Lingashtakam 

Lingashtakam (Full Version)

    

Ready Reckoner


 

Shloka-1

 

Brahma Muraari Suraarchita Lingam

Nirmala Bhasita Shobhita Lingam

Janmaja Dukha Vinaashaka Lingam

Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

 

    

 

Shloka-2

 

Devamuni Pravaraarchita Lingam

Kamadahana Karunaakara Lingam

Raavana Darpa Vinaashana Lingam

Tat Pranamaami Sada Shiva Lingam

 

    

 

Shloka-3

 

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam

Buddhi Vivardhana Kaarana Lingam

Siddha Suraasura Vanditha Lingam

Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

 

    

 

Shloka-4

 

Kanaka Mahaamani Bhooshitha Lingam

Phanipathi Veshtitha Shobhitha Lingam

Daksha Suyajna Vinaashana Lingam

Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

 

    

 

Shloka-5

 

Kumkuma Chandana Lepitha Lingam

Pankaja Haara Sushobhitha Lingam

Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam

Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

 

    

 

Shloka-6

 

Devaganaarchitha Sevitha Lingam

Bhaavair Bhakti Bhirevacha Lingam

Dinakara Koti Prabhakara Lingam

Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

 

    

 

Shloka-7

 

Ashta Dalopari Veshtitha Lingam

Sarva Samudbhava Kaarana Lingam

Ashta Daridra Vinaashana Lingam

Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

 

    

 

Shloka-8

 

Suraguru Suravara Poojitha Lingam

Suravana Pushpa Sadaarchitha Lingam

Parama Padam Paramaatmaka Lingam

Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

 

    

 

Phalasruthi

 

Lingashtakamidam Punyam Yah Pateth Shivasannidhau

Shivalokamavapnoti Shivena Saha Modate

 

    

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here