NamaRamayanam 

NamaRamayanam (Full Version)

    

Ready Reckoner


 

Balakandam

 

Shuddha Brahma Paratpara Ram ॥1॥

Kalatmaka Parameshwara Ram ॥2॥

Sheshathalpa Sukhanidritha Ram ॥3॥

Brahmadyamara Prarthita Ram ॥4॥

Chandakirana Kulamandana Ram ॥5॥

Shrimad Dasharatha Nandana Ram ॥6॥

Kausalya Sukhavardhana Ram ॥7॥

Vishwamitra Priyadhana Ram ॥8॥

Ghoratataka Ghataka Ram ॥9॥

Marichadhini Paathaka Ram ॥10॥

Kaushika Makha Samrakshaka Ram ॥11॥

Shrimad Ahalyoddharaka Ram ॥12॥

Gautamamuni Sampoojitha Ram ॥13॥

Suramuni Varagana Samsthutha Ram ॥14॥

Navikadhavitha Mridhupadha Ram ॥15॥

Mithilapurajanamohaka Ram ॥16॥

Videhamanasaranjaka Ram ॥17॥

Tryambakakarmukabhanjaka Ram ॥18॥

Sitarpitawaramalika Ram ॥19॥

Kritavaivahikakautuka Ram ॥20॥

Bhargavadarpavinashaka Ram ॥21॥

Shrimadayodhyapalaka Ram ॥22॥

Rama Rama Jaya Raja Ram ।

Rama Rama Jaya Sita Ram ॥

    

Practice Lesson
    

 

Ayodhyakandam

 

Aganitagunaganabhushita Ram ॥23॥

Avanitanayakamita Ram ॥24॥

Rakachandrasamanana Ram ॥25॥

Pitrivakyashritakanana Ram ॥26॥

Priyaguhaviniveditapada Ram ॥27॥

Tatkshalitanijamridupada Ram ॥28॥

Bharadwajamukhanandaka Ram ॥29॥

Chitrakutadriniketana Ram ॥30॥

Dasharathasantatachintita Ram ॥31॥

Kaikeyitanayarthita Ram ॥32॥

Virachitanijapitrikarmaka Ram ॥33॥

Bharatarpitanijapaduka Ram ॥34॥

Rama Rama Jaya Raja Ram ।

Rama Rama Jaya Sita Ram ॥

    

Practice Lesson
    

 

Aranyakandam

 

Dandakavanajanapavana Ram ॥35॥

Dushtaviradhavinashana Ram ॥36॥

Sharabhangasutikshnarchita Ram ॥37॥

Agastyanugrahavardhita Ram ॥38॥

Gridhradhipasamsevita Ram ॥39॥

Panchawatitatasusthita Ram ॥40॥

Shurpanakhartividhayaka Ram ॥41॥

Kharadushanamukhasudaka Ram॥42॥

Sitapriyaharinanuga Ram ॥43॥

Marichartikridashuga Ram ॥44॥

Vinashtasitanveshaka Ram ॥45॥

Gridhradhipagatidayaka Ram ॥46॥

Shabaridattaphalashana Ram ॥47॥

Kabandhabahuchchhedaka Ram ॥48॥

Rama Rama Jaya Raja Ram ।

Rama Rama Jaya Sita Ram ॥

    

Practice Lesson
    

 

Kishkindhakandam

 

Hanumatsewitanijapada Ram ॥49॥

Natasugrivabhishtada Ram ॥50॥

Garvitawalisamharaka Ram ॥51॥

Vanaradutapreshaka Ram ॥52॥

Hitakaralakshmanasamyuta Ram ॥53॥

Rama Rama Jaya Raja Ram ।

Rama Rama Jaya Sita Ram ॥

    

Practice Lesson
    

 

Sundarakandam

 

Kapiwarasantatasamsmrita Ram ॥54॥

Tadgativighnadhvamsaka Ram ॥55॥

Sitapranadharaka Ram ॥56॥

Dushtadashananadushita Ram ॥57॥

Shishtahanumadbhushita Ram ॥58॥

Sitaveditakakavana Ram ॥59॥

Kritachudamanidarshana Ram ॥60॥

Kapiwaravachanashwasita Ram ॥61॥

Rama Rama Jaya Raja Ram ।

Rama Rama Jaya Sita Ram॥

    

Practice Lesson
    

 

Yuddhakandam

 

Ravananidhanaprasthita Ram ॥62॥

Vanarasainyasamavrita Ram ॥63॥

Shoshitasaridisharthita Ram ॥64॥

Vibhishanabhayadayaka Ram ॥65॥

Parvatasetunibandhaka Ram ॥66॥

Kumbhakarnashirachchhedaka Ram ॥67॥

Rakshasasanghavimardaka Ram ॥68॥

Ahimahiravanacharana Ram ॥69॥

Samhritadashamukharavana Ram ॥70॥

Vidhibhavamukhasurasamstuta Ram॥71॥

Khasthitadasharathavikshita Ram ॥72॥

Sitadarshanamodita Ram ॥73॥

Abhishiktavibhishananata Ram ॥74॥

Pushpakayanarohana Ram ॥75॥

Bharadwajadinishevana Ram ॥76॥

Bharatapranapriyakara Ram ॥77॥

Saketapuribhushana Ram ॥78॥

Sakalaswiyasamanata Ram ॥79॥

Ratnalasatpithasthita Ram ॥80॥

Pattabhishekalankrita Ram ॥81॥

Parthivakulasammanita Ram ॥82॥

Vibhishanarpitarangaka Ram ॥83॥

Kishakulanugrahakara Ram ॥84॥

Sakalajivasamrakshaka Ram ॥85॥

Samastalokadharaka Ram ॥86॥

Rama Rama Jaya Raja Ram ।

Rama Rama Jaya Sita Ram ॥

    

Practice Lesson
    

 

Uttarakandam

 

Agatamuniganasamstuta Ram ॥87॥

Vishrutadashakanthodbhava Ram ॥88॥

Sitalingananirvrita Ram ॥89॥

Nitisurakshitajanapada Ram ॥90॥

Vipinatyajitajanakaja Ram ॥91॥

Karitalavanasuravadha Ram ॥92॥

Swargatashambukasamstuta Ram ॥93॥

Swatanayakushalavanandita Ram ॥94॥

Ashwamedhakratudikshita Ram ॥95॥

Kalaveditasurapada Ram ॥96॥

Ayodhyakajanamuktida Ram ॥97॥

Vidhimukhavibudhanandaka Ram ॥98॥

Tejomayanijarupaka Ram ॥99॥

Samsritibandhavimochaka Ram ॥100॥

Dharmasthapanatatpara Ram ॥101॥

Bhaktiparayanamuktida Ram ॥102॥

Sarvacharacharapalaka Ram ॥103॥

Sarvabhavamayavaraka Ram ॥104॥

Vaikunthalayasamsthita Ram ॥105॥

Nityanandapadasthita Ram ॥106॥

Rama Rama Jaya Raja Ram ॥107॥

Rama Rama Jaya Sita Ram ॥108॥

Rama Rama Jaya Raja Ram ।

Rama Rama Jaya Sita Ram ॥

    

Practice Lesson
    

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here