Sri Venkatesa Suprabhatham-EN


   Full Version
   

 

Ready Reckoner


 

1   

Kausalya Supraja Raama Poorva Sandhya Pravartate

Uttishtha Narasardula Kartavyam Daivamahnikam

   

 

2   

Uttishthottishtha Govinda Uttishtha Garudadhvaja

Uttishtha Kamalakanta Trailokyam Mangalam Kuru

   

 

3   

Mata Samasta Jagatam Madhukaitabhare:

Vakshoviharini Manohara Divyamurthe

Srisvamini Sritajanapriya Danasheele

Sri Venkatesa Dayithe Thava Suprabhatam

   

 

4   

Tava Suprabhatam Aravindalochane

Bhavatu Prasannamukha Chandramandale

Vidhi Sankarendra Vanitabhi Archithe

Vrusha Saila Natha Dayithe Dayanidhe

   

 

5   

Atryadi Saptarishayas Samupasya Sandhyam

Aakasa Sindhu Kamalani Manoharani

Aadaya Padayugam Archayitum Prapanna:

Seshadri Sekhara Vibho Thava Suprabhatam

   

 

6   

Panchaanana Abjabhava Shanmukha Vasavadhya:

Traivikramadi Charitam Vibudha Stuvanthi

Bhashapati Pathathi Vasarasuddhim Aarath

Seshadri Sekhara Vibho Thava Suprabhatam

   

 

7   

Eeshath Praphulla Sarasiruha Narikela

Pugadrumadi Sumanohara Palikanam

Aavathi Mandham Anila Saha Divyagandhai:

Seshadri Sekhara Vibho Thava Suprabhatam

   

 

8   

Unmeelya Netrayugam Uttama Panjarastha:

Patravasishta Kadalee Phala Payasani

Bhuktva Saleelamatha Kelisukha Pathanthi

Seshadri Sekhara Vibho Thava Suprabhatam

   

 

9   

Tantri Prakarsha Madhura Svanaya Vipanchya

Gayati Ananta Charitam Tava Naradopi

Bhashasamagram Asakrut Karachara Ramyam

Seshadri Sekhara Vibho Thava Suprabhatam

   

 

10   

Bhrungavali Cha Makaranda Rasanuviddha

Jhankaragita Ninadai Saha Sevanaya

Niryati Upanta Sarasi Kamalodarebhya:

Seshadri Sekhara Vibho Thava Suprabhatam

   

 

11   

Yoshaganena Varadadhni Vimathyamane

Ghoshalayeshu Dadhimanthana Teevraghosha:

Roshat Kalim Vidadhate Kakubhascha Kumbha:

Seshadri Sekhara Vibho Thava Suprabhatam

   

 

12   

Padmesa Mitra Satapatra Gatalivarga:

Hartum Sriyam Kuvalayasya Nijanga Lakshmya

Bheri Ninadamiva Bhibrathi Theevranadam

Seshadri Sekhara Vibho Thava Suprabhatam

   

 

13   

Srimann Abhishta Varada Akhila Loka Bandho

Srisrinivasa Jagadeka Dayaikasindho

Sridevatha Gruha Bhujanthara Divya Murthe

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

14   

Sriswami Pushkarinikaplava Nirmalanga:

Sreyorthino Hara Virincha Sanandanadya:

Dvare Vasanthi Varavethra Hatottamanga:

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

15   

Sriseshasaila Garudaachala Venkataadri

Narayanaadri Vrushabhadri Mukhyam

Aakhyam Tvadiya Vasateranisam Vadanthi

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

16   

Sevapara: Siva Suresa Krusanu Dharma

Rakshombunatha Pavamana Dhanadhinatha:

Baddhanjali Pravilasan Nija Seersha Desa:

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

17   

Dhateeshu The Vihagaraja Mrugadhiraja

Nagadhiraja Gajaraja Hayadhiraja:

Svasvadhikara Mahimadikam Arthayanthe

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

18   

Suryendu Bhauma Budha Vakpathi Kavya

Saurisvarbhanu Ketu Divishat Parishat Pradhana:

Tvaddasa Dasa Charamavadhi Dasa Dasa:

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

19   

Tvat Paada Dhooli Bharita Sphuritottamanga:

Svargapavarga Nirapeksha Nijantaranga:

Kalpagama Aakalanaya Aakulatam Labanthe

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

20   

Tvad Gopuragra Sikharani Nirikshamana:

Svargapavarga Padavim Paramam Srayantha:

Martya Manushyabhuvane Matimasrayanthe

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

21   

Sri Bhumi Nayaka Dayadigunamrutha Abdhe

Devadhideva Jagadeka Saranya Murthe

Srimann Anantha Garudaadibi Architanghre

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

22   

Sri Padmanabha Purushothama Vaasudeva

Vaikunthamadhava Janardana Chakrapane

Srivatsa Chihna Saranagatha Parijatha

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

23   

Kandarpa Darpa Hara Sundara Divyamurthe

Kantha Kuchamburuha Kutmala Loladrushthe

Kalyana Nirmala Gunakara Divyakeerthe

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

24   

Meenakruthe Kamata Kola Nrusimha Varnin

Swamin Parasvatha Tapodhana Ramachandra

Seshamsa Rama Yadunandana Kalki Rupa

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

25   

Yela Lavanga Ghanasara Sugandhi Theertham

Divyam Viyath Sarithi Hemaghateshu Poornam

Dhrutvadya Vaidika Sikhamanaya: Prahrushtaa:

Tishthanthi Venkatapathe Thava Suprabhatam

   

 

26   

Bhasvan Udethi Vikachani Saroruhani

Sampurayanthi Ninadai Kakubho Vihanga:

Srivaishnavas Sathatham Arthitha Mangalasthe

Dhamaasrayanthi Thava Venkata Suprabhatam

   

 

27   

Brahmadaya Suravara Samaharshayasthe

Santha Sanandana Mukha Tvatha Yogivarya:

Dhamanthike Thava Hi Mangala Vasthu Hastha:

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

28   

Lakshminivasa Niravadya Gunaikasindho

Samsara Sagara Samuttharanaika Setho

Vedanta Vedya Nija Vaibhava Bhaktha Bhogya

Sri Venkataachalapathe Thava Suprabhatam

   

 

29   

Ittham Vrushachala Pathe Riha Suprabhatam

Ye Manava Prathi Dinam Patithum Pravruttha:

Thesham Prabhathasamaye Smruthirangabhajam

Pragnyaam Parartha Sulabham Paramam Prasuthe

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here