Raghuveera GadyamReady Reckoner


 

 

Baalakandam

 

SRIMAAN VENKATANAATHAARYA: KAVITHAARKIKA KESARI

VEDHANTHAACHAARYAVARYOH MEH SANNIDHATTAAM SADHAA HRUDHI

 

JAYATHYAASRITHA SANTHRAASA DHWAANTHA VIDHVAMSANODHAYA:

PRABHAAVAAN SEETHAYAA DEVYAA PARAMVYOMA BHASKARA:

 

JAYA JAYA MAHAVEERA

 

MAHA DHEERA DHOWREYA

 

DEVAASURA SAMARA SAMAYA SAMUDHITHA NIKILA

NIRJARA NIRDHAARITA NIRAVADHIKA MAHAATHMYA

 

DASAVADHANA DHAMITA DAIVATHA PARISHADHABHYARTHITHA

DAASARATHI BHAAVA

 

DINAKARA KULA KAMALA DIWAKARA

 

DIVISHADHIPATHI RANA SAHACHARANA CHATURA

DASARATA CHARAAMA RUNA VIMOCHANA

 

KOSALASUTHAA KUMARA BHAVA KANCHUKITA KAARANAAKAARA

 

KOWMAARA KELI GOPAAYITHA KOUSIKAADHWARA

 

RANNADWARA DHURYA BHAVYA DIVYAASTHRA BRUNDHA VANDITHA

 

PRANATHA JANA VIMATHA VIMATHANA DHURLALITHA DHORLALITHA

 

THANUTARA VISHIKHA VITHAATANA VIGHATITHA

VISARAARU SARAARU TATAKAA TAATAKEYA

 

JATAKIRANA SAKALADHARA JATILA NATAPATHI MAKUTA THATA

NATANAPATU VIBHUDASARITH ATHIBAHULA MADHUGALANA

LALITHAPADHA NALINARAJA UPAMRUDHITHA NIJAVRUJINA

JAHADHUPALA TANURUCHIRA PARAAMAMUNI VARA YUVATHI NUTHA

 

KUSIKASUTHA KATHITA VIDHITA NAVA VIVIDHA KATHA

 

MYTHILA NAGARA SULOCHANAA LOCHANA CHAKORA CHANDRA

 

KHANTA PARASU KOTHANDA PRAKAANTA KHANTANA SHOWNTA BHUJA DHANDA

 

CHANDAKARA KIRANA MANDALA BODHITHA

PUNDARIKA VANA RUCHI LUNDAAKA LOCHANA

 

MOCHITA JANAKA HRUDHAYA SHANKAATANKA

 

PARIHRUTHA NIKHILA NARAPATHI VARANA JANAKDHUHITRU

KUCHATATA VIHARANA SAMUCHITA KARATALA

 

SATHA KOTI SATHA GUNA KATINA PARASUDHARA MUNIVARA KARA

DHRUTHA DHURAVANAMATHAMA NIJA DHANURAAKARSHANA

PRAKAASITHA PAARAMESHTYA

 

KRATHUHARA SIKARI KANTHUKA VIHRUTHYUNMUKHA

JITAHARI DHANTHI DHANTHA DHANDHURA DASAVADHANA DHAMANA

KUSALA DASA SATHA BHUJA MUKHA NRUPATHIKULA RUDHIRA

JARA BHARITHA PRUTHUTARA TATAAKA TARPITHA PITHRUKA

BRGHUPATHI SUGADHI VIHATHIKARA NATHA PARIDHISHU PARIDHA

 

    

 

Ayodhakandam

 

ANRUTA BHAYA MUSHITHA HRUDHAYA PITRU

VACHANA PAALANA PRATHIGYAAVAGYAATHA YOUVA RAAJYA

 

NISHADA RAJA SOWHRUDHA SOOCHITA SOWSEELYA SAAGARA

 

BHARADWAAJA SAASANA PARIGRUHITA VICHITRA CHITRAKOOTA GIRI

KATAKA TATA RAMYAA VASATHA

 

ANANYA SAASANEEYA

 

PRANATHA BHARATA MAKUTATATA SUGATITHA

PAADHUKAAGRYAABHISHEKA NIRVARTHITHA SARVA LOKA YOGA KSHEMA

 

PISITHA RUCHI VIHITA DHURITHA VALAMATHANA TANAYA

BALIBHUGANUGATHI SARABHASA SAYANA TRUNA SAKALA PARIPATHANA

BHAYA CHAKITHA SAKALA SURA MUNIVARA BAHUMATHA MAHAASTRA SAAMARTHYA

 

DRUHINA HARA VALATHANA DHURAARAKSHA SARALAKSHA

 

DHANDAKAA TAPOVANA JANGAMA PAARIJAATHA

 

VIRAADHA HARINA SAARDHOOLA

 

VILULITHA BAHUPALA MAKA KALAMA RAJANICHARA MRUGA

MRUGAYAARAMBHA SAMBRUTHA CHEERABRUDHANURODHA

 

TRISIRA SIRAS TRITHAYA TIMIRA NIRAASA VAASARA KARA

 

DHUSHANA JALANIDHI SOSHANA TOSHITHA RISHIGANA GHOSHITHA

VIJAYA GHOSHANA

 

KHARATARA KHARA TARU KANTANA CHANTA PAVANA JAYA JAYA

 

DVISAPTHA RAKSHA: SAHASRA NALAVANA VILOLANA MAHAKALABHA

 

ASAHAYA SURA

 

ANAPAYA SAHASA

 

MAHITA MAHAMRUTHA DARSANA MUDHITA MYTHILEE

DHRUTATARA PARIRAMBHANA VIBHAVA VIROPITHA VIKATA VIRAVRANA

 

MARICHA MAYA MRUGA CHARMA PARIKARMITHA

NIRBHARA DHARBHASTHARANA

 

VIKRAAMA YASO LABHA VIKREETHA JEEVITHA GRUDHRARAJA

DEHA DIDHAKSHAA LAKSHITA BHAKTHAJANA DAAKSHINYA

 

KALPITHA VIBHUDHA BHAAVA KABHANDHAAABHINANDITHA

 

AVANDHYA MAHIMA MUNI JANA BHAJANA MUSHITHA HRUDHAYA

KALUSHA SABHARI MOKSHA SAAKSHI BHUTA

 

    

 

Aranyakandam

 

DHANDAKAA TAPOVANA JANGAMA PAARIJAATHA

 

VIRAADHA HARINA SAARDHOOLA

 

VILULITHA BAHUPALA MAKA KALAMA RAJANICHARA MRUGA

MRUGAYAARAMBHA SAMBRUTHA CHEERABRUDHANURODHA

 

TRISIRA SIRAS TRITHAYA TIMIRA NIRAASA VAASARA KARA

 

DHUSHANA JALANIDHI SOSHANA TOSHITHA RISHIGANA GHOSHITHA VIJAYA GHOSHANA

 

KHARATARA KHARA TARU KANTANA CHANTA PAVANA

 

DVISAPTHA RAKSHA: SAHASRA NALAVANA VILOLANA MAHAKALABHA

 

ASAHAYA SURA ANAPAYA SAHASA

 

MAHITA MAHAMRUTHA DARSANA MUDHITA MYTHILEE

DHRUTATARA PARIRAMBHANA VIBHAVA VIROPITHA

VIKATA VIRAVRANA

 

MARICHA MAYA MRUGA CHARMA PARIKARMITHA

NIRBHARA DHARBHASTHARANA

 

VIKRAAMA YASO LABHA VIKREETHA

JEEVITHA GRUDHRARAJA

DEHA DIDHAKSHAA LAKSHITA BHAKTHAJANA DAAKSHINYA

KALPITHA VIBHUDHA BHAAVA KABHANDHAAABHINANDITHA

 

AVANDHYA MAHIMA MUNI JANA BHAJANA

MUSHITHA HRUDHAYA

KALUSHA SABHARI MOKSHA SAAKSHI BHUTA

 

    

 

Kishkindhakandam

 

PRABHANJANA TANAYA BHAVUKA BHASHITHA RANJITHA HRUDHYA

 

TARANI SUTHA SARANAAGATHI PARATHANTRIKRUTA SWATANTRYA

 

DHRUTA GATITHA KAILAASA KOTI VIKATA DUNDHUBHI KANKALA KUTA

DHOORA VIKSHEPA DAKSHA DAKSHINETARA PAADHANGUSHTA DHARA

CHALANA VISWASTHA SUHRUDHAASAYA

 

ATHI PRUTHULA BAHU VITAPI GIRI DHARANI YUGAPADHUDHAYA

VIVRUTHA CHITRAPUNKHA VAICHITRYA

 

VIPULA BHUJA SAILAMOOLA NIBHIDA NIPEEDITHA RAVANA

RANARANAKA JANAKA CHATHURUDHADHI VIHARANA CHATHURA

KAPIKULAPATHY HRUDHAYA VISALA SILATALA DHARANA DHARUNA SILEEMUKHA

 

    

 

Sundarakandam

 

APARA PARAVARA PARIGHAA PARIVRUTHA DHAVA DAHANA

JAVANA PAVANA BHAVA KAPIVARA PARISHVANGA

BHAVITHA SARVASVA DHANA

 

AHITA SAHODARA RAKSHA: PARIGRAHA VISAMVADHI

VIVIDHA SACHIVA

VISRAMBHANA SAMAYA SAMRAMBHA SAMUJJRIMBHITHA SARVESWARA BHAAVA

 

SATHKRUTH PRAPANNA JANA SAMRAKSHANA DHIKSHITHA

VEERA SATHYAVRATHA

 

PRATHISAYANA BHUMIKA BHOOSHITHA PAYODHI PULINA

 

PRALAYA SIKHI PARUSHA VISIKA SIKHA SOSHITAKUPARA VARIPURA

 

PRABHALA RIPU KALAHA KUTHUKA CHATULA

KAPIKULA KARATALA

TOOLITHA HRUTHA GIRI NIKARA SADHITA

SETHUPATHA SEEMA

SEMANTHITHA SAMUDHRA

 

    

 

Yuddhakandam

 

DHRUTHA GATHI TARU MRUGA VAROOTHINEE NIRUDDHA

LANKHAVARODHA VEPATHU LAASYA LEELOPADESA DESIKA

DHANURJYAGOSHA

 

GAGANA CHARA KANAKA GIRI GARIMA DHARA NIGAMAMAYA NIJA

GARUDA GARUDHANILA LAVA GALITHA VISHA VADHANA SARA

KADHANA

 

AKRUTHACHARA VANACHARA RANAKARANA VAILAKSHYA

KOONITHAKSHA BAHUVIDHA RAKSHO BALADHYAKSHA VAKSHA: KAVATA

PATANA PATIMA SATOPA KOPAVALEPA

 

KATURATATH ATANI DANKRUTHI CHATULA KATORA KARMUKHA

VISIKHA VITHATANA VIGADITHA MAKUTA VIHVALA VISRAVASTANAYA

VISRAAMA SAMAYA VISRANANA VIKHYATHA VIKRAAMA

 

KUMBHAKARNA KULA GIRI VIDHALANA DHAMBHOLI BHOOTHA

NISSANKA: KANKAPATHRA

 

ABHICHARANA HUTHAVAHA PARICHARANA VIGATANA SARABHASA

PARIPATADH APARIMITHA KAPIBHALA JALADHI LAHARI KALAKALARAVA

KUPITHA MAGHAVAJITH ABHIHANANA KRUTH ANUJA SAKSHIKA

RAKSHASA DWANDHWA YUDDHA

 

APRATHIDHWANDHVA POURUSHA

 

TRAYAMBHAKA SAMADHIKHA GHORASTHRADAMBARA

 

SAARATHI HRUTHA RATHA SATHRAPA SATHRAVA SATYAPITHA

PRATHAPA

 

SITHA SARA KRUTHA LAVANA DASAMUKHA MUKHA DASAKA NIPATHANA

PUNARUDHAYA DHARA GALITHA JANITHA DHARA TARALA HARIHAYA

NAYANA NALINAVANA RUCHI KACHITHA KATHALA NIPATHITA

SURATARU KUSUMA VITATHI SURABHITHA RATHA PATHA

 

AKHILA JAGADHADHIKA BHUJA BALA DASA LAPANA DASAKA LAVANA

JANITHA KADHANA PARAVASA RAJANICHARA YUVATHI VILAPANA

VACHANA SAMAVISHAYA NIGAMA SIKHARA NIKARA MUKHARA MUKHA

MUNI VARA PARIPANITHA

 

ABHIGATHA SATHAMUKHA HUTHAVAHA PITHRUPATHI NIRRUTHI

VARUNA PAVANA DHANADHA GIRISA PRAMUKHA SURAPATHI NUTHI

MUDHITHA

 

AMITHA MATHI VIDHI VIDHITHA KATHITHA NIJA VIBHAVA JALADHI

PRUSHATHA LAVA

 

VIGATHA BHAYA VIBHUTHA PARIBHRUTA VIBHOTHITHA VEERASAYANA

SAAYITHA VAANARA PRUTHANOWKA

 

SVA SAMAYA VIGATITHA SUGADITHA SAHRUDHAYA SAHADHARMA

CHAARINEEKA

 

VIBHISHANA VASAMVADHEEKRUTHA LANKAISVARYA

 

NISHPANNA KRUTHYA

 

KA PUSHPITHA RIPU PAKSHA

 

PUSHPAKA RABHASA GATHI GOSHPADHEEKRUTHA GAGANARNAVA

 

PRATIJNARNAVA TARANA KRUTHA KSHANA BHARATHA MANORATHA

SAMHITA SIMHASANADHIROOTA

 

SWAMIN

 

RAGHAVA SIMHA

 

    

 

Uttarakandam

 

HADAKA GIRI KADAKA LADAHA PAADHA PEEDA NIKADA TADA

PARILUDITHA NIKHILA NEUPATHY KIREEDA KODI VIVIDHA MANI GANA

KIRANA NIKARA NEERAJITHA CHARANA RAAJEEVA

 

DHIVYA BHOUMA AYODHYA ADHIDHAIVATHA

 

PITHRU VADHA KUPITHAPARASU DHARA MUNI VIHITHA NRUPA

HANANA KADHANA POORVA KAALA PRABHAVA SATHA GUNA

PRATHISHTAPITHA DHARMIKA RAJAVAMSA

 

SUBHA CHARITHA RATHA KHARVITHA GARVA GANDHARVA YOOTA

GEETHA VIJAYA GATA SATHA

 

SAASITHA MADHUSOOTHA SATHRUGNA SEVITHA

 

KUSA LAVA PARIGRUHEETHA KULA GATA VISESHA

 

VIDHI VASA PARINAMADHAMARA BHANITHI KAVIVARA RACHITHA NIJA

CHARITHA NIBHANDHANA NISAMANA NIRVRUTHA

 

SARVA JANA SAMMANITHA

 

PUNARUSTAPITHA VIMANA VARA VISRANANA PREENITHA VAISRAVANA

VISRAVITHA YASA: PRAPANJA

 

PANCHATHAPANNA MUNIKUMARA SANJEEVANAMRUTHA

 

THRETHA YUGA PRAVARTHITHA KAATHA YUGA VRUTTHANTHA

 

AVIKALA BAHUSUVARNA HAYAMAKHA SAHASRA NIVARTHITHA NIJA

VARNASRAAMA DHARMA

 

SARVA KARMA SAMAARADHYA

 

SANATHANA DHARMA

 

SAKETHA JANAPADHA JANI DHANIKA JANGAMA TADHITARA

JANTHUJATHA DHIVYA GATHI DHANA DARSITHA NITHYA NISSEEMA

VAIBHAVA

 

BHAVA TAPANA TAPITHA BHAKTHAJANA BHADHRARAAMA

 

SRI RAAMABHADRA NAMASTHE PUNASTHE NAMA

 

CHATHURMUKHESWARA-MUKHAI: PUTHRA POUTHRADHISALINE NAMA:

SEETHASAMETHAYA RAAMAYA GRUHAMEDHINE

 

KAVIKATAKA SIMHA KATITHAM KADORA SUKUMARA GUMBHA GAMBHEERAM

BHAVA BHAYA BHESHAJAM YETHATH

PADATHA MAHAVEERA VAIBHAVAM SUDHIYA:

 

KAVITARKIKA SIMHAYA KALYANAGUNASAALINE

SRIMATHE VENKATESAYA VEDANTHAGURAVE NAMA:

 

    

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here