Paduka Sahasram (Tamil)


   

ராமானுஜ தயா பாத்ரம் ஜ்ஞான வைராக்ய பூஷணம்

ஸ்ரீமத் வேங்கட நாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம்

ஸ்ரீமாந் வேங்கடநாதார்ய: கவிதார்க்கிக கேஸரீ

வேதாந்தாசார்யவர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி


   Verse
   

 


ப்ரஸ்தாவ பத்ததி


 

1   

ப்ரஸ்தாவ பத்ததி

ஸந்த: ஸ்ரீரங்க ப்ருத்வீச சரணத்ராண சேகரா:

ஜயந்தி புவநத்ராண பதபங்கஜ ரேணவ:


1   Verse
   

 

2   

பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை

ப்ரதமோதாஹரணாய பக்திபாஜாம்

யதுபஜ்ஞம் அசேஷத: ப்ருதிவ்யாம்

ப்ரதித: ராகவ பாதுகா ப்ரபாவ:


2   Verse
   

 

3   

வர்ணஸ்தோமை: வகுளஸுமந: வாஸநாம் உத்வஹந்தீம்

ஆம்நாயாநாம் ப்ரக்ருதிம் அபராம் ஸம்ஹிதாம் த்ருஷ்ட வந்தம்

பாதே நித்ய ப்ரணிஹித தியம் பாதுகே ரங்கபர்த்து:

த்வந்நாமாநம் முநிம் இஹ பஜே த்வாம் அஹம் ஸ்தோதுகாம:


3   Verse
   

 

4   

திவ்ய ஸ்தாநாத் த்வம் இவ ஜகதீம் பாதுகே காஹமாநா

பாத ந்யாஸம் ப்ரதமம் மநகா பாரதீ யத்ர சக்ரே

யோக க்ஷேமம் ஸகல ஜகதாம் த்வயி அதீநம் ஸ ஜாநந்

வாசம் திவ்யாம் திசது வஸுதாச்ரோத்ர ஜன்மா முநிர் மே


4   Verse
   

 

5   

நீசே அபி ஹந்த மம மூர்த்தநி நிர்விசேஷம்

துங்கே அபி யத் நிவிசதே நிகம உத்தமாங்கே

ப்ராசேத ஸ ப்ரப்ருதிபி: ப்ரதம உபகீதம்

ஸ்தோஷ்யாமி ரங்கபதி பாதுகயோர் யுகம் தத்


5   Verse
   

 

6   

தத் தே முகுந்த மணி பாதுகயோ: நிவேசாத்

வல்மீக ஸம்பவகிரா ஸமதாம் மம உக்தி:

கங்கா ப்ரவாஹ பதி தஸ்ய கியாநிவ ஸ்யாத்

ரத்யோதகஸ்ய யமுநா ஸலிலாத் விசேஷ:


6   Verse
   

 

7   

விஜ்ஞாபயாமி கிம் அபி ப்ரதிபந்ந பீதி:

ப்ராகேவ ரங்கபதி விப்ரமபாதுகே த்வாம்

வ்யங்க்தும் க்ஷமா: ஸதஸதீ விகத அப்யஸூயா:

ஸந்த: ஸ்ப்ருசந்து ஸதயை: ஹ்ருதயை: ஸ்துதிம் தே


7   Verse
   

 

8   

அச்ரத்ததானநமபி நந்வதுநா ஸ்வகீயே

ஸ்தோத்ரே நியோஜயஸி மாம் மணிபாதுகே த்வம்

தேவ: ப்ரமாணம் இஹ ரங்கபதி: ததாத்வே

தஸ்ய ஏவ தேவி பதபங்கஜயோ: யதா த்வம்


8   Verse
   

 

9   

யதாதாரம் விஸ்வம் கதிரபி ச யஸ்தஸ்ய பரமா

தமப்யேகா தத்ஸே திசஸி ச கதிம் தஸ்ய ருசிராம்

கதம் ஸா கம்ஸாரேர் த்ருஹிணஹர துர்போத மஹிமா

கவீநாம் க்ஷுத்ராணாம் த்வம் அஸி மணிபாது ஸ்துதிபதம்


9   Verse
   

 

10   

ஸ்ருத ப்ரஜ்ஞா ஸம்பந் மஹித மஹிமாந: கதிகதி

ஸ்துவந்தி த்வாம் ஸந்த: ஸ்ருதி குஹரகண்டூஹர கிர:

அஹம் து அல்ப: தத்வத் யதிஹ பஹு ஜல்பாமி ததபி

த்வதாயத்தம் ரங்கக்ஷிதிரமண பாதாவநி! விது:


10   Verse
   

 

   Verses 1 – 10
   

 


 

11   

யத் ஏஷ: ஸ்தௌமி த்வாம் த்ரியுகசரணத்ராயிணி தத:

மஹிம்ந: கா ஹாநி: தவ மம து ஸம்பந்நிரவதி:

சுநா லீடா காமம் பவது ஸுரஸிந்து: பகவதீ

தத் ஏஷ: கிம்பூதா ஸ து ஸபதி ஸந்தா பரஹித:


11   Verse
   

 

12   

மித ப்ரேக்ஷா லாபக்ஷண பரிணமத் பஞ்சஷபதா

மத் உக்தி: த்வயி ஏஷா மஹித கவி ஸம்ரம்ப விஷயே

ந கஸ்ய இயம் ஹாஸ்யா ஹரி சரணதாத்ரி க்ஷிதிதலே

முஹு: வாத்யா தூதே முகபவந விஷ்பூர் ஜிதமிவ


12   Verse
   

 

13   

நிஸ்ஸந்தேஹ நிஜ அபகர்ஷ விஷய உத்கர்ஷ: அபி ஹர்ஷ உதய

ப்ரத்யூட க்ரம பக்தி வைபவ பவத் வையாத்ய வாசாலித:

ரங்காதீச பதத்ர வர்ணந: க்ருத ஆரம்பை: நிகும்பை: கிராம்

நர்மாஸ்வாதிஷு வேங்கடேச்வர கவி: நாஸீரம் ஆஸீததி


13   Verse
   

 

14   

ரங்கக்ஷ்மாபதி ரத்நபாது பவதீம் துஷ்டூஷத: மே ஜவாத்

ஜ்ரும்பந்தாம் பவதீய சிஞ்ஜித ஸுதா ஸந்தோஹ ஸந்தேஹதா:

ச்லாகா கூர்ணித சந்த்ரசேகர ஜடா ஜங்கால கங்காபய:

த்ராஸாதேச விச்ருங்கல ப்ரஸரண உத்ஸிக்தா: ஸ்வயம் ஸூக்தய


14   Verse
   

 

15   

ஹிமவந் நளஸேது மத்யபாஜாம்

பரத அப்யர்ச்சித பாதுகா அவதம்ஸ:

அதபோதநதர்மத: கவீநாம்

அகிலேஷு அஸ்மி மனோரதேஷுஅபாஹ்ய:


15   Verse
   

 

16   

அநிதம் ப்ரதமஸ்ய சப்தராசே:

அபதம் ரங்கதுரீண பாதுகே த்வாம்

கத பீதி: அபிஷ்டுவந் விமோஹாத்

பரிஹாஸேந விநோதயாமி நாதம்


16   Verse
   

 

17   

வ்ருத்திபி: பஹுவிதாபி: ஆச்ரிதா

வேங்கடேச்வரகவே: ஸரஸ்வதீ

அத்ய ரங்கபதி ரத்ந பாதுகே

நர்த்தகீவ பவதீம் நிஷேவதாம்


17   Verse
   

 

18   

அபார கருணாம்புதே: தவ கலு ப்ரஸாதாத் அஹம்

விதாதும் அபி சக்நுயாம் சதஸஹஸ்ரிகாம் ஸம்ஹிதாம்

ததாபி ஹரிபாதுகே தவ குண ஔக லேச ஸ்திதே:

உதாஹ்ருதி: இயம் பவேத் இதி மிதாபி யுக்தா ஸ்துதி:


18   Verse
   

 

19   

அநுக்ருத நிஜநாதாம் ஸூக்திம் ஆபாதயந்தீ

மநஸி வசஸி ச த்வம் ஸாவதாநா மம ஸ்யா:

நிசமயதி யதா அஸௌ நித்ரயா தூரமுக்த:

பரிஷதி ஸஹ லக்ஷ்ம்யா பாதுகே ரங்கநாத:


19   Verse
   

 

20   

த்வயி விஹிதா ஸ்துதிரேஷா

பதரக்ஷிணி பவதி ரங்கநாதபதே

ததுபரி க்ருதா ஸபர்யா

நமதாம் இவ நாகிநாம் சிரஸி


20   Verse
   

 

   Verses 11 – 20
   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here