Panchayudha Stotram


Ready Reckoner

 

1   

Sphurad Sahasrara Shikhadhi Theevram

Sudarshanam Bhaskara Koti Thulyam

Suradvisham Prana Vinasi Vishno

Chakram Sadaham Saranam Prapadhye

   

 

2   

Vishnor Mkhothonila Poorithasya

Yasya Dwanir Dhanava Dharpa Hantha

Tham Pancha Janyam Sasi Koto Shubhram

Sankham Sadaham Saranam Prapadhye

   

 

3   

Hiranmayim Meru Samana Saram

Koumodhakeem Daithya Kulaika Hanthrim

Vaikunta Vamagra Karabhimrushtam

Gadham Sadaham Saranam Prapadhye

   

 

4   

Raksho Uraanaam Katinogra Kanadach

Chethakshara Sonitha Digdha Dhaaraam

Tam Nandakam Nama Hare Pradeeptham

Gadgam Sadaham Saranam Prapadhye

   

 

5   

Ya Jjayani Nadha Sravanath Suraanam

Chethamsi Nirmuktha Bhayani Sadhya

Bhavanthi Daithyasani Bana Varsha

Sarngam Sadaham Saranam Prapadhye

   

 

6   

Phala Sruthi

 

Imam Hare Panchayudha Nama

Sthavam Padeth Yo Anudhinam Prabathe

Samastha Dukhani Bhayani Sadhya

Papani Nasyanthi Sukhani Santhi

   

 

7   

Phala Sruthi

 

Vane Rane Shathru Jalagni Madhye

Yadruchaya Apadsu Maha Bayesu

Idham Patan Stotram Anakulathma

Sukhi Bhaved Thath Krutha Sarva Rakshaha

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here