAna rathasya bharthu:

SvAthanthrya dhurvyasana marmabhidhA nidhAnam

   

 

26   

RangE TaDithguNavathO Ramayaiva GodhE

KrishNAmbhudasya gaDithAm KrupayA suvrushtyA

dhourgathya Dhurvisha vinAsa sudhAnadhIm ThvAm

Santha: prapadhya smayanthyachirENa thApAn

   

 

27   

jaathAparAdhamapi mAmAnukampya GodhE

gopthree yadhi tvamasi yukthamidham bhavathyA

vAtsalya nirbharatayA jananee kumAram

sthanyEna vardhayathi dhashta payOdharAapi

   

 

28   

Sathamakha maNineelA chAru kalhAra hasthA

sthanabhara namithAngi saandhra vaathsalya sindhu:

aLakavinihithAbhi: sragbhirAkrushta NaathA

vilasathu hrudhi GodhA VishNuchitthAthmajA na:

   

 

29   

ithi vikasitha bhakthE: utthithAm VenkatEsAth

Bahu guNa ramaNeeyAm vakthi GodhA sthuthim ya:

sa Bhavathi bahumAnya: SrimathO Rangabharthu:

CharaNa Kamala sEvAm SaasvathIm abhyupaishyan

   

 

   

Ithi Shree Godha Sthuthihi Samaapthaa

Kavitharkika Simhaya Kalyana Gunashaaline

Srimathe vEnkatesaya Vedanta Gurave Namaha

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here