Karacharana Krtam Vak


Karacharana Krtam Vak

Kaayajam Karmajam Va

Sravana Nayanajam Va

Maanasam Va Aparaadham

Vihitam Avihitam Va

Sarvame Tat Kshamasva

Jaya Jaya Karunabdhe

Sri Maha Deva Shambo

 


  

 

  

 

  


Revision
    

Meaning
    

Ready Reckoner


Please leave your valuable suggestions and feedback here