Shivashtakam 

Shivashtakam (Full Version)

    

Ready Reckoner


 

Shloka-1

 

Prabhum Prana Naththam Vibhum Vishwanaaththam

Jagannaaththanatham Sadanandabhajam

Bhavadbhavya Bhootheshwaram Bhoothanaaththam

Shivam Shankaram Shambum Ishanameede

 

    

 

Shloka-2

 

Gale Ruṇḍamalaṃ Tanau Sarpajalaṃ

Mahakala Kalaṃ Gaṇeshadi Palam

Jatajuta Bangotharangair Visalaṃ

Shivam Shankaram Shambum Ishanameede

 

    

 

Shloka-3

 

Mudhamaakaram Mandanam Mandayanttham

Mahaa Mandhalam Bhasma Bhooshadharam Tham

Anaadhim Hyapaaram Maha Moha Maaram

Shivam Shankaram Shambum Ishanameede

 

    

 

Shloka-4

 

Thatadhonivaasam Mahattattahasam

Maha Paapa Naasham Sadha Suprakasham

Gireesham Ganesham Suresham Mahesham

Shivam Shankaram Shambum Ishanameede

 

    

 

Shloka-5

 

Girindratmajasam Grhitardhadeham

Girau Samsthitam Sarvadasanna Geham

Parabrahma Brahmadibhir Vandyamanam

Shivam Shankaram Shambum Ishanameede

 

    

 

Shloka-6

 

Kapalam Trisulam Karabhyam Dadhanam

Padambhoja Namraya Kamam Dadhanam

Balivardhayanam Suranam Pradhanam

Shivam Shankaram Shambum Ishanameede

 

    

 

Shloka-7

 

Saraschandra Gatram Gunanandapatram

Trinetram Pavitram Dhanesasya Mitram

Aparna Kalatram Sada Sacharitram

Shivam Shankaram Shambum Ishanameede

 

    

 

Shloka-8

 

Haram Sarpaharam Cita Bhuviharam

Bhavam Vedasaram Sada Nirvikaram

Smasane Vasantam Manojam Dahantam

Shivam Shankaram Shambum Ishanameede

 

    

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here