Sri Vishnu Sahasaranama Stotram – Tamil


ஶ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

Section Count Video Audio
பூர்வ பாகம்
30

ஸ்தோத்ரம்
108

உத்தர பாகம்
33

Total
171

1   பூர்வ பாகம் – 1

ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் * ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் *

ப்ரஸந்நவதநம் த்யாயேத் * ஸர்வவிக்நோபஶாந்தயே

  

 

  

 

  


2   பூர்வ பாகம் – 2

யஸ்ய த்விரதவக்த்ராத்யா: * பாரிஷத்யா: பர: ஶதம் *

விக்நம் நிக்நந்தி ஸததம் * விஷ்வக்ஸேநம் தமாஶ்ரயே

  

 

  

 

  


3   பூர்வ பாகம் – 3

வ்யாஸம் வஸிஷ்டநப்தாரம் * ஶக்தே: பௌத்ரமகல்மஷம் *

பராஶராத்மஜம் வந்தே * ஶுகதாதம் தபோநிதிம்

  

 

  

 

  


4   பூர்வ பாகம் – 4

வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய * வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே *

நமோ வை ப்ரஹ்மநிதயே * வாஸிஷ்டாய நமோ நம:

  

 

  

 

  


5   பூர்வ பாகம் – 5

அவிகாராய ஶுத்தாய * நித்யாய பரமாத்மநே *

ஸதைகரூபரூபாய * விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே

  

 

  

 

  


6   பூர்வ பாகம் – 6

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண * ஜந்மஸம்ஸாரபந்தநாத் *

விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை * விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே

ௐம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே

  

 

  

 

  


7   பூர்வ பாகம் – 7

ஶ்ரீவைஶம்பாயந உவாச

ஶ்ருத்வா தர்மாநஶேஷேண * பாவநாநி ச ஸர்வஶ: *

யுதிஷ்டிர: ஶாந்தநவம் * புநரேவாப்யபாஷத

  

 

  

 

  


8   பூர்வ பாகம் – 8

யுதிஷ்டிர உவாச

கிமேகம் தைவதம் லோகே * கிம் வாப்யேகம் பராயணம் *

ஸ்துவந்த: கம் கமர்சந்த: * ப்ராப்நுயுர்மாநவா: ஶுபம்

  

 

  

 

  


9   பூர்வ பாகம் – 9

கோ தர்ம: ஸர்வதர்மாணாம் * பவத: பரமோ மத: *

கிம் ஜபந்முச்யதே ஜந்துர் * ஜந்மஸம்ஸாரபந்தநாத்

  

 

  

 

  


10   பூர்வ பாகம் – 10

பீஷ்ம உவாச

ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவம் * அநந்தம் புருஷோத்தமம் *

ஸ்துவந் நாமஸஹஸ்ரேண * புருஷ: ஸததோத்தித:

  

 

  

 

  


11   பூர்வ பாகம் – 11

தமேவ சார்சயந்நித்யம் * பக்த்யா புருஷமவ்யயம் *

த்யாயந் ஸ்துவந் நமஸ்யம்ஶ்ச * யஜமாநஸ்தமேவ ச

  

 

  

 

  


12   பூர்வ பாகம் – 12

அநாதிநிதநம் விஷ்ணும் * ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம் *

லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவந்நித்யம் * ஸர்வது:காதிகோ பவேத்

  

 

  

 

  


13   பூர்வ பாகம் – 13

ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வதர்மஜ்ஞம் * லோகாநாம் கீர்திவர்தநம் *

லோகநாதம் மஹத்பூதம் * ஸர்வபூதபவோத்பவம்

  

 

  

 

  


14   பூர்வ பாகம் – 14

ஏஷ மே ஸர்வதர்மாணாம் * தர்மோதிகதமோ மத: *

யத்பக்த்யா புண்டரீகாக்ஷம் * ஸ்தவைரர்சேந்நர: ஸதா

  

 

  

 

  


15   பூர்வ பாகம் – 15

பரமம் யோ மஹத்தேஜ: * பரமம் யோ மஹத்தப: *

பரமம் யோ மஹத்ப்ரஹ்ம * பரமம் ய: பராயணம்

  

 

  

 

  


16   பூர்வ பாகம் – 16

பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ * மங்களாநாம் ச மங்களம் *

தைவதம் தைவதாநாம் ச * பூதாநாம் யோவ்யய: பிதா

  

 

  

 

  


17   பூர்வ பாகம் – 17

யத: ஸர்வாணி பூதாநி * பவந்த்யாதியுகாகமே *

யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாந்தி * புநரேவ யுகக்ஷயே

  

 

  

 

  


18   பூர்வ பாகம் – 18

தஸ்ய லோகப்ரதாநஸ்ய * ஜகந்நாதஸ்ய பூபதே *

விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரம் மே * ஶ்ருணு பாபபயாபஹம்

  

 

  

 

  


19   பூர்வ பாகம் – 19

யாநி நாமாநி கௌணாநி * விக்யாதாநி மஹாத்மந: *

ருஷிபி: பரிகீதாநி * தாநிவக்ஷ்யாமி பூதயே

  

 

  

 

  


20   பூர்வ பாகம் – 20

ருஷிர்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய * வேதவ்யாஸோ மஹாமுநி: *

சந்தோநுஷ்டுப் ததா தேவோ * பகவாந் தேவகீஸுத:

  

 

  

 

  


21   பூர்வ பாகம் – 21

அம்ருதாம்ஶூத்பவோ பீஜம் * ஶக்திர்தேவகிநந்தந: *

த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம் தஸ்ய * ஶாந்த்யர்தே விநியோஜ்யதே

  

 

  

 

  


22   பூர்வ பாகம் – 22

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் * ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஶ்வரம் *

அநேகரூப தைத்யாந்தம் * நமாமி புருஷோத்தமம்

  

 

  

 

  


23   பூர்வந்யாஸ: –

அஸ்ய ஶ்ரீவிஷ்ணோர்திவ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய

ஶ்ரீ வேதவ்யாஸோ பகவாந் ருஷி:

அநுஷ்டுப் சந்த:

ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணு: பரமாத்மா ஶ்ரீமந்நாராயணோ தேவதா

அம்ருதாம்ஶூத்பவோ பாநுரிதி பீஜம்

தேவகீநந்தந: ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்தி:

உத்பவ: க்ஷோபணோ தேவ இதி பரமோ மந்த்ர:

ஶங்கப்ருந்நந்தகீ சக்ரீதி கீலகம்

ஶார்ங்கதந்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம்

ரதாங்கபாணிரக்ஷோப்ய இதி நேத்ரம்

த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாமேதி கவசம்

ஆநந்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோநி:

ருது: ஸுதர்ஶந: கால இதி திக்பந்த:

 

ஶ்ரீவிஶ்வரூப இதி த்யாநம்

ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணுப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ரநாமஜபே விநியோக:

 

 

 

 

  


24   த்யானம் – 1

த்யானம்

க்ஷீரோதந்வத்ப்ரதேஶே * ஶுசிமணிவிலஸத்ஸைகதே மௌக்திகாநாம் *

மாலாக்லுப்தாஸநஸ்த: * ஸ்படிகமணிநிபைர் மௌக்திகைர்மண்டிதாங்க: *

ஶுப்ரைரப்ரைரதப்ரைர் * உபரிவிரசிதைர்முக்தபீயூஷ வர்ஷை: *

ஆநந்தீ ந: புநீயாதரிநலிநகதா * ஶங்கபாணிர்முகுந்த:

  

 

  

 

  


25   த்யானம் – 2

பூ: பாதௌ யஸ்ய நாபிர்வியதஸுரநிலஶ் * சந்த்ர ஸூர்யௌ ச நேத்ரே *

கர்ணாவாஶா: ஶிரோ த்யௌர்முகமபி தஹநோ * யஸ்ய வாஸ்தேயமப்தி: *

அந்த:ஸ்தம் யஸ்ய விஶ்வம் * ஸுரநரகககோபோகிகந்தர்வதைத்யை: *

சித்ரம் ரம்ரம்யதே தம் த்ரிபுவந வபுஷம் * விஷ்ணுமீஶம் நமாமி

  

 

  

 

  


26   த்யானம் – 3

ஓம் நமோ பகவதே வாஸுதேவாய

ஶாந்தாகாரம் புஜகஶயநம் * பத்மநாபம் ஸுரேஶம் *

விஶ்வாதாரம் ககநஸத்ருஶம் * மேகவர்ணம் ஶுபாங்கம் *

லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் * யோகிஹ்ருத் த்யாநகம்யம் *

வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் * ஸர்வலோகைகநாதம்

  

 

  

 

  


27   த்யானம் – 4

மேகஶ்யாமம் பீதகௌஶேயவாஸம் *

ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாங்கம் *

புண்யோபேதம் புண்டரீகாயதாக்ஷம் *

விஷ்ணும் வந்தே ஸர்வலோகைகநாதம்

  

 

  

 

  


28   த்யானம் – 5

நம: ஸமஸ்தபூதாநாம் * ஆதிபூதாய பூப்ருதே *

அநேகரூபரூபாய * விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே

  

 

  

 

  


29   த்யானம் – 6

ஸஶங்கசக்ரம் ஸகிரீடகுண்டலம் *

ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் *

ஸஹாரவக்ஷ:ஸ்தல ஸோபி கௌஸ்துபம் *

நமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்புஜம்

  

 

  

 

  


30   த்யானம் – 7

சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய * ஹேமஸிம்ஹாஸநோபரி *

ஆஸீநமம்புதஶ்யாமம் * ஆயதாக்ஷமலங்க்ருதம் *

சந்த்ராநநம் சதுர்பாஹும் * ஶ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம் *

ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் * ஸஹிதம் க்ருஷ்ணமாஶ்ரயே

  

 

  

 

  


31   ஸ்தோத்ரம் – 1

ஓம்

விஶ்வம் விஷ்ணுர் வஷட்காரோ * பூதபவ்ய பவத் ப்ரபு: *

பூதக்றுத் பூதப்றுத் பாவோ * பூதாத்மா பூத பாவன: *

  

 

  

 

  


32   ஸ்தோத்ரம் – 2

பூதாத்மா பரமாத்மா ச * முக்தானாம் பரமாகதி: *

அவ்யய: புருஷ: ஸாக்ஷீ * க்ஸேத்ரஜ்ஞோ‌க்ஷர ஏவ ச *

  

 

  

 

  


33   ஸ்தோத்ரம் – 3

யோகோ யோக விதாம் நேதா * ப்ரதான புருஷேஸ்வர: *

நாரஸிம்ஹவபு: ஸ்ரீமான் * கேஸவ: புருஷோத்தம: *

  

 

  

 

  


34   ஸ்தோத்ரம் – 4

ஸர்வ: ஶர்வ: ஶிவ: ஸ்த்ராணுர் * பூதாதிர் நிதிரவ்யய: *

ஸம்பவோ பாவனோ பர்தா * ப்ரபவ: ப்ரபுரீஶ்வர: *

  

 

  

 

  


35   ஸ்தோத்ரம் – 5

ஸ்வயம்பூ: ஶம்புராதித்ய: * புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வன: *

அனாதி நிதனோ தாதா * விதாதா தாதுருத்தம: *

  

 

  

 

  


36   ஸ்தோத்ரம் – 6

அப்ரமேயோ ஹ்ருஷீகேஶ: * பத்மனாபோ‌ அமரப்ரபு: *

விஶ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா * ஸ்தவிஷ்ட: ஸ்தவிரோ த்ருவ: *

  

 

  

 

  


37   ஸ்தோத்ரம் – 7

அக்ராஹ்ய: ஶாஶ்வதோ க்ருஷ்ணோ * லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்தன: *

ப்ரபூத ஸ்த்ரிககுப்தாம * பவித்ரம் மம்கலம் பரம் *

  

 

  

 

  


38   ஸ்தோத்ரம் – 8

ஈஶான: ப்ராணத: ப்ராணோ * ஜ்யேஷ்ட: ஶ்ரேஷ்ட: ப்ரஜாபதி: *

ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ * மாதவோ மதுஸூதன: *

  

 

  

 

  


39   ஸ்தோத்ரம் – 9

ஈஶ்வரோ விக்ரமீதன்வீ * மேதாவீ விக்ரம: க்ரம: *

அனுத்தமோ துராதர்ஷ: * க்ருதஜ்ஞ: க்ருதிராத்மவான் *

  

 

  

 

  


40   ஸ்தோத்ரம் – 10

ஸுரேஶ: ஶரணம் ஶர்ம * விஶ்வரேதா: ப்ரஜாபவ: *

அஹ ஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யாள: * ப்ரத்யய: ஸர்வ தர்ஶன: *

  

 

  

 

  


41   ஸ்தோத்ரம் – 11

அஜ: ஸர்வேஶ்வர: ஸித்த: * ஸித்தி: ஸர்வாதிரச்யுத: *

வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா * ஸர்வயோகவிநி:ஸ்ருத: *

  

 

  

 

  


42   ஸ்தோத்ரம் – 12

வஸுர்வஸுமநா: ஸத்ய: * ஸமாத்மாஸம்மித: ஸம: *

அமோக: புண்டரீகாக்ஷோ * வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி: *

  

 

  

 

  


43   ஸ்தோத்ரம் – 13

ருத்ரோ பஹுஶிரா பப்ரு: * விஶ்வயோநி: ஶுசிஶ்ரவா: *

அம்ருத: ஶாஶ்வதஸ்தாணு: * வராரோஹோ மஹாதபா: *

  

 

  

 

  


44   ஸ்தோத்ரம் – 14

ஸர்வக: ஸர்வவித்பாநு: * விஷ்வக்ஸேநோ ஜநார்தந: *

வேதோ வேதவிதவ்யங்கோ * வேதாங்கோ வேதவித் கவி: *

  

 

  

 

  


45   ஸ்தோத்ரம் – 15

லோகாத்யக்ஷ: ஸுராத்யக்ஷோ * தர்மாத்யக்ஷ: க்ருதாக்ருத: *

சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹ * ஶ்சதுர்தம்ஷ்ட்ரஶ்சதுர்புஜ: *

  

 

  

 

  


46   ஸ்தோத்ரம் – 16

ப்ராஜிஷ்ணுர்போஜநம் போக்தா * ஸஹிஷ்ணுர்ஜகதாதிஜ: *

அநகோ விஜயோ ஜேதா * விஶ்வயோநி: புநர்வஸு: *

  

 

  

 

  


47   ஸ்தோத்ரம் – 17

உபேந்த்ரோ வாமந: ப்ராம்ஶு: * அமோக: ஶுசிரூர்ஜித: *

அதீந்த்ர: ஸங்க்ரஹ: ஸர்கோ * த்ருதாத்மா நியமோ யம: *

  

 

  

 

  


48   ஸ்தோத்ரம் – 18

வேத்யோ வைத்ய: ஸதாயோகீ * வீரஹா மாதவோ மது: *

அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ * மஹோத்ஸாஹோ மஹாபல: *

  

 

  

 

  


49   ஸ்தோத்ரம் – 19

மஹாபுத்திர்மஹாவீர்யோ * மஹாஶக்திர்மஹாத்யுதி: *

அநிர்தேஶ்யவபு: ஶ்ரீமாந் * அமேயாத்மா மஹாத்ரித்ருக் *

  

 

  

 

  


50   ஸ்தோத்ரம் – 20

மஹேஷ்வாஸோ மஹீபர்தா * ஶ்ரீநிவாஸ: ஸதாம் கதி: *

அநிருத்த: ஸுராநந்தோ * கோவிந்தோ கோவிதாம் பதி: *

  

 

  

 

  


51   ஸ்தோத்ரம் – 21

மரீசிர்தமநோ ஹம்ஸ: * ஸுபர்ணோ புஜகோத்தம: *

ஹிரண்யநாப: ஸுதபா: * பத்மநாப: ப்ரஜாபதி: *

  

 

  

 

  


52   ஸ்தோத்ரம் – 22

அம்ருத்யு: ஸர்வத்ருக் ஸிம்ஹ: * ஸந்தாதா ஸந்திமாந் ஸ்திர: *

அஜோ துர்மர்ஷண: ஶாஸ்தா * விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா *

  

 

  

 

  


53   ஸ்தோத்ரம் – 23

குருர்குருதமோ தாம * ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம: *

நிமிஷோநிமிஷ: ஸ்ரக்வீ * வாசஸ்பதிருதாரதீ: *

  

 

  

 

  


54   ஸ்தோத்ரம் – 24

அக்ரணீர்க்ராமணீ: ஶ்ரீமாந் * ந்யாயோ நேதா ஸமீரண: *

ஸஹஸ்ரமூர்தா விஶ்வாத்மா * ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் *

  

 

  

 

  


55   ஸ்தோத்ரம் – 25

ஆவர்தநோ நிவ்ருத்தாத்மா * ஸம்வ்ருத: ஸம்ப்ரமர்தந: *

அஹ: ஸம்வர்தகோ வஹ்நி: * அநிலோ தரணீதர: *

  

 

  

 

  


56   ஸ்தோத்ரம் – 26

ஸுப்ரஸாத: ப்ரஸந்நாத்மா * விஶ்வத்ருக்விஶ்வபுக்விபு: *

ஸத்கர்தா ஸத்க்ருத: ஸாது: * ஜஹ்நுர்நாராயணோ நர: *

  

 

  

 

  


57   ஸ்தோத்ரம் – 27

அஸங்க்யேயோப்ரமேயாத்மா * விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டக்ருச்சுசி *

ஸித்தார்த: ஸித்தஸங்கல்ப: * ஸித்தித: ஸித்திஸாதந: *

  

 

  

 

  


58   ஸ்தோத்ரம் – 28

வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ விஷ்ணு: * வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோதர: *

வர்தநோ வர்தமாநஶ்ச * விவிக்த: ஶ்ருதிஸாகர: *

  

 

  

 

  


59   ஸ்தோத்ரம் – 29

ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ * மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு: *

நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூப: * ஶிபிவிஷ்ட: ப்ரகாஶந: *

  

 

  

 

  


60   ஸ்தோத்ரம் – 30

ஓஜஸ்தேஜோத்யுதிதர: * ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபந: *

ருத்த: ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ர: * ஶ்சந்த்ராம்ஶுர்பாஸ்கரத்யுதி: *

  

 

  

 

  


61   ஸ்தோத்ரம் – 31

அம்ருதாம்ஶூத்பவோ பாநு: * ஶஶபிந்து: ஸுரேஶ்வர: *

ஔஷதம் ஜகத: ஸேது: * ஸத்யதர்மபராக்ரம: *

  

 

  

 

  


62   ஸ்தோத்ரம் – 32

பூதபவ்யபவந்நாத: * பவந: பாவநோநல: *

காமஹா காமக்ருத்காந்த * காம: காமப்ரத: ப்ரபு: *

  

 

  

 

  


63   ஸ்தோத்ரம் – 33

யுகாதிக்ருத்யுகாவர்தோ * நைகமாயோ மஹாஶந: *

அத்ருஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச * ஸஹஸ்ரஜிதநந்தஜித் *

  

 

  

 

  


64   ஸ்தோத்ரம் – 34

இஷ்டோவிஶிஷ்ட: ஶிஷ்டேஷ்ட: * ஶிகண்டீ நஹுஷோ வ்ருஷ: *

க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத்கர்தா * விஶ்வபாஹுர்மஹீதர: *

  

 

  

 

  


65   ஸ்தோத்ரம் – 35

அச்யுத: ப்ரதித: ப்ராண: * ப்ராணதோ வாஸவாநுஜ: *

அபாம்நிதிரதிஷ்டாநம் * அப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்டித: *

  

 

  

 

  


66   ஸ்தோத்ரம் – 36

ஸ்கந்த: ஸ்கந்ததரோ துர்யோ * வரதோ வாயுவாஹந: *

வாஸுதேவோ ப்ருஹத்பாநு: * ஆதிதேவ: புரந்தர: *

  

 

  

 

  


67   ஸ்தோத்ரம் – 37

அஶோகஸ்தாரணஸ்தார: * ஶூர: ஶௌரிர்ஜநேஶ்வர: *

அநுகூல: ஶதாவர்த: * பத்மீ பத்மநிபேக்ஷண: *

  

 

  

 

  


68   ஸ்தோத்ரம் – 38

பத்மநாபோரவிந்தாக்ஷ: * பத்மகர்ப: ஶரீரப்ருத் *

மஹர்த்திர்ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா * மஹாக்ஷோ கருடத்வஜ: *

  

 

  

 

  


69   ஸ்தோத்ரம் – 39

அதுல: ஶரபோ பீம: * ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரி: *

ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ * லக்ஷ்மீவாந் ஸமிதிஞ்ஜய: *

  

 

  

 

  


70   ஸ்தோத்ரம் – 40

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ * ஹேதுர்தாமோதர: ஸஹ: *

மஹீதரோ மஹாபாகோ * வேகவாநமிதாஶந: *

  

 

  

 

  


71   ஸ்தோத்ரம் – 41

உத்பவ: க்ஷோபணோ தேவ: * ஶ்ரீகர்ப: பரமேஶ்வர: *

கரணம் காரணம் கர்தா * விகர்தா கஹநோ குஹ: *

  

 

  

 

  


72   ஸ்தோத்ரம் – 42

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தாந: * ஸம்ஸ்தாந: ஸ்தாநதோ த்ருவ: *

பரர்த்தி: பரமஸ்பஷ்ட: * துஷ்ட: புஷ்ட: ஶுபேக்ஷண: *

  

 

  

 

  


73   ஸ்தோத்ரம் – 43

ராமோ விராமோ விரதோ * மார்கோ நேயோ நயோநய: *

வீர: ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ * தர்மோ தர்மவிதுத்தம: *

  

 

  

 

  


74   ஸ்தோத்ரம் – 44

வைகுண்ட: புருஷ: ப்ராண: * ப்ராணத: ப்ரணவ: ப்ருது: *

ஹிரண்யகர்ப: ஶத்ருக்நோ * வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜ: *

  

 

  

 

  


75   ஸ்தோத்ரம் – 45

ருது: ஸுதர்ஶந: கால: * பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹ: *

உக்ர: ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ * விஶ்ராமோ விஶ்வதக்ஷிண: *

  

 

  

 

  


76   ஸ்தோத்ரம் – 46

விஸ்தார: ஸ்தாவரஸ்தாணு: * ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் *

அர்தோநர்தோ மஹாகோஶோ * மஹாபோகோ மஹாதந: *

  

 

  

 

  


77   ஸ்தோத்ரம் – 47

அநிர்விண்ண: ஸ்தவிஷ்டோபூ: * தர்மயூபோ மஹாமக: *

நக்ஷத்ரநேமிர்நக்ஷத்ரீ * க்ஷம: க்ஷாம: ஸமீஹந: *

  

 

  

 

  


78   ஸ்தோத்ரம் – 48

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச * க்ரது: ஸத்ரம் ஸதாம் கதி: *

ஸர்வதர்ஶீ நிவ்ருத்தாத்மா * ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாநமுத்தமம் *

  

 

  

 

  


79   ஸ்தோத்ரம் – 49

ஸுவ்ரத: ஸுமுக: ஸூக்ஷ்ம: * ஸுகோஷ: ஸுகத: ஸுஹ்ருத் *

மநோஹரோ ஜிதக்ரோதோ * வீரபாஹுர்விதாரண: *

  

 

  

 

  


80   ஸ்தோத்ரம் – 50

ஸ்வாபந: ஸ்வவஶோ வ்யாபீ * நைகாத்மா நைககர்மக்ருத் *

வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ * ரத்நகர்போ தநேஶ்வர: *

  

 

  

 

  


81   ஸ்தோத்ரம் – 51

தர்மகுப்தர்மக்ருத்தர்மீ * ஸதஸத்க்ஷரமக்ஷரம் *

அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஶு: * விதாதா க்ருதலக்ஷண: *

  

 

  

 

  


82   ஸ்தோத்ரம் – 52

கபஸ்திநேமி: ஸத்த்வஸ்த * ஸிம்ஹோ பூதமஹேஶ்வர: *

ஆதிதேவோ மஹாதேவோ * தேவேஶோ தேவப்ருத்குரு: *

  

 

  

 

  


83   ஸ்தோத்ரம் – 53

உத்தரோ கோபதிர்கோப்தா * ஜ்ஞாநகம்ய: புராதந: *

ஶரீரபூதப்ருத்போக்தா * கபீந்த்ரோ பூரிதக்ஷிண: *

  

 

  

 

  


84   ஸ்தோத்ரம் – 54

ஸோமபோம்ருதப: ஸோம: * புருஜித்புருஸத்தம: *

விநயோ ஜய: ஸத்யஸந்தோ * தாஶார்ஹ: ஸாத்வதாம்பதி: *

  

 

  

 

  


85   ஸ்தோத்ரம் – 55

ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷீ * முகுந்தோமிதவிக்ரம: *

அம்போநிதிரநந்தாத்மா * மஹோததிஶயோந்தக: *

  

 

  

 

  


86   ஸ்தோத்ரம் – 56

அஜோ மஹார்ஹ: ஸ்வாபாவ்யோ * ஜிதாமித்ர: ப்ரமோதந: *

ஆநந்தோ நந்தநோ நந்த: * ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: *

  

 

  

 

  


87   ஸ்தோத்ரம் – 57

மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: * க்ருதஜ்ஞோ மேதிநீபதி: *

த்ரிபதஸ்த்ரிதஶாத்யக்ஷோ * மஹாஶ்ருங்க: க்ருதாந்தக்ருத் *

  

 

  

 

  


88   ஸ்தோத்ரம் – 58

மஹாவராஹோ கோவிந்த: * ஸுஷேண: கநகாங்கதீ *

குஹ்யோ கபீரோ கஹநோ * குப்தஶ்சக்ரகதாதர: *

  

 

  

 

  


89   ஸ்தோத்ரம் – 59

வேதா: ஸ்வாங்கோஜித: க்ருஷ்ணோ * த்ருட: ஸங்கர்ஷணோச்யுத: *

வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ: * புஷ்கராக்ஷோ மஹாமநா: *

  

 

  

 

  


90   ஸ்தோத்ரம் – 60

பகவாந் பகஹாநந்தீ * வநமாலீ ஹலாயுத: *

ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்ய: * ஸஹிஷ்ணுர்கதிஸத்தம: *

  

 

  

 

  


91   ஸ்தோத்ரம் – 61

ஸுதந்வா கண்டபரஶுர் * தாருணோ த்ரவிணப்ரத: *

திவஸ்ப்ருக் ஸர்வத்ருக்வ்யாஸோ * வாசஸ்பதிரயோநிஜ: *

  

 

  

 

  


92   ஸ்தோத்ரம் – 62

த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாம * நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் *

ஸம்ந்யாஸக்ருச்சம: ஶாந்தோ * நிஷ்டா ஶாந்தி: பராயணம் *

  

 

  

 

  


93   ஸ்தோத்ரம் – 63

ஶுபாங்க: ஶாந்தித: ஸ்ரஷ்டா * குமுத: குவலேஶய: *

கோஹிதோ கோபதிர்கோப்தா * வ்ருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரிய: *

  

 

  

 

  


94   ஸ்தோத்ரம் – 64

அநிவர்தீ நிவ்ருத்தாத்மா * ஸங்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சிவ: *

ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஶ்ரீவாஸ * ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீமதாம்வர: *

  

 

  

 

  


95   ஸ்தோத்ரம் – 65

ஶ்ரீத ஶ்ரீஶ ஶ்ரீநிவாஸ * ஶ்ரீநிதி: ஶ்ரீவிபாவந: *

ஶ்ரீதர ஶ்ரீகர ஶ்ரேய: * ஶ்ரீமாந்லோகத்ரயாஶ்ரய: *

  

 

  

 

  


96   ஸ்தோத்ரம் – 66

ஸ்வக்ஷ: ஸ்வங்க: ஶதாநந்தோ * நந்திர்ஜ்யோதிர்கணேஶ்வர: *

விஜிதாத்மாவிதேயாத்மா * ஸத்கீர்திஶ்சிந்நஸம்ஶய: *

  

 

  

 

  


97   ஸ்தோத்ரம் – 67

உதீர்ண ஸர்வதஶ்சக்ஷு: * அநீஶ: ஶாஶ்வதஸ்திர: *

பூஶயோ பூஷணோ பூதிர் * விஶோக: ஶோகநாஶந: *

  

 

  

 

  


98   ஸ்தோத்ரம் – 68

அர்சிஷ்மாநர்சித: கும்போ * விஶுத்தாத்மா விஶோதந: *

அநிருத்தோப்ரதிரத: * ப்ரத்யும்நோமிதவிக்ரம: *

  

 

  

 

  


99   ஸ்தோத்ரம் – 69

காலநேமிநிஹா ஶௌரி: * ஶூரஶூரஜநேஶ்வர: *

த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶ: * கேஶவ: கேஶிஹா ஹரி: *

  

 

  

 

  


100   ஸ்தோத்ரம் – 70

காமதேவ காமபால * காமீ காந்த: க்ருதாகம: *

அநிர்தேஶ்யவபுர்விஷ்ணு: * வீரோநந்தோ தநஞ்ஜய: *

  

 

  

 

  


101   ஸ்தோத்ரம் – 71

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா * ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தந: *

ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ * ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரிய: *

  

 

  

 

  


102   ஸ்தோத்ரம் – 72

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா * மஹாதேஜா மஹோரக: *

மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா * மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி: *

  

 

  

 

  


103   ஸ்தோத்ரம் – 73

ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோத்ரம் * ஸ்துதி: ஸ்தோதா ரணப்ரிய: *

பூர்ண பூரயிதா புண்ய: * புண்யகீர்திரநாமய: *

  

 

  

 

  


104   ஸ்தோத்ரம் – 74

மநோஜவஸ்தீர்தகரோ * வஸுரேதா வஸுப்ரத: *

வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ * வஸுர்வஸுமநா ஹவி: *

  

 

  

 

  


105   ஸ்தோத்ரம் – 75

ஸத்கதி ஸத்க்ருதி ஸத்தா * ஸத்பூதி: ஸத்பராயண: *

ஶூரஸேநோ யதுஶ்ரேஷ்ட: * ஸந்நிவாஸ: ஸுயாமுந: *

  

 

  

 

  


106   ஸ்தோத்ரம் – 76

பூதாவாஸோ வாஸுதேவ: * ஸர்வாஸுநிலயோநல: *

தர்பஹா தர்பதோ த்ருப்தோ * துர்தரோதாபராஜித: *

  

 

  

 

  


107   ஸ்தோத்ரம் – 77

விஶ்வமூர்திர்மஹாமூர்தி: * தீப்தமூர்திரமூர்திமாந் *

அநேகமூர்திரவ்யக்த: * ஶதமூர்தி: ஶதாநந: *

  

 

  

 

  


108   ஸ்தோத்ரம் – 78

ஏகோ நைக ஸவ ககிம் * யத் தத்பதமநுத்தமம் *

லோகபந்துர்லோகநாதோ * மாதவோ பக்தவத்ஸல *

  

 

  

 

  


109   ஸ்தோத்ரம் – 79

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ * வராங்கஶ்சந்தநாங்கதீ *

வீரஹா விஷம: ஶூந்யோ * க்ருதாஶீரசலஶ்சல: *

  

 

  

 

  


110   ஸ்தோத்ரம் – 80

அமாநீ மாநதோ மாந்யோ * லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்ருக் *

ஸுமேதா மேதஜோ தந்ய: * ஸத்யமேதா தராதர *

  

 

  

 

  


111   ஸ்தோத்ரம் – 81

தேஜோவ்ருஷோ த்யுதிதர: * ஸர்வஶஸ்த்ரப்ருதாம் வர: *

ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ * நைகஶ்ருங்கோ கதாக்ரஜ: *

  

 

  

 

  


112   ஸ்தோத்ரம் – 82

சதுர்மூர்திஶ்சதுர்பாஹு: * ஶ்சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்கதி: *

சதுராத்மா சதுர்பாவ: * ஶ்சதுர்வேதவிதேகபாத் *

  

 

  

 

  


113   ஸ்தோத்ரம் – 83

ஸமாவர்தோநிவ்ருத்தாத்மா * துர்ஜயோ துரதிக்ரம: *

துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ * துராவாஸோ துராரிஹா *

  

 

  

 

  


114   ஸ்தோத்ரம் – 84

ஶுபாங்கோ லோகஸாரங்க: * ஸுதந்துஸ்தந்துவர்தந: *

இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா * க்ருதகர்மா க்ருதாகம: *

  

 

  

 

  


115   ஸ்தோத்ரம் – 85

உத்பவ: ஸுந்தர ஸுந்தோ * ரத்நநாப: ஸுலோசந: *

அர்கோ வாஜஸந ஶ்ருங்கீ * ஜயந்த: ஸர்வவிஜ்ஜயீ *

  

 

  

 

  


116   ஸ்தோத்ரம் – 86

ஸுவர்ணபிந்துரக்ஷோப்ய: * ஸர்வவாகீஶ்வரேஶ்வர: *

மஹாஹ்ரதோ மஹாகர்தோ * மஹாபூதோ மஹாநிதி: *

  

 

  

 

  


117   ஸ்தோத்ரம் – 87

குமுத குந்தர குந்த: * பர்ஜந்ய: பாவநோநில: *

அம்ருதாஶோம்ருதவபு: * ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக: *

  

 

  

 

  


118   ஸ்தோத்ரம் – 88

ஸுலப ஸுவ்ரத ஸித்த: * ஶத்ருஜிச்சத்ருதாபந: *

ந்யக்ரோதோதும்பரோஶ்வத்த: * ஶ்சாணூராந்த்ரநிஷூதந: *

  

 

  

 

  


119   ஸ்தோத்ரம் – 89

ஸஹஸ்ரார்சி ஸப்தஜிஹ்வ: * ஸப்தைதா: ஸப்தவாஹந: *

அமூர்திரநகோசிந்த்யோ * பயக்ருத்பயநாஶந: *

  

 

  

 

  


120   ஸ்தோத்ரம் – 90

அணுர்ப்ருஹத்க்ருஶ: ஸ்தூலோ * குணப்ருந்நிர்குணோ மஹாந் *

அத்ருத: ஸ்வத்ருத: ஸ்வாஸ்ய: * ப்ராக்வம்ஶோ வம்ஶவர்தந: *

  

 

  

 

  


121   ஸ்தோத்ரம் – 91

பாரப்ருத் கதிதோ யோகீ * யோகீஶ: ஸர்வகாமத: *

ஆஶ்ரம: ஶ்ரமண: க்ஷாம * ஸுபர்ணோ வாயுவாஹந: *

  

 

  

 

  


122   ஸ்தோத்ரம் – 92

தநுர்தரோ தநுர்வேதோ * தண்டோ தமயிதா தம: *

அபராஜித: ஸர்வஸஹோ * நியந்தாநியமோயம: *

  

 

  

 

  


123   ஸ்தோத்ரம் – 93

ஸத்த்வவாந் ஸாத்த்விக: ஸத்ய: * ஸத்யதர்மபராயண: *

அபிப்ராய: ப்ரியார்ஹோர்ஹ: * ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்தந: *

  

 

  

 

  


124   ஸ்தோத்ரம் – 94

விஹாயஸகதிர்ஜ்யோதி: * ஸுருசிர்ஹுதபுக்விபு: *

ரவிர்விரோசந ஸூர்ய: * ஸவிதா ரவிலோசந: *

  

 

  

 

  


125   ஸ்தோத்ரம் – 95

அநந்தோ ஹுதபுக்போக்தா * ஸுகதோ நைகஜோக்ரஜ: *

அநிர்விண்ண: ஸதாமர்ஷீ * லோகாதிஷ்டாநமத்புத: *

  

 

  

 

  


126   ஸ்தோத்ரம் – 96

ஸநாத்ஸநாதநதம: * கபில: கபிரவ்யய: *

ஸ்வஸ்தித: ஸ்வஸ்திக்ருத்ஸ்வஸ்தி * ஸ்வஸ்திபுக்ஸ்வஸ்திதக்ஷிண: *

  

 

  

 

  


127   ஸ்தோத்ரம் – 97

அரௌத்ர குண்டலீ சக்ரீ * விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஸந: *

ஶப்தாதிக: ஶப்தஸஹ: * ஶிஶிர: ஶர்வரீகர: *

  

 

  

 

  


128   ஸ்தோத்ரம் – 98

அக்ரூர பேஶலோ தக்ஷோ * தக்ஷிண: க்ஷமிணாம்வர: *

வித்வத்தமோ வீதபய: * புண்யஶ்ரவணகீர்தந: *

  

 

  

 

  


129   ஸ்தோத்ரம் – 99

உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா * புண்யோ து:ஸ்வப்நநாஶந: *

வீரஹா ரக்ஷண ஸந்தோ * ஜீவந: பர்யவஸ்தித: *

  

 

  

 

  


130   ஸ்தோத்ரம் – 100

அநந்தரூபோநந்தஶ்ரீர் * ஜிதமந்யுர்பயாபஹ: *

சதுரஶ்ரோ கபீராத்மா * விதிஶோ வ்யாதிஶோ திஶ: *

  

 

  

 

  


131   ஸ்தோத்ரம் – 101

அநாதிர்பூர்புவோ லக்ஷ்மீ: * ஸுவீரோ ருசிராங்கத: *

ஜநநோ ஜநஜந்மாதி: * பீமோ பீமபராக்ரம: *

  

 

  

 

  


132   ஸ்தோத்ரம் – 102

ஆதாரநிலயோதாதா * புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாகர: *

ஊர்த்வக ஸத்பதாசார: * ப்ராணத: ப்ரணவ: பண: *

  

 

  

 

  


133   ஸ்தோத்ரம் – 103

ப்ரமாணம் ப்ராணநிலய: * ப்ராணப்ருத்ப்ராணஜீவந: *

தத்த்வம் தத்த்வவிதேகாத்மா * ஜந்மம்ருத்யுஜராதிக: *

  

 

  

 

  


134   ஸ்தோத்ரம் – 104

பூர்புவ ஸ்வஸ்தருஸ்தார: * ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ: *

யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா * யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹந: *

  

 

  

 

  


135   ஸ்தோத்ரம் – 105

யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ * யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதந: *

யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்யம் * அந்நமந்நாத ஏவ ச *

  

 

  

 

  


136   ஸ்தோத்ரம் – 106

ஆத்மயோநி ஸ்வயஞ்ஜாதோ * வைகாந: ஸாமகாயந: *

தேவகீநந்தந ஸ்ரஷ்டா * க்ஷிதீஶ: பாபநாஶந: *

  

 

  

 

  


137   ஸ்தோத்ரம் – 107

ஶங்கப்ருந்நந்தகீ சக்ரீ * ஶார்ங்கதந்வா கதாதர: *

ரதாங்கபாணிரக்ஷோப்ய: * ஸர்வப்ரஹரணாயுத: *

  

 

  

 

  


138   ஸ்தோத்ரம் – 108

ஸர்வப்ரஹரணாயுத ௐம் நம இதி

 

வநமாலீ கதீ ஶார்ங்கீ * ஶங்கீ சக்ரீச நந்தகீ *

ஶ்ரீமாந் நாராயணோ விஷ்ணு: * வாஸுதேவோபிரக்ஷது *

 

ஶ்ரீ வாஸுதேவோபிரக்ஷது ௐம் நம இதி

  

 

  

 

  


139   உத்தர பாகம் – 1

இதீதம் கீர்தநீயஸ்ய * கேஶவஸ்ய மஹாத்மந: *

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யாநாம் * அஶேஷேண ப்ரகீர்திதம் *

  

 

  

 

  


140   உத்தர பாகம் – 2

ய இதம் ஶ்ருணுயாந்நித்யம் * யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத் *

நாஶுபம் ப்ராப்நுயாத்கிஞ்சித் * ஸோமுத்ரேஹ ச மாநவ: *

  

 

  

 

  


141   உத்தர பாகம் – 3

வேதாந்தகோ ப்ராஹ்மண ஸ்யாத்* க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் *

வைஶ்யோ தநஸம்ருத்த ஸ்யா * சூத்ர: ஸுகமவாப்நுயாத் *

  

 

  

 

  


142   உத்தர பாகம் – 4

தர்மார்தீ ப்ராப்நுயாத்தர்மம் * அர்தார்தீ சார்தமாப்நுயாத் *

காமாநவாப்நுயாத்காமீ * ப்ரஜார்தீ ப்ராப்நுயாத்ப்ரஜா *

  

 

  

 

  


143   உத்தர பாகம் – 5

பக்திமாந் யஸ்ஸதோத்தாய * ஶுசிஸ்தத்கதமாநஸ: *

ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய * நாம்நாமேதத்ப்ரகீர்தயேத் *

  

 

  

 

  


144   உத்தர பாகம் – 6

யஶ ப்ராப்நோதி விபுலம் * ஜ்ஞாதிப்ராதாந்யமேவச *

அசலாம் ஶ்ரியமாப்நோதி * ஶ்ரேய ப்ராப்நோத்யநுத்தமம் *

  

 

  

 

  


145   உத்தர பாகம் – 7

ந பயம் க்வசிதாப்நோதி * வீர்யம் தேஜஶ்ச விந்ததி *

பவத்யரோகோ த்யுதிமாந் * பலரூபகுணாந்வித: *

  

 

  

 

  


146   உத்தர பாகம் – 8

ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத் * பத்தோ முச்யேத பந்தநாத் *

பயாந்முச்யேத பீதஸ்து * முச்யேதாபந்ந ஆபத: *

  

 

  

 

  


147   உத்தர பாகம் – 9

துர்காண்யதிதரத்யாஶு * புருஷ புருஷோத்தமம் *

ஸ்துவந்நாமஸஹஸ்ரேண * நித்யம் பக்திஸமந்வித: *

  

 

  

 

  


148   உத்தர பாகம் – 10

வாஸுதேவாஶ்ரயோ மர்த்யோ * வாஸுதேவபராயண: *

ஸர்வபாபவிஶுத்தாத்மா * யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதநம் *

  

 

  

 

  


149   உத்தர பாகம் – 11

ந வாஸுதேவபக்தாநாம் * அஶுபம் வித்யதே க்வசித் *

ஜந்மம்ருத்யுஜராவ்யாதி * பயம் நைவோபஜாயதே *

  

 

  

 

  


150   உத்தர பாகம் – 12

இமம் ஸ்தவமதீயாந: * ஶ்ரத்தாபக்திஸமந்வித: *

யுஜ்யேதாத்மஸுகக்ஷாந்தி * ஶ்ரீத்ருதிஸ்ம்ருதிகீர்திபி: *

  

 

  

 

  


151   உத்தர பாகம் – 13

ந க்ரோதோ ந ச மாத்ஸர்யம் * ந லோபோ நாஶுபா மதி: *

பவந்தி க்ருத புண்யாநாம் * பக்தாநாம் புருஷோத்தமே *

  

 

  

 

  


152   உத்தர பாகம் – 14

த்யௌ ஸசந்த்ரார்கநக்ஷத்ரா * கம் திஶோ பூர்மஹோததி: *

வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண * வித்ருதாநி மஹாத்மந: *

  

 

  

 

  


153   உத்தர பாகம் – 15

ஸஸுராஸுரகந்தர்வம் * ஸயக்ஷோரகராக்ஷஸம் *

ஜகத்வஶே வர்ததேதம் * க்ருஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம் *

  

 

  

 

  


154   உத்தர பாகம் – 16

இந்த்ரியாணி மநோ புத்தி: * ஸத்த்வம் தேஜோ பலம் த்ருதி: *

வாஸுதேவாத்மகாந்யாஹு: * க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச *

  

 

  

 

  


155   உத்தர பாகம் – 17

ஸர்வாகமாநாமாசார: * ப்ரதமம் பரிகல்பதே *

ஆசாரப்ரபவோ தர்மோ * தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுத: *

  

 

  

 

  


156   உத்தர பாகம் – 18

ருஷய பிதரோ தேவா * மஹாபூதாநி தாதவ: *

ஜங்கமாஜங்கமம் சேதம் * ஜகந்நாராயணோத்பவம் *

  

 

  

 

  


157   உத்தர பாகம் – 19

யோகோ ஜ்ஞாநம் ததா ஸாங்க்யம் * வித்யா ஶில்பாதி கர்ம ச *

வேதா ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞாநம் * ஏதத்ஸர்வம் ஜநார்தநாத் *

  

 

  

 

  


158   உத்தர பாகம் – 20

ஏகோ விஷ்ணுர்மஹத்பூதம் * ப்ருதக்பூதாந்யநேகஶ: *

த்ரீம்ல்லோகாந்வ்யாப்ய பூதாத்மா * புங்க்தே விஶ்வபுகவ்யய: *

  

 

  

 

  


159   உத்தர பாகம் – 21

இமம் ஸ்தவம் பகவதோ * விஷ்ணோர்வ்யாஸேந கீர்திதம் *

படேத்ய இச்சேத்புருஷ: * ஶ்ரேய ப்ராப்தும் ஸுகாநி ச *

  

 

  

 

  


160   உத்தர பாகம் – 22

விஶ்வேஶ்வரமஜம் தேவம் * ஜகத ப்ரபுரவ்யயம் *

பஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம் * ந தே யாந்தி பராபவம் *

 

ந தே யாந்தி பராபவம் ௐம் நம இதி

  

 

  

 

  


161   உத்தர பாகம் – 23

அர்ஜுந உவாச

 

பத்மபத்ரவிஶாலாக்ஷ * பத்மநாப ஸுரோத்தம *

பக்தாநாமநுரக்தாநாம் * த்ராதா பவ ஜநார்தந *

  

 

  

 

  


162   உத்தர பாகம் – 24

ஶ்ரீபகவாநுவாச

 

யோ மாம் நாமஸஹஸ்ரேண * ஸ்தோதுமிச்சதி பாண்டவ *

ஸோஹமேகேந ஶ்லோகேந * ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய: *

 

ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய ௐம் நம இதி

  

 

  

 

  


163   உத்தர பாகம் – 25

வ்யாஸ உவாச

 

வாஸநாத்வாஸுதேவஸ்ய * வாஸிதம் புவநத்ரயம் *

ஸர்வபூதநிவாஸோஸி * வாஸுதேவ நமோஸ்து தே *

 

ஶ்ரீ வாஸுதேவ நமோஸ்துத ௐம் நம இதி

  

 

  

 

  


164   உத்தர பாகம் – 26

பார்வத்யுவாச

 

கேநோபாயேந லகுநா * விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரகம் *

பட்யதே பண்டிதைர்நித்யம் * ஶ்ரோதுமிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ *

  

 

  

 

  


165   உத்தர பாகம் – 27

ஈஶ்வர உவாச

 

ஶ்ரீராம ராம ராமேதி * ரமே ராமே மநோரமே *

ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் * ராம நாம வராநநே *

 

ஶ்ரீராமநாம வராநந ௐம் நம இதி

  

 

  

 

  


166   உத்தர பாகம் – 28

ப்ரஹ்மோவாச

 

நமோஸ்த்வநந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே * ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷிஶிரோருபாஹவே *

ஸஹஸ்ரநாம்நே புருஷாய ஶாஶ்வதே * ஸஹஸ்ரகோடியுகதாரிணே நம: *

 

ஸஹஸ்ரகோடியுகதாரிணே ௐம் நம இதி

  

 

  

 

  


167   உத்தர பாகம் – 29

ஸஞ்ஜய உவாச

 

யத்ர யோகேஶ்வர க்ருஷ்ணோ * யத்ர பார்தோ தநுர்தர: *

தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூதிர் * த்ருவா நீதிர்மதிர்மம *

  

 

  

 

  


168   உத்தர பாகம் – 30

ஶ்ரீபகவாநுவாச

 

அநந்யாஶ்சிந்தயந்தோ மாம் * யே ஜநா பர்யுபாஸதே *

தேஷாம் நித்யாபியுக்தாநாம் * யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் *

  

 

  

 

  


169   உத்தர பாகம் – 31

பரித்ராணாய ஸாதூநாம் * விநாஶாய ச துஷ்க்ருதாம் *

தர்மஸம்ஸ்தாபநார்தாய * ஸம்பவாமி யுகே யுகே *

  

 

  

 

  


170   உத்தர பாகம் – 32

ஆர்தா விஷண்ணா ஶிதிலாஶ்ச பீதா: * கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமாநா: *

ஸங்கீர்த்ய நாராயணஶப்தமாத்ரம் * விமுக்ததுக்கா ஸுகிநோ பவந்து *

  

 

  

 

  


171   உத்தர பாகம் – 33

காயேந வாசா மநஸேந்த்ரியைர்வா * புத்த்யாத்மநா வா ப்ரக்ருதே ஸ்வபாவாத் *

கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை * நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி *