Raghuveera Gadyam 

 

Baalakandam

 

SRIMAAN VENKATANAATHAARYA: KAVITHAARKIKA KESARI

VEDHANTHAACHAARYAVARYOH MEH SANNIDHATTAAM SADHAA HRUDHI

 

JAYATHYAASRITHA SANTHRAASA DHWAANTHA VIDHVAMSANODHAYA:

PRABHAAVAAN SEETHAYAA DEVYAA PARAMVYOMA BHASKARA:

 

JAYA JAYA MAHAVEERA

 

MAHA DHEERA DHOWREYA

 

DEVAASURA SAMARA SAMAYA SAMUDHITHA NIKILA

NIRJARA NIRDHAARITA NIRAVADHIKA MAHAATHMYA

 

DASAVADHANA DHAMITA DAIVATHA PARISHADHABHYARTHITHA

DAASARATHI BHAAVA

 

DINAKARA KULA KAMALA DIWAKARA

 

DIVISHADHIPATHI RANA SAHACHARANA CHATURA

DASARATA CHARAAMA RUNA VIMOCHANA

 

KOSALASUTHAA KUMARA BHAVA KANCHUKITA KAARANAAKAARA

 

KOWMAARA KELI GOPAAYITHA KOUSIKAADHWARA

 

RANNADWARA DHURYA BHAVYA DIVYAASTHRA BRUNDHA VANDITHA

 

PRANATHA JANA VIMATHA VIMATHANA DHURLALITHA DHORLALITHA

 

THANUTARA VISHIKHA VITHAATANA VIGHATITHA

VISARAARU SARAARU TATAKAA TAATAKEYA

 

JATAKIRANA SAKALADHARA JATILA NATAPATHI MAKUTA THATA

NATANAPATU VIBHUDASARITH ATHIBAHULA MADHUGALANA

LALITHAPADHA NALINARAJA UPAMRUDHITHA NIJAVRUJINA

JAHADHUPALA TANURUCHIRA PARAAMAMUNI VARA YUVATHI NUTHA

 

KUSIKASUTHA KATHITA VIDHITA NAVA VIVIDHA KATHA

 

MYTHILA NAGARA SULOCHANAA LOCHANA CHAKORA CHANDRA

 

KHANTA PARASU KOTHANDA PRAKAANTA KHANTANA SHOWNTA BHUJA DHANDA

 

CHANDAKARA KIRANA MANDALA BODHITHA

PUNDARIKA VANA RUCHI LUNDAAKA LOCHANA

 

MOCHITA JANAKA HRUDHAYA SHANKAATANKA

 

PARIHRUTHA NIKHILA NARAPATHI VARANA JANAKDHUHITRU

KUCHATATA VIHARANA SAMUCHITA KARATALA

 

SATHA KOTI SATHA GUNA KATINA PARASUDHARA MUNIVARA KARA

DHRUTHA DHURAVANAMATHAMA NIJA DHANURAAKARSHANA

PRAKAASITHA PAARAMESHTYA

 

KRATHUHARA SIKARI KANTHUKA VIHRUTHYUNMUKHA

JITAHARI DHANTHI DHANTHA DHANDHURA DASAVADHANA DHAMANA

KUSALA DASA SATHA BHUJA MUKHA NRUPATHIKULA RUDHIRA

JARA BHARITHA PRUTHUTARA TATAAKA TARPITHA PITHRUKA

BRGHUPATHI SUGADHI VIHATHIKARA NATHA PARIDHISHU PARIDHA

 

    

 

Ayodhakandam

 

ANRUTA BHAYA MUSHITHA HRUDHAYA PITRU

VACHANA PAALANA PRATHIGYAAVAGYAATHA YOUVA RAAJYA

 

NISHADA RAJA SOWHRUDHA SOOCHITA SOWSEELYA SAAGARA

 

BHARADWAAJA SAASANA PARIGRUHITA VICHITRA CHITRAKOOTA GIRI

KATAKA TATA RAMYAA VASATHA

 

ANANYA SAASANEEYA

 

PRANATHA BHARATA MAKUTATATA SUGATITHA

PAADHUKAAGRYAABHISHEKA NIRVARTHITHA SARVA LOKA YOGA KSHEMA

 

PISITHA RUCHI VIHITA DHURITHA VALAMATHANA TANAYA

BALIBHUGANUGATHI SARABHASA SAYANA TRUNA SAKALA PARIPATHANA

BHAYA CHAKITHA SAKALA SURA MUNIVARA BAHUMATHA MAHAASTRA SAAMARTHYA

 

DRUHINA HARA VALATHANA DHURAARAKSHA SARALAKSHA

 

DHANDAKAA TAPOVANA JANGAMA PAARIJAATHA

 

VIRAADHA HARINA SAARDHOOLA

 

VILULITHA BAHUPALA MAKA KALAMA RAJANICHARA MRUGA

MRUGAYAARAMBHA SAMBRUTHA CHEERABRUDHANURODHA

 

TRISIRA SIRAS TRITHAYA TIMIRA NIRAASA VAASARA KARA

 

DHUSHANA JALANIDHI SOSHANA TOSHITHA RISHIGANA GHOSHITHA

VIJAYA GHOSHANA

 

KHARATARA KHARA TARU KANTANA CHANTA PAVANA JAYA JAYA

 

DVISAPTHA RAKSHA: SAHASRA NALAVANA VILOLANA MAHAKALABHA

 

ASAHAYA SURA

 

ANAPAYA SAHASA

 

MAHITA MAHAMRUTHA DARSANA MUDHITA MYTHILEE

DHRUTATARA PARIRAMBHANA VIBHAVA VIROPITHA VIKATA VIRAVRANA

 

MARICHA MAYA MRUGA CHARMA PARIKARMITHA

NIRBHARA DHARBHASTHARANA

 

VIKRAAMA YASO LABHA VIKREETHA JEEVITHA GRUDHRARAJA

DEHA DIDHAKSHAA LAKSHITA BHAKTHAJANA DAAKSHINYA

 

KALPITHA VIBHUDHA BHAAVA KABHANDHAAABHINANDITHA

 

AVANDHYA MAHIMA MUNI JANA BHAJANA MUSHITHA HRUDHAYA

KALUSHA SABHARI MOKSHA SAAKSHI BHUTA

 

    

 

Aranyakandam

 

DHANDAKAA TAPOVANA JANGAMA PAARIJAATHA

 

VIRAADHA HARINA SAARDHOOLA

 

VILULITHA BAHUPALA MAKA KALAMA RAJANICHARA MRUGA

MRUGAYAARAMBHA SAMBRUTHA CHEERABRUDHANURODHA

 

TRISIRA SIRAS TRITHAYA TIMIRA NIRAASA VAASARA KARA

 

DHUSHANA JALANIDHI SOSHANA TOSHITHA RISHIGANA GHOSHITHA VIJAYA GHOSHANA

 

KHARATARA KHARA TARU KANTANA CHANTA PAVANA

 

DVISAPTHA RAKSHA: SAHASRA NALAVANA VILOLANA MAHAKALABHA

 

ASAHAYA SURA ANAPAYA SAHASA

 

MAHITA MAHAMRUTHA DARSANA MUDHITA MYTHILEE

DHRUTATARA PARIRAMBHANA VIBHAVA VIROPITHA

VIKATA VIRAVRANA

 

MARICHA MAYA MRUGA CHARMA PARIKARMITHA

NIRBHARA DHARBHASTHARANA

 

VIKRAAMA YASO LABHA VIKREETHA

JEEVITHA GRUDHRARAJA

DEHA DIDHAKSHAA LAKSHITA BHAKTHAJANA DAAKSHINYA

KALPITHA VIBHUDHA BHAAVA KABHANDHAAABHINANDITHA

 

AVANDHYA MAHIMA MUNI JANA BHAJANA

MUSHITHA HRUDHAYA

KALUSHA SABHARI MOKSHA SAAKSHI BHUTA

 

    

 

Kishkindhakandam

 

PRABHANJANA TANAYA BHAVUKA BHASHITHA RANJITHA HRUDHYA

 

TARANI SUTHA SARANAAGATHI PARATHANTRIKRUTA SWATANTRYA

 

DHRUTA GATITHA KAILAASA KOTI VIKATA DUNDHUBHI KANKALA KUTA

DHOORA VIKSHEPA DAKSHA DAKSHINETARA PAADHANGUSHTA DHARA

CHALANA VISWASTHA SUHRUDHAASAYA

 

ATHI PRUTHULA BAHU VITAPI GIRI DHARANI YUGAPADHUDHAYA

VIVRUTHA CHITRAPUNKHA VAICHITRYA

 

VIPULA BHUJA SAILAMOOLA NIBHIDA NIPEEDITHA RAVANA

RANARANAKA JANAKA CHATHURUDHADHI VIHARANA CHATHURA

KAPIKULAPATHY HRUDHAYA VISALA SILATALA DHARANA DHARUNA SILEEMUKHA

 

    

 

Sundarakandam

 

APARA PARAVARA PARIGHAA PARIVRUTHA DHAVA DAHANA

JAVANA PAVANA BHAVA KAPIVARA PARISHVANGA

BHAVITHA SARVASVA DHANA

 

AHITA SAHODARA RAKSHA: PARIGRAHA VISAMVADHI

VIVIDHA SACHIVA

VISRAMBHANA SAMAYA SAMRAMBHA SAMUJJRIMBHITHA SARVESWARA BHAAVA

 

SATHKRUTH PRAPANNA JANA SAMRAKSHANA DHIKSHITHA

VEERA SATHYAVRATHA

 

PRATHISAYANA BHUMIKA BHOOSHITHA PAYODHI PULINA

 

PRALAYA SIKHI PARUSHA VISIKA SIKHA SOSHITAKUPARA VARIPURA

 

PRABHALA RIPU KALAHA KUTHUKA CHATULA

KAPIKULA KARATALA

TOOLITHA HRUTHA GIRI NIKARA SADHITA

SETHUPATHA SEEMA

SEMANTHITHA SAMUDHRA

 

    

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here