Sri Sudarshana Ashtakam-V2


Ready Reckoner

 

1   

Srimaan Venkata Natharya Kavitharkika Kesari

Vedantaacharya Varyome Sannidhattam Sadahridi

 

Pratibhatasreni BhishanaVaragunasthoma Bhushana

Janibhyasthana Taarana Jagadavasthaana Karana

Nikhiladushkarma Karsaana Nigamasaddharma Darsana

Jaya Jaya Sri sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana

   

 

2   

Subhajagadrupa Mandana Suraganathrasa Khandana

Satamakabrahma vandita Satapatabrahma Nandita

Pratitavidvat Sapakshita Bhajata Ahirbudhnya Lakshita

Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana

   

 

3   

Sphutata Dijjaala Pinjara Pruthutarajwaala Panjara

Parigata Pratnavigraha Padutaraprajna Durgraha

Praharana Grama Manditha Parijana Thraana Panditha

Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana

   

 

4   

Nijapatapreetha saddgana Nirupathispeetha Shad Guna

Nigama NirvyuDa Vaibhava Nijapara Vyuha Vaibhava

Hari Haya Dweshi Daarana Hara Pura Plosha Kaarana

Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana

   

 

5   

Dhanuja Visthaara KartanaJanitamisraa Vikartana

Dhanujavidya Nikartana Bhajatavidya Nivatana

Amara Drushtasva Vikrama Samara Jushta Bramikrama

Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana

   

 

6   

Prathimukhaaleeta Bandhura Pruthumahaheti Danthura

Vikatamaaya BahishkruthaVividhamaalaaParishkrutha

Sthiramahaayantra Tantritha Dhruta Daya Tantra Yantrita

Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana

   

 

7   

Mahita Sampath Sadhakshara Vihitasampath Shatakshara

Shatarachakra Pratisishtita Sakala Tattva Prathishtita

Vividha Sankalpaka KalpakaVibhudhasankalpa Kalpaka

Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana

   

 

8   

Bhuvana Netra Trayeemaya Savanatejastrayeemaya

Niravadhisvaadhu Chinmaya Nikhila Sakthe Jaganmaya

Amita Viswakriyaamaya Samitavishvagbhayaamaya

Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana

   

 

   

Phala Sruthi

 

Dwichatushkamidam Prabhoothasaaram Patathaam Venkatanayaka Praneetham

Vishamepi Manorata: Pradhaavan Na Vihanyeta Rataangadhuryagupta

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here