Mahalakshmi Ashtakam 

Mahalakshmi Ashtakam (Full Version)

    

Ready Reckoner


 

Stanza-1

 

Namastestu Mahamaye

Shree Pithe Sura Poojite

Shanka Chakra Gadha Haste

Maha Lakshmi Namostute

 

    

 

Stanza-2

 

Namaste Garudarudhe

Kolasura Bhayankari

Sarva Papa Hare Devi

Maha Lakshmi Namostute

 

    

 

Stanza-3

 

Sarvagne Sarva Varade

Sarva Dushta Bhayankari

Sarva Duhkha Hare Devi

Maha Lakshmi Namostute

 

    

 

Stanza-4

 

Siddhi Buddhi Prade Devi

Bhukti Mukti Pradayini

Mantra Moorte Sada Devi

Maha Lakshmi Namostute

 

    

 

Stanza-5

 

Adyanta Rahite Devi

Aadya Shakti Maheshwari

Yogaje Yoga Sambhute

Maha Lakshmi Namostute

 

    

 

Stanza-6

 

Sthula Sukshma Maha Raudre

Maha Shakti Mahodare

Maha Papa Hare Devi

Maha Lakshmi Namostute

 

    

 

Stanza-7

 

Padmasana Sthithe Devi

Parabrahma Swaroopini

Parameshi Jagan Mataha

Maha Lakshmi Namostute

 

    

 

Stanza-8

 

Shwetambara Dhare Devi

Nanalankara Bhooshite

Jagasthithe Jaganmataha

Maha Lakshmi Namostute

 

    

 

Phalasruthi

 

Maha Lakshmyashtakam Stotram

Yah Patheth Bhakti Man Narah

Sarva Siddhi Mavapnoti

Rajyam Prapnoti Sarvada

 

Eka Kalae Pathennityam

Maha Papa Vinashanam

Dwikalam Yah Pathennityam

Dhana Dhanya Samanvitah

 

Trikalam Yah Pathennityam

Maha Shatru Vinashanam

Maha Lakshmi Bhavennityam

Prasanna Varada Shubhah

 

    

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here