Paduka Sahasram-EN


Ready Reckoner

   

RAMANUJA DAYA PATRAM JNANAVAIRAGYA BHUSHANAM

SHRIMADVENKATANATHARYAM VANDE VEDANTHA DESHIKAM

SRIMAAN VENKATA NATHARYAHA KAVITHARKIKA KESARI

VEDANTAACHARYA VARYOME SANNIDHATTAM SADAHRIDI


   Verse
   

 


PRASTHAVA PADDHATHI


 

1   

PRASTHAVA PADDHATHI

SANTA: SRIRANGA PRUTHVISHA CHARANATRANASHEKHARA:

JAYANTI BHUVANATRANA PADAPANKAJA RENAVA:


1   Verse
   

 

2   

BHARATAYA PARAM NAMOSTU TASMAI PRATHAMODAHARANAYA BHAKTI BHAJAM

YADUPAJNYAMASHESHATA: PRUTHIVYAM PRATHITO RAGHAVAPADUKAPRABHAVA:


2   Verse
   

 

3   

VARNASTOMAIRVAKULASUMANOVASANAMUDVAHANTIM

AMNAYANAM PRAKRUTIMAPARAM SAMHITAM DRUSHTAVANTAM

PADE NITYAPRANIHITADHIYAM PAADUKE RANGABHARTHU:

TVANNAMANAM MUNIMIHA BHAJE TVAMAHAM STOTUKAMA:


3   Verse
   

 

4   

DIVYASTHANATTVAMIVA JAGATIM PAADUKE GAHAMANA

PADANYASAM PRATHAMAMANAGHA BHARATI YATRA CHAKRE

YOGAKSHEMAM SAKALAJAGATAM TVAYYADHINAM SA JANAN

VACHAM DIVYAM DISHATU VASUDHASHROTRAJANMA MUNIRME


4   Verse
   

 

5   

NEECHEPI HANTA MAMA MURDHANI NIRVISHESHAM

TUNGEPI YANNIVISHATE NIGAMOTTAMANGE

PRACHETASAPRABRUTIBHI: PRATHAMOPAGITAM

STOSHYAMI RANGAPATIPADUKAYORYUGAM TAT


5   Verse
   

 

6   

DATTE MUKUNDAMANIPADUKAYORNIVESHAT

VALMIKASAMBHAVAGIRA SAMATAM MAMOKTI:

GANGAPRAVAHAPATITASYA KIYANIVA SYAT

RATHYODAKASYA YAMUNASALILADVISHESHA:


6   Verse
   

 

7   

VIGNYAPAYAMI KIMAPI PRATIPANNABHITI:

PRAGEVA RANGAPATIVIBRAMAPADUKE

VYAKTUNG KSHAMASSADASATI VIGATABYASUYA:

SANTA: SPRUSHANTU SADAYAIRHRUDAYAI: STUTIM TE


7   Verse
   

 

8   

ASHRADDHADHANAMAPI NANVADHUNA SVAKIYE

STOTRE NIYOJAYASI MAAM MANIPADUKE TVAM

DEVA: PRAMANAMIHA RANGAPATISTATHATVE

TASYAIVA DEVI! PADAPANKAJAYORYATHA TVAM


8   Verse
   

 

9   

YADHADHARAM VISHVAM GATIRAPI CHA YASTASYA PARAMA

TAMAPYEKA DHATSE DISHASI CHA GATIM TASYA RUCHIRAM

KATHAM SA KAMSARERDRUHINAHARADURBODHAMAHIMA

KAVINAM KSHUDRANAM TVAMASI MANIPADU STUTHIPADAM


9   Verse
   

 

10   

SHRUTAPRAJNYANASAMPANMAHITAMAHIMANA: KATI KATI

STUVANTI TVAM SANTA: SHRUTIKUHARAKANDUHARAGIRA:

AHAYAM TAVLPASTADVADYADIHA BAHU JALPAMI TADAPI

TVADAYATTAM RANGAKSHITIRAMANAPADAVANI! VIDHU:


10   Verse
   

 

   Verses 1 – 10
   

 


 

11   

YADESHA STOUMI TVAM TRIYUGACHARANATRAYINI TATO

MAHIMNA: KA HANISTAVA MAMA TU SAMPANNIVARAVADHI:

SHUNA LIDA KAMAM BHAVATU SURASINDHURBHAGAVATI

TADESHA KIMBHUTA SA TU SAPADI SANTAPARAHITA:


11   Verse
   

 

12   

MITAPREKSHALABHAKSHANAPARINAMATPANCHASHAPADA

MADUKTISTVAYYESHA MAHITAKAVISAMRAMBHAVISHAYE

NA KASYEYAM HASYA HARICHARANADHATRI KSHITITALE

MUHURVATYADHUTE MUKHAPAVANAVISHPHURJITAMIVA


12   Verse
   

 

13   

NISSANDEHANIJAPAKARSHAVISHAYOTKARSHOPI HARSHODAYA

PRATYUDAKRAMABHAKTIVAIBHAVABHAVADVAIYATYAVACHALITA:

RANGADHISHAPADATRAVARNANAKRUTARAMBHAIRNIGUMBHAIRGIRAM

NARMASVADHISHU VENKATESHVARAKAVIRNASIRAMASIDATI


13   Verse
   

 

14   

RANGAKSHMAPATIRATNAPADU BHAVATIM TUSHTUSHATO ME JAVAT

JRUMBHANTAM BHAVADIYASHINJITASUDHASANDOHASANDEHADA:

SHLAGHAA GHURNITACHANDRASHEKHARAJATAJANGHALAGANGAPAYA:

TRASADESHAVISSHRUNKHALAPRASARANOTSIKTA: SVAYAM SUKTAYA:


14   Verse
   

 

15   

HIMAVANNALASETUMADHYABHAJAM BHARATABHYARCHITAPADUKAVATAMSA:

ATAPODHANARDHAMATA: KAVINAM AKHILESHVASMI MANORATHESHVABAHYA:


15   Verse
   

 

16   

ANIDAMPRATHAMASYA SHABDARASHE:

APADAM RANGADHURINA PADHUKE TVAM

GATABHITHIRABHISHTUVANVIMOHAT

PARIHASANE VINODAYAMI NATHAM


16   Verse
   

 

17   

VRUTTIBHIRBAHUVIDHABHIRASHRITA VENKATESHVARAKAVESSARASVATI

ADYA RANGAPATIRATNAPAADUKE NARTAKIVA BHAVATIM NISHEVATAM


17   Verse
   

 

18   

APARAKARUNAMBUDHESTAVA KHALU PRASADADAHAM

VIDHATUMAPI SHAKNUYAM SHATASAHASRIKAM SAMHITAM

TATHAPI HARIPADHUKE TAVA GUNOUGHALESHASTHITHE:

UDAHRUTIRIYAM BHAVEDITI MITAPI YUKTA STUTHI:


18   Verse
   

 

19   

ANUKRUTANIJANADAM SUKTIMAPADAYANTI

MANASI VACHASI CHA TVAM SAVADHANA MAMA SYA:

NISHAMAYATI YATHASOU NIDRAYA DURAMUKTA:

PARISHADI SAHA LAKSHMYA PADHUKE RANGANATHA:


19   Verse
   

 

20   

TVAYI VIHITA STUTIRESHA PADARAKSHINI BHAVATI RANGANATHA PADE

TADUPARI KRUTHA SARPAYA NAMATAMIVA NAKINAM SHIRASI


20   Verse
   

 

   Verses 11 – 20
   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here