Sri Venkatesa Mangalasaasanam-EN


   Full Version
   

 

Ready Reckoner


 

1   

Sriyah Kanthaya Kalyana Nidhaye Nidhayerthinam

Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam

   

 

2   

Lakshmi Savibhramaloka-subhru Vibhrama Chakshushe

Chakshushe Sarvalokanam Venkatesaya Mangalam

   

 

3   

Sri Venkatadri Sringagra-mangalaha Bharananghraye

Mangalanam Nivasaya Venkatesaya Mangalam

   

 

4   

Sarvavayava Soundarya Sampadha Sarvachethasam

Sada Sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam

   

 

5   

Nithyaya Niravadhyaya Sathyananda Chidhathmane

Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam

   

 

6   

Swathassarvavide Sarvasakthaye Sarvaseshine

Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam

   

 

7   

Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane

Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam

   

 

8   

Akalathathva Masrantha Mathmanamanu-pasyatham

Athripthya Mritha Rupaya Venkatesaya Mangalam

   

 

9   

Prayah Swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina

Kripaya Dhisathe Srimad-venkatesava Mangalam

   

 

10   

Dhayamritha Tharanginya-stharangairiva Seethalaih

Apagaissinchalhe Viswam Venkatesava Mannalam

   

 

11   

Sragbhushambara Hetheenam Sushamava Hamurthaye

Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam

   

 

12   

Sri Vaikunta Virakthaya Swami Pushkarineethate

Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam

   

 

13   

Srimad Sundarajamathru Manimanasavasine

Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam

   

 

14   

Mangalasasana Paraih Madacharya Purogamaih

Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu Mangalam

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here