Lalitha Sahasra Namam


Lalitha Sahasra Namam Stotram

Section Count Video Audio
Revision
52

Total
52

1   Nyasah –

Asya Sri Lalita Sahasranamastotramala Maha Mantrasya

Vasinyadivagdevata risayah Anustup Chandah

SriLalita Maha Tripurasundari Devata

Srimad Vagbhavakuteti Sakthihi

Saktikuteti Kilakam

Sri Lalita Maha Tripurasundari prasadasiddhidvara

Chintitaphalavaptyarthe Jape Viniyogah

  

 

 

 

 


2   Dhyanam –

Sinduraruna Vigragam Trinayanam Manikyamaoli Spharat

Taranayaka Shekharam Smitamukhim Aapinavakshoruham

Panibhyam Alipurna Ratna Chashakam Raktotpalam Bibhratim

Saumyam Ratna Ghatasdha Raktacharanam Dhyayetparamanbikam

Arunam Karuna Tarangitakshim Dhruta Pashankusha Pushpa Banachapam

Animadi Bhi-Ravrutam Mayukhair Ahamityeva Vibhavaye Bhavanim

Dhyayet Padmasanasdham Vikasita Vadanam Padmapatrayatakshim

Hemabham Pitavastram Karakalita Lasad Hemapadmam Varangim

Sarvalankarayuktam Satatam Abhayadam Bhaktanamram Bhavanim

Shree Vidyam Shantamurtim Sakala Suranutam Sarvasampat Pradatrim

Sakunkuma Vilepanam Alikachunbi Kasturikam

Samanda Hasi-Tekshenam Sasharachapa Pashankusham

Ashesha Jana Mohinim Arunamalya Bhushanbaram

Japakusuma Bhasuram Japavidhao Smaredanbikam

  

 

 

 

 


3   Stotram – 1

Sree-Mata Shree Maha-Ragyni * Shreematsinha-Saneshvaree *

Chidagni Kunda-Sambhuta * Deva-Karya Samudyata

  

 

  

 

  


4   Stotram – 2

Udyadbanu Saha-Srabha * Chatur-Bahu Saman-Vita

Raga-Svarupa Pashadya * Krodha-Karanku-Shojvala

  

 

  

 

  


5   Stotram – 3

Mano-Rupekshu Kodanda * Pancha Tanmatra Sayaka

Nijaruna Prabha-Pura * Majabhramhanda Mandala

  

 

  

 

  


6   Stotram – 4

Chanpaka Shoka Punnaga * Saogandhika Lasatkacha

Kuruvinda Mani Shrenee * Kanatkotira Mandita

  

 

  

 

  


7   Stotram – 5

Ashtami Chandra Vibhraja * Dalikasdhala Shobhita

Mukha-Chandra Kalankabha * Mruga-Nabhi Visheshaka

  

 

  

 

  


8   Stotram – 6

Vadana smara Mangalya * Gruhatorana Chillika

Vaktra-Lakshmi Pari-Vaha * Chalan-Minabha Lochana

  

 

  

 

  


9   Stotram – 7

Nava-Chanpaka Pushpabha * Nasa-Danda Virajita

Tarakanti Tiraskari * Nasa-Bharana Bhasura

  

 

  

 

  


10   Stotram – 8

Kadanba Manjari Klupta * Karna-Pura Mano-Hara

Tatanka Yugali-Bhuta * Tapa-Nodupa Mandala

  

 

  

 

  


11   Stotram – 9

Padma-Raga Shila-Darsha * Pari-Bhavi Kapolabhuhu

Nava-Vidruma Binbashree * Nyakkari Radanachada

  

 

  

 

  


12   Stotram – 10

Shudha Vidyankurakara * Dvijapankti Dvayojvala

Karpura-Vitikamoda * Samakarsha Digantara

  

 

  

 

  


13   Stotram – 11

Nijasanlapa Madhurya * Vinirbhastita kachapi

Mandasmita Prabhapura * Manjatkamesha Manasa

  

 

  

 

  


14   Stotram – 12

Anakalita Sadrusya * Chibuka Shree Virajita

Kamesha Badha Mangalya * Sutra-Shobhita Kandhara

  

 

  

 

  


15   Stotram – 13

Kanakangada Keyura * Kamaniya Bhujanvita

Ratnagrai-Veya Chintaka * Lola Mukta Phalanvita

  

 

  

 

  


16   Stotram – 14

Kameshvara Prema-Ratna * Mani Prati-Panastani

Nabhyalavala Romali * Lata Phala Kuchadvaei

  

 

  

 

  


17   Stotram – 15

Lakshya Romalata dhara * Ta Samunneya Madhyama

Stana-Bhara Dalanmadhya * Patta-Bandha-Valitraya

  

 

  

 

  


18   Stotram – 16

Arunaruna Kaostunbha * Vastra Bhasvatkatitati

Ratna Kinkinikaramya * Rashanadama Bhushita

  

 

  

 

  


19   Stotram – 17

Kamesha-Gynata Saobhagya * Marda-Voru Dvayanvita

Manikya Makuta Kara * Janudvaya Virajita

  

 

  

 

  


20   Stotram – 18

indra-Gopa Parikshipta * Smaratunabha Janghika

Guda-Gulpha Kurma Prushta * Jaeishnu Prapadanvita

  

 

  

 

  


21   Stotram – 19

Nakhadidhiti Sanchanna * Samajana Tamoguna

Padadvaya Prabhajala * Parakruta Saroruha

  

 

  

 

  


22   Stotram – 20

Shinjanamani Mangira * Mandita Shrepadanbuja

Marali Mandagamana * Maha-Lavanya Shevadhih

  

 

  

 

  


23   Stotram – 21

Sarvaruna Navadyangi * Sarvabharana Bhushita

Shiva-Kameshvarankasdha * Shiva Svadhinavallabha

  

 

  

 

  


24   Stotram – 22

Sumeru Shrunga-Madhyasdha * Shreemannagara Naeika

Chintamani Gruhantahsdha * Pancha Bramga Sanasdhita

  

 

  

 

  


25   Stotram – 23

Mahapadmatavi Sansdha * Kadanba Vanavasinee

Sudha Sagara Madhyasdha * Kamakshi Kamadaeinee

  

 

  

 

  


26   Stotram – 24

Devarshigana Sanghata * Stuyamanatma-Vaibhava

Bhandasura Vadhodyukta * Shakti-Sena Samanvita

  

 

  

 

  


27   Stotram – 25

Sampatkari Samaruda * Sindhura Vrajasevita

Asvaruda dhishtitasva * Koti Bhiravruta

  

 

  

 

  


28   Stotram – 26

Chakra-Raja Radharudha * Sarva-Yudha Parishkruta

Geya-Chakra Radha-Ruda * Mantrini Parisevita

  

 

  

 

  


29   Stotram – 27

Kiri-Chakra Radha-Rudha * Dandanadha Puraskruta

Jvalamalinikakshipta * vahni Prakara Madhyaga

  

 

  

 

  


30   Stotram – 28

Bhandasainya Vadhodyukta * Shakti Vikrama Harshita

Nitya Parakra Matopa * Nireekshana Samutsaka

  

 

  

 

  


31   Stotram – 29

Bhanda-Putra Vadhodyukta * Balavikrama Nandita

Mantrinyanba Virachita * Vishanga vadhatoshita

  

 

  

 

  


32   Stotram – 30

Vishukra Pranaharana * Varahi Viryanandita

Kameshvara Mukhaloka * Kalpita Shreganeshvara

  

 

  

 

  


33   Stotram – 31

Maha-Ganesha Nirbhinna * Vighnayantra Praharshita

Bhanda-Surendra Nirmukta * Shastra Pratyastra Varshini

  

 

  

 

  


34   Stotram – 32

Karanguli Nakhotpanna * Narayana Dashakrutihi

Mahapashupatastragni * Nirdagdha Surasainika

  

 

  

 

  


35   Stotram – 33

Kameshvarastra Nirdagda * Sabhandasura Shunyaka

Bramhependra Mahendradi * Devasansdhutavaibhava

  

 

  

 

  


36   Stotram – 34

Haranetragni Sandagda * Kama Sanjivanaoshadhihi

Shreemadvagbhavakutaika * Svarupa Mukhapankaja

  

 

  

 

  


37   Stotram – 35

Kantadhah-Kati Paryanta * Madhyakuta Svarupinee

Shakti-Kutaikatapanna * Katyadho bhaga Dharinee

  

 

  

 

  


38   Stotram – 36

Mulamantratmika * Mulakutatraya Kalebara

Kulamrutaika rasika * Kulasanketa paline

  

 

  

 

  


39   Stotram – 37

Kulangana kulantasdha * Kaolinee Kulayogini

Akula Samayantasdha * Samayachara Tatpara

  

 

  

 

  


40   Stotram – 38

Muladharaika Nilaya * Bramhagrandhi Vibhedini

Manipuranta rudita * Vishnugrandhi Vibhedine

  

 

  

 

  


41   Stotram – 39

Aagyna-Chakrantaralasdha * Rudra-Grandhi Vibhedini

Sahasraranbujaruda * Sudhasarabhivarshinee

  

 

  

 

  


42   Stotram – 40

Tatillata Samaruchi * Shatchakropari Sansdhita

Mahashakti-Kundalini * Bisatantu Taniyasi

  

 

  

 

  


43   Stotram – 41

Bhavani Bhavanagamya * Bhavaranya Kutarika

Bhadrapriya Bhadra-Murtir * Bhakta-Saobhagyadaeini

  

 

  

 

  


44   Stotram – 42

Bhakta-Praya Bhakta-Gamya * Bhakti-Vashya Bhaya-Paha

Shanbhavi Sharadaradhya * Sharvani Sharmadaeini

  

 

  

 

  


45   Stotram – 43

Shankari Shrikari Sadhvi * Sarachandra Nibhanana

Shatodari Shantimati * Niradhara Niranjana

  

 

  

 

  


46   Stotram – 44

Nirlepa Nirmala Nitya * Nirakara Nirakula

Nirguna Nishkala Shanta * Nishkama Nirupaplava

  

 

  

 

  


47   Stotram – 45

Nityamukta Nirvikara * Nisprapancha Nirashraya

Nitya-Shudha Nitya-Budha * Niravadya Nirantara

  

 

  

 

  


48   Stotram – 46

Nishkarana Nishkalanka * Nirupadhir nirishvara

Niraga Ragamadhani * Nirmada Madanashini

  

 

  

 

  


49   Stotram – 47

Nishchinta Nirahankara * Nirmoha Mohanashinee

Nirmama Mamatahantri * Nishpapa Papanashini

  

 

  

 

  


50   Stotram – 48

Nishkrodha Krodhashamani * Nirlobha Lobhanashini

Nisamshaya Samshayaghni * Nirbhava Bhavanashini

  

 

  

 

  


51   Stotram – 49

Nirvikalpanirabadha * Nirbheda Bhedanashini

Nirnasha Mrutyumadhani * Nishkriya Nishparigraha

  

 

  

 

  


52   Stotram – 50

Nistula Nilachikura * Nirapaya Niratyaya

Durlabha Durgama Durga * Dukha-Hantri Sukhaprada