Shiva Panchaakshara Shloka


 

Nagendraharaya Trilochanaya

Bhasmangaragaya Mahesvaraya

Nityaya Suddhaya Digambaraya

Tasmai Na Karaya Namah Shivaya

 

Mandakini Salila Chandana Charchitaya

Nandisvara Pramathanatha Mahesvaraya

Mandaara Pushpa Bahupushpa Supujitaya

Tasmai Ma Karaaya Namah Shivaya

 

Shivaya Gauri Vadanabja Brnda

Suryaya Dakshadhvara Nashakaya

Sri Nilakanthaya Vrshadhvajaya

Tasmai Shi Karaya Namah Shivaya

 

Vashistha Kumbhodbhava Gautamarya

Munindra Devarchita Shekharaya

Chandrarka Vaishvanara Lochanaya

Tasmai Va Karaya Namah Shivaya

 

Yagna Svarupaya Jatadharaya

Pinaka Hastaya Sanatanaya

Divyaya Devaya Digambaraya

Tasmai Ya Karaya Namah Shivaya

 

Panchaksharamidam Punyam Yah Pathechchiva

Sannidhau Shivalokamavapnoti Sivena Saha Modate

 


Shiva Panchaakshara Shloka


Ready Reckoner


Please leave your valuable suggestions and feedback here