Narayaneeyam-TA


Paaramparya is also on YouTube and Spotify

Kindly Subscribe for these channels and support us by giving your valuable feedback


 

Ready Reckoner


 

   Introduction
   

 


ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் – 1 ( ப்ரத²மம் த³ஶகம் )


 

   

ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரப்ரஹ்மணே நமஹ

அத்த ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் ப்ரத²மம் த³ஶகம்

ப⁴க³வத் மஹிமா வர்ணனம்


   Verse
   

 

1-1   

ஸாந்த்³ரானந்தா³வபோ³தா⁴த்மகமனுபமிதம் காலதே³ஶாவதி⁴ப்⁴யாம்

நிர்முக்தம் நித்யமுக்தம் நிக³மஶதஸஹஸ்ரேண நிர்பா⁴ஸ்யமானம்

அஸ்பஷ்டம் த்³ருஷ்டமாத்ரே புனருருபுருஷார்தா²த்மகம் ப்³ரஹ்ம தத்த்வம்

தத்தாவத்³பா⁴தி ஸாக்ஷாத்³கு³ருபவனபுரே ஹந்த பா⁴க்³யம் ஜனானாம்


1-1   Verse
   
1-1   Meaning
   

 

1-2   

ஏவந்து³ர்லப்⁴யவஸ்துன்யபி ஸுலப⁴தயா ஹஸ்தலப்³தே⁴ யத³ன்யத்

தன்வா வாசா தி⁴யா வா ப⁴ஜதி ப³த ஜன꞉ க்ஷுத்³ரதைவ ஸ்பு²டேயம்

ஏதே தாவத்³வயம் து ஸ்தி²ரதரமனஸா விஶ்வபீடா³பஹத்யை

நிஶ்ஶேஷாத்மானமேனம் கு³ருபவனபுராதீ⁴ஶமேவாஶ்ரயாம꞉


1-2   Verse
   
1-2   Meaning
   

 

1-3   

ஸத்த்வம் யத்தத்புராப்⁴யாமபரிகலனதோ நிர்மலம் தேன தாவத்-

பூ⁴தைர்பூ⁴தேந்த்³ரியைஸ்தே வபுரிதி ப³ஹுஶ꞉ ஶ்ரூயதே வ்யாஸவாக்யம்

தத்ஸ்வச்ச²த்வாத்³யத³ச்சா²தி³தபரஸுக²சித்³க³ர்ப⁴னிர்பா⁴ஸரூபம்

தஸ்மின் த⁴ன்யா ரமந்தே ஶ்ருதிமதிமது⁴ரே ஸுக்³ரஹே விக்³ரஹே தே


1-3   Verse
   
1-3   Meaning
   

 

1-4   

நிஷ்கம்பே நித்யபூர்ணே நிரவதி⁴பரமானந்த³பீயூஷரூபே

நிர்லீனானேகமுக்தாவலிஸுப⁴க³தமே நிர்மலப்³ரஹ்மஸிந்தௌ⁴

கல்லோலோல்லாஸதுல்யம் க²லு விமலதரம் ஸத்த்வமாஹுஸ்ததா³த்மா

கஸ்மான்னோ நிஷ்கலஸ்த்வம் ஸகல இதி வசஸ்த்வத்கலாஸ்வேவ பூ⁴மன்


1-4   Verse
   
1-4   Meaning
   

 

1-5   

நிர்வ்யாபாரோ(அ)பி நிஷ்காரணமஜ ப⁴ஜஸே யத்க்ரியாமீக்ஷணாக்²யாம்

தேனைவோதே³தி லீனா ப்ரக்ருதிரஸதிகல்பா(அ)பி கல்பாதி³காலே

தஸ்யா꞉ ஸம்ஶுத்³த⁴மம்ஶம் கமபி தமதிரோதா⁴யகம் ஸத்த்வரூபம்

ஸ த்வம் த்⁴ருத்வா த³தா⁴ஸி ஸ்வமஹிமவிப⁴வாகுண்ட² வைகுண்ட² ரூபம்


1-5   Verse
   
1-5   Meaning
   

 

1-6   

தத்தே ப்ரத்யக்³ரதா⁴ராத⁴ரலலிதகலாயாவலீகேலிகாரம்

லாவண்யஸ்யைகஸாரம் ஸுக்ருதிஜனத்³ருஶாம் பூர்ணபுண்யாவதாரம்

லக்ஷ்மீனிஶ்ஶங்கலீலானிலயனமம்ருதஸ்யந்த³ஸந்தோ³ஹமந்த꞉

ஸிஞ்சத்ஸஞ்சிந்தகானாம் வபுரனுகலயே மாருதாகா³ரனாத²


1-6   Verse
   
1-6   Meaning
   

 

1-7   

கஷ்டா தே ஸ்ருஷ்டிசேஷ்டா ப³ஹுதரப⁴வகே²தா³வஹா ஜீவபா⁴ஜா-

மித்யேவம் பூர்வமாலோசிதமஜித மயா நைவமத்³யாபி⁴ஜானே

நோசேஜ்ஜீவா꞉ கத²ம் வா மது⁴ரதரமித³ம் த்வத்³வபுஶ்சித்³ரஸார்த்³ரம்

நேத்ரை꞉ ஶ்ரோத்ரைஶ்ச பீத்வா பரமரஸஸுதா⁴ம்போ⁴தி⁴பூரே ரமேரன்


1-7   Verse
   
1-7   Meaning
   

 

1-8   

நம்ராணாம் ஸன்னித⁴த்தே ஸததமபி புரஸ்தைரனப்⁴யர்தி²தான-

ப்யர்தா²ன் காமானஜஸ்ரம் விதரதி பரமானந்த³ஸாந்த்³ராம் க³திம் ச

இத்த²ம் நிஶ்ஶேஷலப்⁴யோ நிரவதி⁴கப²ல꞉ பாரிஜாதோ ஹரே த்வம்

க்ஷுத்³ரம் தம் ஶக்ரவாடீத்³ருமமபி⁴லஷதி வ்யர்த²மர்தி²வ்ரஜோ(அ)யம்


1-8   Verse
   
1-8   Meaning
   

 

1-9   

காருண்யாத்காமமன்யம் த³த³தி க²லு பரே ஸ்வாத்மத³ஸ்த்வம் விஶேஷா-

தை³ஶ்வர்யாதீ³ஶதே(அ)ன்யே ஜக³தி பரஜனே ஸ்வாத்மனோ(அ)பீஶ்வரஸ்த்வம்

த்வய்யுச்சைராரமந்தி ப்ரதிபத³மது⁴ரே சேதனா꞉ ஸ்பீ²தபா⁴க்³யா-

ஸ்த்வம் சாத்மாராம ஏவேத்யதுலகு³ணக³ணாதா⁴ர ஶௌரே நமஸ்தே


1-9   Verse
   
1-9   Meaning
   

 

1-10   

ஐஶ்வர்யம் ஶங்கராதீ³ஶ்வரவினியமனம் விஶ்வதேஜோஹராணாம்

தேஜஸ்ஸம்ஹாரி வீர்யம் விமலமபி யஶோ நிஸ்ப்ருஹைஶ்சோபகீ³தம்

அங்கா³ஸங்கா³ ஸதா³ ஶ்ரீரகி²லவித³ஸி ந க்வாபி தே ஸங்க³வார்தா

தத்³வாதாகா³ரவாஸின் முரஹர ப⁴க³வச்ச²ப்³த³முக்²யாஶ்ரயோ(அ)ஸி


1-10   Verse
   
1-10   Meaning
   

 

   

ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமன் நாராயணீயே ப்ரத²மம் த³ஶகம் ஸமாப்தம்

ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ ரமா ரமண கோவிந்த கோவிந்தா ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்பணமஸ்து


   Verse
   

 

   Verses 1-1 to 1-10
   

 

   Meaning 1-1 to 1-10
   

 


ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் – 2 ( த்³விதீயம் த³ஶகம் )


 

   

ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரப்ரஹ்மணே நமஹ

அத்த ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் த்³விதீயம் த³ஶகம்

ப⁴க³வத் ரூப வர்ணனம்


   Verse
   

 

2-1   

ஸூர்யஸ்பர்தி⁴கிரீடமூர்த்⁴வதிலகப்ரோத்³பா⁴ஸிபா²லாந்தரம்

காருண்யாகுலனேத்ரமார்த்³ரஹஸிதோல்லாஸம் ஸுனாஸாபுடம்

க³ண்டோ³த்³யன்மகராப⁴குண்ட³லயுக³ம் கண்டோ²ஜ்ஜ்வலத்கௌஸ்துப⁴ம்

த்வத்³ரூபம் வனமால்யஹாரபடலஶ்ரீவத்ஸதீ³ப்ரம் ப⁴ஜே


2-1   Verse
   
2-1   Meaning
   

 

2-2   

கேயூராங்க³த³கங்கணோத்தமமஹாரத்னாங்கு³லீயாங்கித-

ஶ்ரீமத்³பா³ஹுசதுஷ்கஸங்க³தக³தா³ஶங்கா²ரிபங்கேருஹாம்

காஞ்சித்காஞ்சனகாஞ்சிலாஞ்சி²தலஸத்பீதாம்ப³ராலம்பி³னீ-

மாலம்பே³ விமலாம்பு³ஜத்³யுதிபதா³ம் மூர்திம் தவார்திச்சி²த³ம்


2-2   Verse
   
2-2   Meaning
   

 

2-3   

யத்த்ரைலோக்யமஹீயஸோ(அ)பி மஹிதம் ஸம்மோஹனம் மோஹனாத்

காந்தம் காந்தினிதா⁴னதோ(அ)பி மது⁴ரம் மாது⁴ர்யது⁴ர்யாத³பி

ஸௌந்த³ர்யோத்தரதோ(அ)பி ஸுந்த³ரதரம் த்வத்³ரூபமாஶ்சர்யதோ-

ப்யாஶ்சர்யம் பு⁴வனே ந கஸ்ய குதுகம் புஷ்ணாதி விஷ்ணோ விபோ⁴


2-3   Verse
   
2-3   Meaning
   

 

2-4   

தத்தாத்³ருங்மது⁴ராத்மகம் தவ வபு꞉ ஸம்ப்ராப்ய ஸம்பன்மயீ

ஸா தே³வீ பரமோத்ஸுகா சிரதரம் நா(அ)ஸ்தே ஸ்வப⁴க்தேஷ்வபி

தேனாஸ்யா ப³த கஷ்டமச்யுத விபோ⁴ த்வத்³ரூபமானோஜ்ஞக-

ப்ரேமஸ்தை²ர்யமயாத³சாபலப³லாச்சாபல்யவார்தோத³பூ⁴த்


2-4   Verse
   
2-4   Meaning
   

 

2-5   

லக்ஷ்மீஸ்தாவகராமணீயகஹ்ருதைவேயம் பரேஷ்வஸ்தி²ரே-

த்யஸ்மின்னந்யத³பி ப்ரமாணமது⁴னா வக்ஷ்யாமி லக்ஷ்மீபதே

யே த்வத்³த்⁴யானகு³ணானுகீர்தனரஸாஸக்தா ஹி ப⁴க்தா ஜனா-

ஸ்தேஷ்வேஷா வஸதி ஸ்தி²ரைவ த³யிதப்ரஸ்தாவத³த்தாத³ரா


2-5   Verse
   
2-5   Meaning
   

 

2-6   

ஏவம்பூ⁴தமனோஜ்ஞதானவஸுதா⁴னிஷ்யந்த³ஸந்தோ³ஹனம்

த்வத்³ரூபம் பரசித்³ரஸாயனமயம் சேதோஹரம் ஶ்ருண்வதாம்

ஸத்³ய꞉ ப்ரேரயதே மதிம் மத³யதே ரோமாஞ்சயத்யங்க³கம்

வ்யாஸிஞ்சத்யபி ஶீதபா³ஷ்பவிஸரைரானந்த³மூர்சோ²த்³ப⁴வை꞉


2-6   Verse
   
2-6   Meaning
   

 

2-7   

ஏவம்பூ⁴ததயா ஹி ப⁴க்த்யபி⁴ஹிதோ யோக³ஸ்ஸ யோக³த்³வயாத்

கர்மஜ்ஞானமயாத்³ப்⁴ருஶோத்தமதரோ யோகீ³ஶ்வரைர்கீ³யதே

ஸௌந்த³ர்யைகரஸாத்மகே த்வயி க²லு ப்ரேமப்ரகர்ஷாத்மிகா

ப⁴க்திர்னிஶ்ரமமேவ விஶ்வபுருஷைர்லப்⁴யா ரமாவல்லப⁴


2-7   Verse
   
2-7   Meaning
   

 

2-8   

நிஷ்காமம் நியதஸ்வத⁴ர்மசரணம் யத்கர்மயோகா³பி⁴த⁴ம்

தத்³தூ³ரேத்யப²லம் யதௌ³பனிஷத³ஜ்ஞானோபலப்⁴யம் புன꞉

தத்த்வவ்யக்ததயா ஸுது³ர்க³மதரம் சித்தஸ்ய தஸ்மாத்³விபோ⁴

த்வத்ப்ரேமாத்மகப⁴க்திரேவ ஸததம் ஸ்வாதீ³யஸீ ஶ்ரேயஸீ


2-8   Verse
   
2-8   Meaning
   

 

2-9   

அத்யாயாஸகராணி கர்மபடலான்யாசர்ய நிர்யன்மலா

போ³தே⁴ ப⁴க்திபதே²(அ)த²வாப்யுசிததாமாயாந்தி கிம் தாவதா

க்லிஷ்ட்வா தர்கபதே² பரம் தவ வபுர்ப்³ரஹ்மாக்²யமன்யே புன-

ஶ்சித்தார்த்³ரத்வம்ருதே விசிந்த்ய ப³ஹுபி⁴ஸ்ஸித்³த்⁴யந்தி ஜன்மாந்தரை꞉


2-9   Verse
   
2-9   Meaning
   

 

2-10   

த்வத்³ப⁴க்திஸ்து கதா²ரஸாம்ருதஜ²ரீனிர்மஜ்ஜனேன ஸ்வயம்

ஸித்³த்⁴யந்தீ விமலப்ரபோ³த⁴பத³வீமக்லேஶதஸ்தன்வதீ

ஸத்³யஸ்ஸித்³தி⁴கரீ ஜயத்யயி விபோ⁴ ஸைவாஸ்து மே த்வத்பத³-

ப்ரேமப்ரௌடி⁴ரஸார்த்³ரதா த்³ருததரம் வாதாலயாதீ⁴ஶ்வர


2-10   Verse
   
2-10   Meaning
   

 

   

ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமன் நாராயணீயே த்³விதீயம் த³ஶகம் ஸமாப்தம்

ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ ரமா ரமண கோவிந்த கோவிந்தா ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்பணமஸ்து


   Verse
   

 

   Verses 2-1 to 2-10
   

 

   Meaning 2-1 to 2-10
   

 


ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் – 3 ( த்ருதீயம் த³ஶகம் )


 

   

ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரப்ரஹ்மணே நமஹ

அத்த ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் த்ருதீயம் த³ஶகம்

பக்த ஸ்வரூப வர்ணனம்

பக்தி ப்ரார்த்தனா ச


   Verse
   

 

3-1   

பட²ந்தோ நாமானி ப்ரமத³ப⁴ரஸிந்தௌ⁴ நிபதிதா꞉

ஸ்மரந்தோ ரூபம் தே வரத³ கத²யந்தோ கு³ணகதா²꞉

சரந்தோ யே ப⁴க்தாஸ்த்வயி க²லு ரமந்தே பரமமூ-

நஹம் த⁴ன்யான்மன்யே ஸமதி⁴க³தஸர்வாபி⁴லஷிதான்


3-1   Verse
   
3-1   Meaning
   

 

3-2   

க³த³க்லிஷ்டம் கஷ்டம் தவ சரணஸேவாரஸப⁴ரே(அ)-

ப்யனாஸக்தம் சித்தம் ப⁴வதி ப³த விஷ்ணோ குரு த³யாம்

ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜஸ்மரணரஸிகோ நாமனிவஹா-

நஹம் கா³யம் கா³யம் குஹசன விவத்ஸ்யாமி விஜனே


3-2   Verse
   
3-2   Meaning
   

 

3-3   

க்ருபா தே ஜாதா சேத்கிமிவ ந ஹி லப்⁴யம் தனுப்⁴ருதாம்

மதீ³யக்லேஶௌக⁴ப்ரஶமனத³ஶா நாம கியதீ

ந கே கே லோகே(அ)ஸ்மின்னநிஶமயி ஶோகாபி⁴ரஹிதா

ப⁴வத்³ப⁴க்தா முக்தா꞉ ஸுக²க³திமஸக்தா வித³த⁴தே


3-3   Verse
   
3-3   Meaning
   

 

3-4   

முனிப்ரௌடா⁴ ரூடா⁴ ஜக³தி க²லு கூ³டா⁴த்மக³தயோ

ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜஸ்மரணவிருஜோ நாரத³முகா²꞉

சரந்தீஶ ஸ்வைரம் ஸததபரினிர்பா⁴தபரசி-

த்ஸதா³னந்தா³த்³வைதப்ரஸரபரிமக்³னா꞉ கிமபரம்


3-4   Verse
   
3-4   Meaning
   

 

3-5   

ப⁴வத்³ப⁴க்தி꞉ ஸ்பீ²தா ப⁴வது மம ஸைவ ப்ரஶமயே-

த³ஶேஷக்லேஶௌக⁴ம் ந க²லு ஹ்ருதி³ ஸந்தே³ஹகணிகா

ந சேத்³வ்யாஸஸ்யோக்திஸ்தவ ச வசனம் நைக³மவசோ

ப⁴வேன்மித்²யா ரத்²யாபுருஷவசனப்ராயமகி²லம்


3-5   Verse
   
3-5   Meaning
   

 

3-6   

ப⁴வத்³ப⁴க்திஸ்தாவத்ப்ரமுக²மது⁴ரா த்வத்³கு³ணரஸாத்

கிமப்யாரூடா⁴ சேத³கி²லபரிதாபப்ரஶமனீ

புனஶ்சாந்தே ஸ்வாந்தே விமலபரிபோ³தோ⁴த³யமில-

ந்மஹானந்தா³த்³வைதம் தி³ஶதி கிமத꞉ ப்ரார்த்²யமபரம்


3-6   Verse
   
3-6   Meaning
   

 

3-7   

விதூ⁴ய க்லேஶான்மே குரு சரணயுக்³மம் த்⁴ருதரஸம்

ப⁴வத்க்ஷேத்ரப்ராப்தௌ கரமபி ச தே பூஜனவிதௌ⁴

ப⁴வன்மூர்த்யாலோகே நயனமத² தே பாத³துலஸீ-

பரிக்⁴ராணே க்⁴ராணம் ஶ்ரவணமபி தே சாருசரிதே


3-7   Verse
   
3-7   Meaning
   

 

3-8   

ப்ரபூ⁴தாதி⁴வ்யாதி⁴ப்ரஸப⁴சலிதே மாமகஹ்ருதி³

த்வதீ³யம் தத்³ரூபம் பரமஸுக²சித்³ரூபமுதி³யாத்

உத³ஞ்சத்³ரோமாஞ்சோ க³லிதப³ஹுஹர்ஷாஶ்ருனிவஹோ

யதா² விஸ்மர்யாஸம் து³ருபஶமபீடா³பரிப⁴வான்


3-8   Verse
   
3-8   Meaning
   

 

3-9   

மருத்³கே³ஹாதீ⁴ஶ த்வயி க²லு பராஞ்சோ(அ)பி ஸுகி²னோ

ப⁴வத்ஸ்னேஹீ ஸோ(அ)ஹம் ஸுப³ஹு பரிதப்யே ச கிமித³ம்

அகீர்திஸ்தே மா பூ⁴த்³வரத³ க³த³பா⁴ரம் ப்ரஶமயன்

ப⁴வத்³ப⁴க்தோத்தம்ஸம் ஜ²டிதி குரு மாம் கம்ஸத³மன


3-9   Verse
   
3-9   Meaning
   

 

3-10   

கிமுக்தைர்பூ⁴யோபி⁴ஸ்தவ ஹி கருணா யாவது³தி³யா-

த³ஹம் தாவத்³தே³வ ப்ரஹிதவிவிதா⁴ர்தப்ரலபித꞉

புர꞉ க்ல்ருப்தே பாதே³ வரத³ தவ நேஷ்யாமி தி³வஸா-

ந்யதா²ஶக்தி வ்யக்தம் நதினுதினிஷேவா விரசயன்


3-10   Verse
   
3-10   Meaning
   

 

   

ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமன் நாராயணீயே த்ருதீயம் த³ஶகம் ஸமாப்தம்

ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ ரமா ரமண கோவிந்த கோவிந்தா ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்பணமஸ்து


   Verse
   

 

   Verses 3-1 to 3-10
   

 

   Meaning 3-1 to 3-10
   

 


ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் – 4 ( சதுர்த²ம் த³ஶகம் )

   சதுர்த²ம் த³ஶகம் – முன்னுரை
   

 

   

ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரப்ரஹ்மணே நமஹ

அத்த ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் சதுர்த²ம் த³ஶகம்

அஷ்டாங்க யோக³ வர்ணனம்

யோக³ஸித்³தி⁴ வர்ணனம் ச


   Verse
   

 

4-1   

கல்யதாம் மம குருஷ்வ தாவதீம் கல்யதே ப⁴வது³பாஸனம் யயா

ஸ்பஷ்டமஷ்டவித⁴யோக³சர்யயா புஷ்டயா(ஆ)ஶு தவ துஷ்டிமாப்னுயாம்


4-1   Verse
   
4-1   Meaning
   

 

4-2   

ப்³ரஹ்மசர்யத்³ருட⁴தாதி³பி⁴ர்யமைராப்லவாதி³னியமைஶ்ச பாவிதா꞉

குர்மஹே த்³ருட⁴மமீ ஸுகா²ஸனம் பங்கஜாத்³யமபி வா ப⁴வத்பரா꞉


4-2   Verse
   
4-2   Meaning
   

 

4-3   

தாரமந்தரனுசிந்த்ய ஸந்ததம் ப்ராணவாயுமபி⁴யம்ய நிர்மலா꞉

இந்த்³ரியாணி விஷயாத³தா²பஹ்ருத்யாஸ்மஹே ப⁴வது³பாஸனோன்முகா²꞉


4-3   Verse
   
4-3   Meaning
   

 

4-4   

அஸ்பு²டே வபுஷி தே ப்ரயத்னதோ தா⁴ரயேம தி⁴ஷணாம் முஹுர்முஹு꞉

தேன ப⁴க்திரஸமந்தரார்த்³ரதாமுத்³வஹேம ப⁴வத³ங்க்⁴ரிசிந்தகா꞉


4-4   Verse
   
4-4   Meaning
   

 

4-5   

விஸ்பு²டாவயவபே⁴த³ஸுந்த³ரம் த்வத்³வபு꞉ ஸுசிரஶீலனாவஶாத்

அஶ்ரமம் மனஸி சிந்தயாமஹே த்⁴யானயோக³னிரதாஸ்த்வதா³ஶ்ரயா꞉


4-5   Verse
   
4-5   Meaning
   

 

4-6   

த்⁴யாயதாம் ஸகலமூர்திமீத்³ருஶீமுன்மிஷன்மது⁴ரதாஹ்ருதாத்மனாம்

ஸாந்த்³ரமோத³ரஸரூபமாந்தரம் ப்³ரஹ்மரூபமயி தே(அ)வபா⁴ஸதே


4-6   Verse
   
4-6   Meaning
   

 

4-7   

தத்ஸமாஸ்வத³னரூபிணீம் ஸ்தி²திம் த்வத்ஸமாதி⁴மயி விஶ்வனாயக

ஆஶ்ரிதா꞉ புனரத꞉ பரிச்யுதாவாரபே⁴மஹி ச தா⁴ரணாதி⁴கம்


4-7   Verse
   
4-7   Meaning
   

 

4-8   

இத்த²மப்⁴யஸனநிர்ப⁴ரோல்லஸத்த்வத்பராத்மஸுக²கல்பிதோத்ஸவா꞉

முக்தப⁴க்தகுலமௌலிதாம் க³தா꞉ ஸஞ்சரேம ஶுகனாரதா³தி³வத்


4-8   Verse
   
4-8   Meaning
   

 

4-9   

த்வத்ஸமாதி⁴விஜயே து ய꞉ புனர்மங்க்ஷு மோக்ஷரஸிக꞉ க்ரமேண வா

யோக³வஶ்யமனிலம் ஷடா³ஶ்ரயைருன்னயத்யஜ ஸுஷும்னயா ஶனை꞉


4-9   Verse
   
4-9   Meaning
   

 

4-10   

லிங்க³தே³ஹமபி ஸந்த்யஜன்னதோ² லீயதே த்வயி பரே நிராக்³ரஹ꞉

ஊர்த்⁴வலோககுதுகீ து மூர்த⁴த꞉ ஸார்த⁴மேவ கரணைர்னிரீயதே


4-10   Verse
   
4-10   Meaning
   

 

4-11   

அக்³னிவாஸரவலர்க்ஷபக்ஷகை³ருத்தராயணஜுஷா ச தை³வதை꞉

ப்ராபிதோ ரவிபத³ம் ப⁴வத்பரோ மோத³வான் த்⁴ருவபதா³ந்தமீயதே


4-11   Verse
   
4-11   Meaning
   

 

4-12   

ஆஸ்தி²தோ(அ)த² மஹராலயே யதா³ ஶேஷவக்த்ரத³ஹனோஷ்மணார்த்³யதே

ஈயதே ப⁴வது³பாஶ்ரயஸ்ததா³ வேத⁴ஸ꞉ பத³மத꞉ புரைவ வா


4-12   Verse
   
4-12   Meaning
   

 

4-13   

தத்ர வா தவ பதே³(அ)த²வா வஸன் ப்ராக்ருதப்ரலய ஏதி முக்ததாம்

ஸ்வேச்ச²யா க²லு புரா(அ)பி முச்யதே ஸம்விபி⁴த்³ய ஜக³த³ண்ட³மோஜஸா


4-13   Verse
   
4-13   Meaning
   

 

4-14   

தஸ்ய ச க்ஷிதிபயோமஹோ(அ)னிலத்³யோமஹத்ப்ரக்ருதிஸப்தகாவ்ருதீ꞉

தத்ததா³த்மகதயா விஶன் ஸுகீ² யாதி தே பத³மனாவ்ருதம் விபோ⁴


4-14   Verse
   
4-14   Meaning
   

 

4-15   

அர்சிராதி³க³திமீத்³ருஶீம் வ்ரஜன் விச்யுதிம் ந ப⁴ஜதே ஜக³த்பதே

ஸச்சிதா³த்மக ப⁴வத்³கு³ணோத³யானுச்சரந்தமனிலேஶ பாஹி மாம்


4-15   Verse
   
4-15   Meaning
   

 

   

ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமன் நாராயணீயே சதுர்த²ம் த³ஶகம் ஸமாப்தம்

ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ ரமா ரமண கோவிந்த கோவிந்தா ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்பணமஸ்து


   Verse
   

 

   Verses 4-1 to 4-15
   

 

   Meaning 4-1 to 4-15
   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here