Ponnarasi


Ponnarasi NAranar Devi Pughazharasi

Minnu NavaRaththinampOl MEni AzhagudaiyAl

Annaiyaval Vaiyamellam AdharippAl Sridevi

Tanniru Por thAle Saranpugundhu Vazhvome

 


  

 

  

 

  


Revision
    

Ready Reckoner


Please leave your valuable suggestions and feedback here