Shree Guru Stotram


Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam

Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha ॥1॥

 

Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya

Chakshur Oonmeelitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha ॥2॥

 

Gurur Brahma Gurur Vishnuhu Gurur Devo Maheshwaraha

Guru Reva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha ॥3॥

 

Sthavaram Jangamam Vyaptam Yat Kinchit Sacharacharam

Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha ॥4॥

 

Chinmayam Vyapi Yat Sarvam Trailokyam Sacharacharam

Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha ॥5॥

 

Sarva Shruti Shiro Ratna Virajita Padambujaha

Vedantambuja Suryo Yaha Tasmai Shri Gurave Namaha ॥6॥

 

Chaitanya Shashwatah Shantaha Vyomatito Niranjanaha

Bindunaada Kalatitaha Tasmai Shri Gurave Namaha ॥7॥

 

Gyanashakti Samaroodhaha Tattwamala Vibhooshitaha

Bhukti Mukti Pradata Cha Tasmai Shri Gurave Namaha ॥8॥

 

Aneka Janma Sampraptah Karma Bandha Vidahine

Atma Gyana Pradanena Tasmai Shri Gurave Namaha ॥9॥

 

Shoshanam Bhavsindhoshcha Gyapanam Saarsampadaha

Guroh Padodakam Samyaku Tasmai Shri Gurave Namaha ॥10॥

 

Na Guror Adhikam Tattvam Na Guror Adhikam Tapaha

Tattva Gyanaat Param Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha ॥11॥

 

Mannaathah Shri Jagan Nathaha Mat Guru Shri Jagad Guruhu

Madatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha ॥12॥

 

Gururadi Ranadish Cha Guruh Parama Daivatam

Guroh Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha ॥13॥

 

Brahmanandam Parama Sukhadam Kevalam Jnaanamurthim

Dvandvaateetam Gaganasadrusham Tatvamasyadi Lakshyam

Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadheesaakshibhutam

Bhaavaateetam Triguna Rahitam Sadgurum Tam Namaami

 

Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhushcha Sakha Tvameva

Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva ॥14॥

 


    

Ready Reckoner


Please leave your valuable suggestions and feedback here