Sri Vishnu Sahasaranama Stotram – English


Sri Vishnu Sahasaranama Stotram

Section Count Video Audio
Poorva Bhagam
30

Stotram
108

Uthara Bhagam
33

Total
171

1   Poorva Bhagam – 1

Shuklambaradharam Vishnum * Shashivarnam Chaturbhujam *

Prasanna Vadanam Dhyayet * Sarva Vigna Upashantaye

  

 

  

 

  


2   Poorva Bhagam – 2

Yasya Dvirada Vak Tradhyah * Parishadhyah Parah Shatam *

Vignam Nignanti Satatam * Vishwaksenam Tamashraye

  

 

  

 

  


3   Poorva Bhagam – 3

Vyasam Vashishta Naptharam * Shakte Pouthram Akalmasham *

Parasharatmajam Vande * Shukhatatam Taponidhim

  

 

  

 

  


4   Poorva Bhagam – 4

Vyasaya Vishnu Rupaya * Vyasarupaya Vishnave *

Namo Vai Brahmanidhaye * Vasishtaya Namo Namah

  

 

  

 

  


5   Poorva Bhagam – 5

Avikaraya Shuddhaya * Nityaya Paramatmane *

Sadhaikarupa Rupaya * Vishnave Sarva Jishnave

  

 

  

 

  


6   Poorva Bhagam – 6

Yasya Smarana Mathrena * Janma Samsara Bandhanat *

Vimuchyate Namastasmai * Vishnave Prabha Vishnave

 

Om Namo Vishnave Prabha Vishnave

  

 

  

 

  


7   Poorva Bhagam – 7

Sri Vaishampayana Uvacha

 

Shrutva Dharman Asheshena * Pavanani Cha Sarvashah *

Yudhishtira Shantanavam * Punarevabhya Bhashathah

  

 

  

 

  


8   Poorva Bhagam – 8

Yudhishtira Uvacha

 

Kim Ekam Daivatham Loke Kim * Vapyekam Parayanam *

Stuvantha Kam Kamarchantha * Prapnuyur Manavah Shubham

  

 

  

 

  


9   Poorva Bhagam – 9

Ko Dharma Sarva Dharmanam * Bhavata Paramo Mathah *

Kim Japan Muchyate Jantur * Janma Samsara Bandhanath

  

 

  

 

  


10   Poorva Bhagam – 10

Sri Bhishma Uvacha

 

Jagatprabhum Deva Devam * Anantham Purushottamam *

Stuvan Nama Sahasrena * Purusha Satathotthithah

  

 

  

 

  


11   Poorva Bhagam – 11

Tameva Charchayan Nityam * Bhaktyah Purusham Avyayam *

Dhyayan Stuvan Namasyamscha * Yajamanas Tameva Cha

  

 

  

 

  


12   Poorva Bhagam – 12

Anadhi Nidhanam Vishnum * Sarva Loka Maheshwaram *

Lokadhyaksham Stuvan Nityam * Sarva Dukkhadhigo Bhaveth

  

 

  

 

  


13   Poorva Bhagam – 13

Brahmanyam Sarva Dharmagnyam * Lokanam Kirti Vardhanam *

Lokanatham Mahad Bhutham * Sarva Bhuta Bhavodh Bhavam

  

 

  

 

  


14   Poorva Bhagam – 14

Esha Me Sarva Dharmanam * Dharmo Dhikathamo Mathah *

Yadbhaktyah Pundarikaksham * Sthavairarchen Naras Sadah

  

 

  

 

  


15   Poorva Bhagam – 15

Paramam Yo Mahat Teja * Paramam Yo Mahat Tapah *

Paramam Yo Mahadh Brahma * Paramam Ya Parayanam

  

 

  

 

  


16   Poorva Bhagam – 16

Pavitranam Pavitram Yo * Mangalanam Cha Mangalam *

Daivatam Devatanam Cha * Bhutanam Yovyaya Pita

  

 

  

 

  


17   Poorva Bhagam – 17

Yatha Sarvani Bhuthani * Bhavanthyadhi Yugagame *

Yasmimscha Pralayam Yanthi * Punareva Yugakshaye

  

 

  

 

  


18   Poorva Bhagam – 18

Tasya Loka Pradhanasya * Jagannathasya Bhupathe *

Vishnor Nama Sahasram Me * Srnu Papa Bhayapaham

  

 

  

 

  


19   Poorva Bhagam – 19

Yani Namani Gounani * Vikhyatani Mahatmanah *

Rishibhi Pari Geetani * Tani Vakshyami Bhutaye

  

 

  

 

  


20   Poorva Bhagam – 20

Rishir Namnam Sahasrasya * Vedavyaso Mahamunih *

Chandhonushtup Tata Devo * Bhagavan Devaki Sutah

  

 

  

 

  


21   Poorva Bhagam – 21

Amrtham Shudhbhavo Bijam * Shaktir Devaki Nandanah *

Trisama Hrdayam Tasya * Shantyarte Viniyujyate

  

 

  

 

  


22   Poorva Bhagam – 22

Vishnum Jishnum Mahavishnum * Prabavishnum Maheshwaram *

Anekarupa Daityantam * Namami Purshottamam

 

  

 

  

 

  


23   Nyasam –

Asya Sri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Maha Mantrasya

Sri Vedavyaso Bhagavan Rshih

Anushtup Chandah

Sri Mahavishnu Paramatma Sriman Narayano Devata

Amrtham Shudbhavo Bhanuriti Bijam

Devaki Nandana Srashteti Shaktih

Udbhavah Kshobano Deva Iti Paramo Mantrah

Shankabhrn Nandaki Chakreeti Keelakam

Sharangadhanva Gadhadhara Ityastram

Rathangapani Rakshobhya Iti Netram

Trisama Samaka Sameti Kavacham

Aanandam Parabrahmeti Yonih

Rthu Sudarshana Kala Iti Digbandhah

 

Sri Vishwarupa Iti Dhyanam

Sri Mahavishnu Prityarte Sahasranama Jape Viniyogah

 

 

 

 

  


24   Dhyanam – 1

Kshiro Dhanvat Pradeshe * Shuchimani Vilasat Saikate Mouktikanam *

Mala Klupta Sanastha * Sphatikamani Nibhair Mouktikair Manditangah *

Shubhrai Rabhrai Radhabhrair * Upari Virachitair Mukta Piyusha Varshaih *

Aanandhi Na Puniya Darinalina Gada * Shankhapanir Mukundah

  

 

  

 

  


25   Dhyanam – 2

Bhu Padhou Yasya Nabhir Viyadha Suranilas * Chandro Suryou Cha Netreh *

Karna Vashah Shiro Dhyour Mukamapi Dahano * Yasya Vasteya Mabdhih *

Antastham Yasya Vishwam * Sura Nara Khaga Go Bhogi Gandharva Daithyaih *

Chitram Ramram Yate Tam Tribhuvana Vapusham * Vishnu Misham Namami

  

 

  

 

  


26   Dhyanam – 3

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

 

Shantakaram Bhujaga Shayanam * Padmanabham Suresham *

Vishwadharam Gagana Sadrsham * Meghavarnam Shubhangam *

Lakshmikantam Kamalanayanam * Yogihrd Dhyana Gamyam *

Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram * Sarva Lokaika Natham

  

 

  

 

  


27   Dhyanam – 4

Megashyamam Pitakousheya Vasam *

Srivatsankam Kousthubod Bhasi Thankam *

Punyopetham Pundarikayataksham *

Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

  

 

  

 

  


28   Dhyanam – 5

Namas Samasta Bhutanam * Aadhi Bhutaya Bhubrthe *

Aneka Rupa Rupaya * Vishnave Praba Vishnave

  

 

  

 

  


29   Dhyanam – 6

Sashanka Chakram Sakirita Kundalam *

Sapeeta Vastram Sarasiru Hekshanam *

Sahara Vakshasthala Shobhi Kausthubham *

Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam

  

 

  

 

  


30   Dhyanam – 7

Chayayam Parijatasya * Hemasimhasano Pari *

Aasinamam Bhutha Shyamam * Aayataksham Alankrtam *

Chandrananam Chatur Bahum * Srivatsankita Vakshasam *

Rukmini Satyabhamabhyam * Sahitam Krishnamasraye

  

 

  

 

  


31   Stotram – 1

Om

 

Vishwam Vishnur Vashatkaro * Bhutha Bhavya Bhavatprabhuh *

Bhutha Krdh Bhudha Brdh Bhavo * Bhutatma Bhuta Bhavanah

  

 

  

 

  


32   Stotram – 2

Putathma Paramatma Cha * Muktanam Parama Gathih *

Avyayah Purushah Sakshi * Kshetrajnyokshara Eva Cha

  

 

  

 

  


33   Stotram – 3

Yogo Yogavidham Neta * Pradhana Purusheshwarah *

Narasimhavapuh Shriman * Keshava Purushottamah

  

 

  

 

  


34   Stotram – 4

Sarvah Sharvah Shivah Sthanur * Bhutadhir Nidhir Avyayah *

Sambhavo Bhavano Bartha * Prabhavah Prabhurishwarah

  

 

  

 

  


35   Stotram – 5

Swayambhuh Shambhuradityah * Pushkaraksho Mahasvanah *

Anadhi Nidhano Dhatha * Vidhata Dhaturuttamah

  

 

  

 

  


36   Stotram – 6

Aprameyo Rshikeshah * Padmanabho Amaraprabhuh *

Vishwakarma Manustvashta * Sthavishta Sthaviro Dhrvah

  

 

  

 

  


37   Stotram – 7

Agrahya Shashvata Krishno * Lohithaksha Prathar Dhanah *

Prabhuthas Trika Kubdhama * Pavitram Mangalam Param

  

 

  

 

  


38   Stotram – 8

Eeshanah Pranadah Prano * Jyeshtah Sreshtah Prajapatih *

Hiranya Garbho Bhu Garbho * Madhavo Madhusudanah

  

 

  

 

  


39   Stotram – 9

Eeshwaro Vikrami Dhanvi * Medhavi Vikramah Kramah *

Anutthamo Dhuradharshah * Krtagnya Krthiratmavan

  

 

  

 

  


40   Stotram – 10

Sureshah Sharanam Sharma * Vishwarethah Praja Bhavah *

Aha Samvatsaro Vyalah * Prathyayah Sarvadarshanah

  

 

  

 

  


41   Stotram – 11

Ajah Sarveshwarah Siddha * Siddhih Sarvadhirachyuthah *

Vrshaka Pirameyatma * Sarvayoga Vinisruthah

  

 

  

 

  


42   Stotram – 12

Vasur Vasumanah Satya * Samatma Sammithah Samah *

Amoghah Pundarikaksho * Vrshakarma Vrshakrthih

  

 

  

 

  


43   Stotram – 13

Rudro Bahushira Babhrur * Vishwayoni Shuchisravah *

Amrtah Shashwata Sthanur * Vararoho Mahatapah

  

 

  

 

  


44   Stotram – 14

Sarvagah Sarva Vid Bhanur * Vishwakseno Janardhanah *

Vedo Vedavidhavyango * Vedango Vedavith Kavih

  

 

  

 

  


45   Stotram – 15

Lokadhyaksha Suradhyaksho * Dharmadhyakshah Krthakrthah *

Chaturatma Chaturvyuhas * Chatur Damshtras Chaturbhujah

  

 

  

 

  


46   Stotram – 16

Brajishnur Bhojanam Bhoktha * Sahishnur Jagadhadhijah *

Anagho Vijayo Jetha * Vishwa Yonih Punarvasuh

  

 

  

 

  


47   Stotram – 17

Upendro Vamanah Pramshur * Amoghah Shuchirurjithah *

Ateendrah Sangrahah Sargo * Dhrtatma Niyamo Yamah

  

 

  

 

  


48   Stotram – 18

Vedyo Vaidyah Sadayogi * Viraha Madhavo Madhuh *

Atheendriyo Mahamayo * Mahotsaho Mahabalah

  

 

  

 

  


49   Stotram – 19

Mahabuddhir Mahaviryo * Mahashaktir Mahadhyuthih *

Anirdeshyavapuh Shriman * Ameyatma Mahadhri Dhrk

  

 

  

 

  


50   Stotram – 20

Maheshvaso Maheebhartha * Srinivasah Satham Gathih *

Aniruddhah Suranandho * Govindo Govidham Pathih

  

 

  

 

  


51   Stotram – 21

Marichir Dhamano Hamsah * Suparno Bhujagottamah *

Hiranya Nabhas Suthapa * Padmanabhah Prajapatih

  

 

  

 

  


52   Stotram – 22

Amrtyuh Sarvadhrk Simhah * Sandhatha Sandhiman Stirah *

Ajo Durmarshanah Shastha * Vishrutatma Surariha

  

 

  

 

  


53   Stotram – 23

Gurur Guruthamo Dhama * Satyah Satya Parakramah *

Nimisho Nimishah Sragvi * Vachaspati Rudharadhih

  

 

  

 

  


54   Stotram – 24

Agraneer Gramaneeh Sriman * Nyayo Neta Samiranah *

Sahasra Murdha Vishwatma * Sahasrakshah Sahasrapath

  

 

  

 

  


55   Stotram – 25

Aavarthano Nivrttatma * Sam-Vrtah Sampramardanah *

Aha Samvarthako Vahni * Ranilo Dharaneedharah

  

 

  

 

  


56   Stotram – 26

Suprasadah Prasannatma * Vishwadhrg Vishwabhug Vibhuh *

Satkarta Satkrdhah Sadhur * Jahnur Narayano Narah

  

 

  

 

  


57   Stotram – 27

Asankyeyo Aprameyatma * Vishishtah Shistakrch Chuchih *

Siddharthah Siddha Sankalpah * Siddhidhah Siddhi Sadhanah

  

 

  

 

  


58   Stotram – 28

Vrshahi Vrshabho Vishnur * Vrshaparva Vrshodharah *

Vardhano Vardhamanascha * Viviktah Shruti Sagarah

  

 

  

 

  


59   Stotram – 29

Subhujo Dhurdharo Vagmi * Mahendro Vasudho Vasuh *

Naikarupo Brhad Rupah * Sipivishtah Prakashanah

  

 

  

 

  


60   Stotram – 30

Ojas Thejo Dhyuthi Dharah * Prakashatma Prathapanah *

Ruddhas Spashtaksharo Mantras * Chandramshur Bhaskaradhyuthih

  

 

  

 

  


61   Stotram – 31

Amrtham Shudhbhavo Bhanuh * Shashabindhuh Sureshwarah *

Oushadham Jagatah Sethuh * Satyadharma Parakramah

  

 

  

 

  


62   Stotram – 32

Bhutha Bhavya Bhavan-Nathah * Pavanah Pavano-Analah *

Kamaha Kamakrth Kanthah * Kamah-Kama Pradhah Prabhuh

  

 

  

 

  


63   Stotram – 33

Yugadhi Krdh Yugavartho * Naikamayo Mahashanah *

Adrshyo Vyakta Rupascha * Sahasra Jidha Nandajith

  

 

  

 

  


64   Stotram – 34

Ishto Vishishtah Shishteshtah * Shikandi Nahusho Vrshah *

Krodhaha Krodhakrth Kartha * Vishwabhahur Maheedharah

  

 

  

 

  


65   Stotram – 35

Achyuthah Prathithah Pranah * Pranadho Vasavanujah *

Apan Nidhira Dhishtanam * Apramatthah Prathishtitah

  

 

  

 

  


66   Stotram – 36

Skandah Skandadharo Dhuryo * Varado Vayuvahanah *

Vasudevo Brhadbhanur * Adhidevah Purandarah

  

 

  

 

  


67   Stotram – 37

Ashokas Tharanah Tharah * Shurah-Shourir Janeshwarah *

Anukulas Shatha Varthah * Padmi Padma Nibhekshanah

  

 

  

 

  


68   Stotram – 38

Padmanabho Aravindhakshah * Padmagarbhah Sharirabrth *

Mahardhir Rddho Vrddhatma * Mahaksho Garuda Dhwajah

  

 

  

 

  


69   Stotram – 39

Athulah Sharabho Bheemah * Samayagnyo Havirharih *

Sarva Lakshana Lakshanyo * Lakshmivan Samithinjayah

  

 

  

 

  


70   Stotram – 40

Viksharo Rohitho Margo * Hethur Damodarah Sahah *

Maheedharo Mahabhago * Vegavana-Mithashanah

  

 

  

 

  


71   Stotram – 41

Udhbhavah Kshobano Devah * Srigarbhah Parameshwarah *

Karanam Karanam Kartha * Vikartha Gahano Guhah

  

 

  

 

  


72   Stotram – 42

Vyavasayo Vyavasthanah * Samsthanah Sthanado Dhrvah *

Pararddhih Parama Spashtas * Thushta-Pushtah Shubhekshanah

  

 

  

 

  


73   Stotram – 43

Ramo Viramo Virato * Margo Neyo Nayo-Anayah *

Virah Shakti Matam Sreshto * Dharmo Dharma Viduttamah

  

 

  

 

  


74   Stotram – 44

Vaikuntah Purushah Pranah * Pranadah Pranavah Prthuh *

Hiranya Garbhah Shatrughno * Vyapto Vayuradhokshajah

  

 

  

 

  


75   Stotram – 45

Rtuh Sudarshanah Kalah * Parameshti Parigrah *

Ugrah Samvatsaro Daksho * Vishramo Vishwadakshinah

  

 

  

 

  


76   Stotram – 46

Vistharah Sthavaras Thanu * Pramanam Bijamavyayam *

Arttho-Anarttho Mahakosho * Mahabhogo Mahadhanah

  

 

  

 

  


77   Stotram – 47

Anirvinnah Sthavishto-Abhur * Dharmayupo Mahamakhah *

Nakshatra Nemir Nakshatri * Kshamah-Kshamah Samihanah

  

 

  

 

  


78   Stotram – 48

Yagnya Ijyo Mahejyascha * Krathuh Sathram Sathamgathih *

Sarva Darshi Vimukthathma * Sarvajnyo Nyana Mutthamam

  

 

  

 

  


79   Stotram – 49

Suvratah Sumukhah Sukshmah * Ughoshah Sukhadhah Suhrth *

Manoharo Jithakrodho * Virabahur Vidharanah

  

 

  

 

  


80   Stotram – 50

Svapanah Svavasho-Vyapi * Naikathma Naikakarma Krth *

Vatsaro Vatsalo Vathsi * Ratnagarbho Dhaneshwarah

  

 

  

 

  


81   Stotram – 51

Dharmagub Dharmakrdh Dharmi * Sadhasath Kshara Maksharam *

Avignyatha Sahasramshur * Vidhatha Krthalakshanah

  

 

  

 

  


82   Stotram – 52

Gabhasthi Nemis Satvasthas * Simho Bhutha Maheshwarah *

Aadhidevo Mahadevo * Devesho Devabrdh Guruh

  

 

  

 

  


83   Stotram – 53

Uttharo Gopathir Goptha * Nyanagamya Purathanah *

Sharira Bhutha Brdh Bhoktha * Kapindro Bhuridakshinah

  

 

  

 

  


84   Stotram – 54

Somapo-Mrthapas Soma * Purujit Purusatthamah *

Vinayo Jayas Satyasandho * Dasharhas Satvatham Pathih

  

 

  

 

  


85   Stotram – 55

Jivo Vinayitha Sakshi * Mukundo-Mitha Vikramah *

Ambho Nidhira Nanthathma * Mahodha Dhishayonthakah

  

 

  

 

  


86   Stotram – 56

Ajo Maharhas Svabhavyo * Jithamitrah Pramodhanah *

Aanando-Nandano-Nandas * Satyadharma Trivikramah

  

 

  

 

  


87   Stotram – 57

Maharshi Kapilacharya * Kritajnyo Medhini Pathih *

Tripadhas Tridha Shadyaksho * Mahashrunga Krthantha Krth

  

 

  

 

  


88   Stotram – 58

Mahavaraho Govindas * Sushena Kana Kangadhee *

Guhyo Gabheero Gahano * Guptas Chakra Gadhadharah

  

 

  

 

  


89   Stotram – 59

Vedas Svango Jitha Krishno * Dhrdas Sankarshanochyuthah *

Varuno-Varuno-Vrksha * Pushkaraksho Mahamanah

  

 

  

 

  


90   Stotram – 60

Bhagawan Bhagaha Nandi * Vanamali Halayudhah *

Aadityo Jyothiradityas * Sahishnur Gathisatthamah

  

 

  

 

  


91   Stotram – 61

Sudhanva Khandaparashur * Dharuno Dhravina Pradhah *

Divasprk Sarvadhrg Vyaso * Vachaspati Rayonijah

  

 

  

 

  


92   Stotram – 62

Trisama Samagas Sama * Nirvanam Bheshajam Bhishak *

Sannyasa Krch Chhama Shantho * Nishta Shanthi Parayanam

  

 

  

 

  


93   Stotram – 63

Shubhangas Shanthidhas Srashta * Kumudha Kuvaleshayah *

Gohito Gopatir Goptha * Vrshabhaksho Vrshapriyah

  

 

  

 

  


94   Stotram – 64

Anivartthee Nivrthathma * Samksheptha Kshemakrch Chivah *

Srivatsa-Vakshas Srivasa * Sripathis Srimatham Varah

  

 

  

 

  


95   Stotram – 65

Sri-Dha Sri-Sha Srinivasa * Sri Nidhi Srivibhavanah *

Sri-Dhara Sri-Kara Shreya * Shriman Lokathra Yashrayah

  

 

  

 

  


96   Stotram – 66

Svakshas Svangas Sathanando * Nandir Jyotir Ganeshwarah *

Vijithathma Vidheyathma * Satkirthis Chhinna Samshayah

  

 

  

 

  


97   Stotram – 67

Udheernas Sarvathas Chakshu * Anishas Shashvathas Stthirah *

Bhushayo Bhushano Bhuthir * Vishokas Shokhanashanah

  

 

  

 

  


98   Stotram – 68

Archishman Architha Kumbho * Vishuddhathma Vishodhanah *

Aniruddho Prathiratha* Pradhyumno Mithavikramah

  

 

  

 

  


99   Stotram – 69

Kalanemi Niha Vira Shouri * Shura Janeshwarah *

Trilokathma Trilokesha * Keshava Keshiha Harihih

  

 

  

 

  


100   Stotram – 70

Kamadeva Kamapala * Kami Kantha Krthagamah *

Anirdeshyavapur Vishnur * Vironantho Dhananjayah

  

 

  

 

  


101   Stotram – 71

Brahmanyo Brahmakrdh Brahma * Brahma-Brahma Vivardhanah *

Brahmavidh Brahmano Brahmi * Brahmanyo Brahmana Priyah

  

 

  

 

  


102   Stotram – 72

Mahakramo Maha Karma * Mahateja Mahoragah *

Mahakrathur Mahayajva * Mahayagnyo Mahahavih

  

 

  

 

  


103   Stotram – 73

Stavyas Stavapriya Stotram * Sthuthi Sthotharanapriyah *

Purna Purayitha Punya * Punyakeerthi Ranamayah

  

 

  

 

  


104   Stotram – 74

Manojavas Theerthakaro * Vasuretha Vasupradhah *

Vasupradho Vasudevo * Vasur Vasumana Havih

  

 

  

 

  


105   Stotram – 75

Sadgatis Satkrthis Sattha * Sadbhuthis Satyaparayanah *

Suraseno Yadhusreshtas * Sannivasas Suyamunah

  

 

  

 

  


106   Stotram – 76

Bhuthavaso Vasudevas * Sarvasu Nilayonalah *

Darpaha Darpadho Drptho * Durdharo Thaparajithah

  

 

  

 

  


107   Stotram – 77

Vishwamurthir Mahamurthir * Dipthamurthir Amurthiman *

Anekamurthir Avyakthas * Shathamurthir Shathananah

  

 

  

 

  


108   Stotram – 78

Eko Naikas Sava Ka Kim * Yatthath Padham Anuttamam *

Lokabandhur Lokanatho * Madhavo Bhaktavatsalah

  

 

  

 

  


109   Stotram – 79

Suvarna Varno Hemango * Varangas Chandanangadhi *

Viraha Vishamas Shunyo * Grthashi Rachalas Chalah

  

 

  

 

  


110   Stotram – 80

Amani Manadho Manyo * Lokaswami Trilokadhrk *

Sumedha Medhajo Dhanya * Satyamedha Dharadharah

  

 

  

 

  


111   Stotram – 81

Tejovrsho Dhyuthidharas * Sarva Shastra Bhrtham Varah *

Pragraho Nigraho Vyagro * Naikashrungo Gadhagrajah

  

 

  

 

  


112   Stotram – 82

Chatur-Murthis Chatur-Bahus * Chatur-Vyuhas Chatur-Gathih *

Chatur-Aatma Chatur-Bhavas * Chatur-Veda Vidhekapath

  

 

  

 

  


113   Stotram – 83

Samavartho Nivrtatma * Dhurjayo Dhurathi-Kramah *

Durlabho Durgamo Durgo * Duravaso Durariha

  

 

  

 

  


114   Stotram – 84

Shubhango Lokasaranga * Suthanthus Thanthu Vardhanah *

Indrakarma Mahakarma * Krthakarma Krthagamah

  

 

  

 

  


115   Stotram – 85

Udbhavah Sundaras-Sundho * Ratnanabhas Sulochanah *

Arko Vaja-Sanas Shrungi * Jayantas Sarvavij Jayi

  

 

  

 

  


116   Stotram – 86

Suvarna Bindu Rakshobhyas * Sarva Vagishwareshwarah *

Mahahradho Mahagartho * Mahabhutho Mahanidhih

  

 

  

 

  


117   Stotram – 87

Kumuda Kundhara-Kundha * Parjanya Pavano Nilah *

Amrtha-Shom Rthavapus * Sarvajnyas Sarvatho Mukhah

  

 

  

 

  


118   Stotram – 88

Sulabhas Suvrathas-Siddhas * Shatrujich Chhathruthapanah *

Nyagrodho Dhumbarosvatthas * Chanurandhra Nishudhanah

  

 

  

 

  


119   Stotram – 89

Sahasrarchis Saptajihvas * Saptaidhas Sapta Vahanah *

Amurthi Ranagho Chinthyo * Bhayakrdh Bhayanashanah

  

 

  

 

  


120   Stotram – 90

Anurbrhath Krshasthulo * Gunabhrn Nirguno Mahan *

Adrthas Svadrthas Svasya * Pragvamsho Vamshavardhanah

  

 

  

 

  


121   Stotram – 91

Bharabrth Kathitho Yogi * Yogishas Sarvakamadhah *

Aashrama-Shramana Kshamas * Suparno Vayuvahanah

  

 

  

 

  


122   Stotram – 92

Dhanurdharo Dhanurvedo * Dhando Dhamayitha Dhamah *

Aparajitha Sarvasaho * Niyantha Niyamoyamah

  

 

  

 

  


123   Stotram – 93

Satvavan Satvikas Satyas * Satyadharma Parayanah *

Abhipraya Priyar-Horha * Priyakrth Preethi Vardhanah

  

 

  

 

  


124   Stotram – 94

Vihaya Sagathir Jyothi * Suruchir Huthabhug Vibhuh *

Ravir Virochanas Surya * Savitha Ravilochanah

  

 

  

 

  


125   Stotram – 95

Anantha Huthabhug Bhogtha * Sukhadho Naikajokrajah *

Anirvinnas Sadhamarshi * Lokadhishtana Madbhuthah

  

 

  

 

  


126   Stotram – 96

Sanath Sanathana Thama * Kapila Kapiravyayah *

Svastidhas Svastikrth * Svasti Svastibhuk Svastidakshinah

  

 

  

 

  


127   Stotram – 97

Aroudra Kundalee Chakri * Vikramyurjitha Shasanah *

Shabdhathigas Shabdha Saha * Shishiras Sarvarikarah

  

 

  

 

  


128   Stotram – 98

Akrura Peshalo Daksho * Dakshina Kshaminam Varah *

Vidhwattamo Veethabhaya * Punyashravana Kirthanah

  

 

  

 

  


129   Stotram – 99

Uttharano Dushkrthiha * Punyo Dusswapna Nashanah *

Viraha Rakshanas Santho * Jivana Paryavasthithah

  

 

  

 

  


130   Stotram – 100

Anantharupo Nanthashrir * Jithamanyur Bhayapah *

Chaturashro Gabhiratma * Vidhisho Vyadhisho Dhishah

  

 

  

 

  


131   Stotram – 101

Anadhir Bhurbhuvo Lakshmi * Suviro Ruchir-Aangadhah *

Janano Jana Janmadhir * Bhimo Bhima Parakramah

  

 

  

 

  


132   Stotram – 102

Aadhara Nilayo Dhatha * Pushpahasa Prajagarah *

Oordhvagas Sathpathachara * Pranadha Pranava Panah

  

 

  

 

  


133   Stotram – 103

Pramanam Prana Nilaya * Pranabhrth Prana Jivanah *

Tattvam Tattva Vidhekatma * Janma Mrityu Jarathigah

  

 

  

 

  


134   Stotram – 104

Bhurbhuvas Svastharustharas * Savitha Prapithamahah *

Yagnyo Yagnya Pathir Yajva * Yagnyango Yagnya Vahanah

  

 

  

 

  


135   Stotram – 105

Yagnyabhrdh Yagnyakrdh Yagnyi * Yagnyabhug Yagnyasadhanah *

Yagnyantakrdh Yagnyaguhyam * Annamannadha Evacha

  

 

  

 

  


136   Stotram – 106

Aatmayonis Svayanjatho * Vaikhanas Samagayanah *

Devakinandanas Srashta * Kshitheesha Papa Nashanah

  

 

  

 

  


137   Stotram – 107

Shankha Bhrn Nandaki Chakri * Sharangadhanva Gadhadharah *

Rathangapani Rakshobhya * Sarva Praharanayudhah

  

 

  

 

  


138   Stotram – 108

Sarva Praharanayudha Om Nama Ithi

 

Vanamalee Gadhi Sharangi * Shankhi Chakricha Nandaki *

Shriman Narayano Vishnur * Vasudevobhi Rakshathuh

 

Sri Vasudevobhi Rakshatyom Nama Ithi

  

 

  

 

  


139   Uthara Bhagam – 1

Ithitham Kirthaniyasya * Keshavasya Mahathmanah *

Namnam Sahasram Divyanam * Aseshena Prakirthitham

  

 

  

 

  


140   Uthara Bhagam – 2

Ya Idham Shrunuyan Nityam * Yaschapi Parikirthayeth *

Nashubham Prapnuyath Kinchith * Somuthrehacha Manavah

  

 

  

 

  


141   Uthara Bhagam – 3

Vedanthago Brahmanas Syadh * Kshatriyo Vijayi Bhaveth *

Vaishyo Dhana Samrddhas Syadh * Shudras Sukhama Vapnuyath

  

 

  

 

  


142   Uthara Bhagam – 4

Dharmarthi Prapnuyath Dharmam * Artharthi Charttha Mapnuyath *

Kamanavapnuyath Kami * Prajarthi Chapnuyath Prajah

  

 

  

 

  


143   Uthara Bhagam – 5

Bhaktiman Yas Sadotthaya * Suchis Tadkadha Manasah *

Sahasram Vasudevasya * Namnam Etat Prakirtayeth

  

 

  

 

  


144   Uthara Bhagam – 6

Yasha Prapnothi Vipulam * Yathi Prathanyamevacha *

Achalam Sriya Mapnothi * Sreya Prapnothyanutthamam

  

 

  

 

  


145   Uthara Bhagam – 7

Na Bhayam Kvachithapnothi * Viryam Thejascha Vinthathi *

Bhavathyarogo Dhyuthiman * Balarupa Gunanvithah

  

 

  

 

  


146   Uthara Bhagam – 8

Rogarttho Muchyathe Rogath * Baddho Muchyetha Bandhanath *

Bhayan Muchyetha Bithasthu * Muchyethapanna Aapathah

  

 

  

 

  


147   Uthara Bhagam – 9

Durgan Yadhidharath Yasu * Purushah Purushottamam *

Stuvan Nama Sahasrena * Nityam Bhakti Samanvithah

  

 

  

 

  


148   Uthara Bhagam – 10

Vasudevas Srayo Marthyo * Vasudeva Parayanah *

Sarva Papa Vishuddhatma * Yathi Brahma Sanathanam

  

 

  

 

  


149   Uthara Bhagam – 11

Na Vasudevasya Bhaktanam * Ashubham Vidyathe Kvachith *

Janma Mrityu Jara Vyadhi * Bhayam Naivo Pajayate

  

 

  

 

  


150   Uthara Bhagam – 12

Imam Sthava Madhiyana * Sraddha Bhakti Samanvithah *

Yujyethatma Suka Kshanti * Sri Dhrithi Smriti Kirthibhih

  

 

  

 

  


151   Uthara Bhagam – 13

Na Krodho Nacha Mathsaryam * Na Lobho Nashubhamathih *

Bhavanthi Krithapunyanam * Bhaktanam Purushottame

  

 

  

 

  


152   Uthara Bhagam – 14

Dhyous Sachandrarka Nakshatra * Kam Disho Bhurmahodhadhih *

Vasudevasya Viryena * Vidhru Thani Mahatmanah

  

 

  

 

  


153   Uthara Bhagam – 15

Sasurasura Gandharvam * Sayakshoraga Rakshasam *

Jagat Vase Varttha Thedham * Krishnasya Sacharacharam

  

 

  

 

  


154   Uthara Bhagam – 16

Indriyani Mano Buddhis * Sattvam Thejo Balam Druthih *

Vasudevath Mahan Yahu * Kshetram Kshetrajnya Evacha

  

 

  

 

  


155   Uthara Bhagam – 17

Sarvaga Mana-Machara * Prathamam Parikalpyathe *

Aachara Prathamo Dharmo * Dharmasya Prabhur Achyuthah

  

 

  

 

  


156   Uthara Bhagam – 18

Rishaya Pitaro Deva * Mahabhuthani Dhatavah *

Jangama Jangaman Chedham * Jagan Narayanodhbhavam

  

 

  

 

  


157   Uthara Bhagam – 19

Yogo Jnyanam Tatha Sankhyam * Vidhyas Shilpadhi Karmacha *

Vedas Shastrani Vignyanam * Etat Sarvam Janardhanath

  

 

  

 

  


158   Uthara Bhagam – 20

Eko Vishnur Mahathbhutam * Prthak Bhutanya Nekashah *

Trin Lokan Vyapya Bhuthatma * Bunkthe Vishwabhu Gavyayah

  

 

  

 

  


159   Uthara Bhagam – 21

Imam Stavam Bhagavatho * Vishnor Vyasena Kirthitham *

Patethya Iccheth Purusha * Shreya Prapthum Sukhani Cha

  

 

  

 

  


160   Uthara Bhagam – 22

Vishweshwara Majam Devam * Jagatha Prabhu Mavyayam *

Bhajanthi Ye Pushkaraksham * Nate Yanthi Parabhavam

 

Na Te Yanthi Parabhavom Nama Ithi

  

 

  

 

  


161   Uthara Bhagam – 23

Arjuna Uvacha

 

Padmapatra Visalaksha * Padmanabha Surotthama *

Bhaktanam Anurakthanam * Tradha Bhava Janardhana

  

 

  

 

  


162   Uthara Bhagam – 24

Sri Bhagawan Uvacha

 

Yo Mam Nama Sahasrena * Sthothumicchathi Pandava *

Sohamekena Shlokena * Stuta Eva Na Samshaya

 

Stuta Eva Na Samshaya Om Nama Ithi

  

 

  

 

  


163   Uthara Bhagam – 25

Vyasa Uvacha

 

Vasanath Vasudevasya * Vasitham Bhuvanatrayam *

Sarvabhutha Nivasosi * Vasudeva Namostu Te

 

Sri Vasudeva Namostuta Om Nama Ithi

  

 

  

 

  


164   Uthara Bhagam – 26

Parvatyuvacha

 

Keno Payena Laguna * Vishnor Nama Sahasrakam *

Patyate Panditair Nityam * Shrotumicchamyaham Prabho

  

 

  

 

  


165   Uthara Bhagam – 27

Iishwara Uvacha

 

Sri Rama Rama Ramethi * Rame Rame Manorame *

Sahasranama Thatthulyam * Rama Nama Varanane

 

Rama Nama Varanane Om Nama Ithi

  

 

  

 

  


166   Uthara Bhagam – 28

Brahmovacha

 

Namosthvananthaya Sahasramurthaye * Sahasrapadakshi Shiroru Bahave *

Sahasranamne Purushaya Shashwate * Sahasrakoti Yugadharine Namah

 

Sahasrakoti Yuga Dharine Om Nama Ithi

  

 

  

 

  


167   Uthara Bhagam – 29

Sanjaya Uvacha

 

Yatra Yogeshwara Krishno * Yatra Partho Dhanurdharah *

Tatra Srir Vijayo Bhuthir * Dhruva Neethir Mathir Mama

  

 

  

 

  


168   Uthara Bhagam – 30

Sri Bhagawan Uvacha

 

Ananyas Chintha Yantho Mam * Ye Jana Paryupasathe *

Tesham Nityabhiyukthanam * Yogakshemam Vahamyaham

  

 

  

 

  


169   Uthara Bhagam – 31

Parithranaya Sadhunam * Vinashayacha Dushkrtam *

Dharmasamsthapa Narthaya * Sambhavami Yuge Yuge

  

 

  

 

  


170   Uthara Bhagam – 32

Aarttha Vishannas Shithi Lascha Bheetha * Goreshucha Vyadishu Vartthamanah *

Sankirthya Narayana Shabda Mathram * Vimukta Dukkhas Sukhino Bhavantu

  

 

  

 

  


171   Uthara Bhagam – 33

Kayena Vacha Manasendriyairva * Buddhyatmanava Prakrte Svabhavat *

Karomi Yadyat Sakalam Parasmai * Narayanayeti Samarppayami