Subhramanya Bhujangam (English)


   Full Version
   

 


 

1   

Sada Balaroopapi Vignaadri Hantri

Mahadanthi Vakthrapi Panchasyamaanya

Vidheendraadhi Mrugya Ganesabhidha May

Vidathaam Sriyam Kaapi Kalyana Murthy

   

 

2   

Na Janaami Sabdham Na Janaami Cha Artham

Na Janami Padyam Na Janami Gadhyam

Chideka Shadaasyaa Hrudhi Dyothathe May

Mukhanthissaranthe Giraschapi Chithram

   

 

3   

Mayurathi Roodam Maha Vakhya Goodam

Manohari Deham Mahaschitha Geham

Mahee Deva Devam Maha Veda Bhavam

Maha Deva Balam Bhaje Loka Palam

   

 

4   

Yada Sannidhanaam Gatha Maanaava May

Bhavaambhodhi Paaram Gathaasthe Thadaiva

Ithi Vyanjayan Sindhu There Ya Asthe

Thameede Pavithram Parashakthi Puthram

   

 

5   

Yadabhdhe Stharanga Layam Yanthi Thunga

Sthadivaa Pada Sannidhou Sevathaam May

Ithivormepankthirnrunaam Darsayantham

Sadaa Bhavaye Hruthsaroje Guham Thaam

   

 

6   

Girou Mannivase Nara Yea Dhirooda

Sthada Parvathe Sarvadha Thedhirooda

Itheeva Broovan Gandha Sailathi Rooda

Sa Devo Mudha May Sada Shanmukhosthu

   

 

7   

Mahaabhodhi Theere Maha Papachore

Muneendranukoole Sugandhakhya Shaile

Guhayaam Vasantham Swabhasa Lasantham

Janaarthim Harantham Srayamo Guham Tham

   

 

8   

Lasad Swarna Gehe Nrunaam Kaamadhohe

Sumasthoma Sanchanna Manikya Manche

Samudhyath Sahasrarka Thulya Prakasam

Sada Bhavaye Karthikeyam Suresam

   

 

9   

Ranadwamsake Manjule Athyantha Sone

Manohari Lavanya Peeyusha Poorne

Mana Shat Padho May Bhava Klesa Thaptha

Sada Modathaam Skanda They Pada Padma

   

 

10   

Suvarnaabha Divya Ambarair Basa Maanaam

Kwanath Kinkini Mekhala Shobhamaanaam

Lasadhema Pattena Vidhyotha Maanaam

Katim Bhavaye Skanda Thedeepya Maanaam

   

 

11   

Pulindesa Kanya Ghanaa Bhoga Thunga

Sthanalingana Aasaktha Kasmeera Ragam

Namasyanyaham Tharakare Thavora

Swa Bakthavane Sarvadhaa Sanuragam

   

 

12   

Vidhow Knuptha Dandaan Swaleela Druthaandaan

Nirasthebha Sundaan Dwishath Kala Dandaan

Hathedraari Shandaan Jagat Thrana Soundaan

Sadaa They Prachandaan Srayee Bahu Dandan

   

 

13   

Sadaa Saradaa Shanmugangaa Yadisu

Samudhyantha Eva Sdithascheth Samanthaath

Sada Poorna Bimbaa Kalangaischa Heena

Sthadha Thwanmukhaanaam Bruve Skanda Samyam

   

 

14   

Sphuran Manda Hasai Sahamsaani Chanjal

Kadakshavaleem Brunga Sangojjwalani

Sudhasyandhee Bimbaadaraneesa Soono

Thavalokaye Shanmukhomburuhaani

   

 

15   

Visaaleshu Karnanthabheer Geshwajasram

Dayasyandeeshu Dwadasasweekshaneshu

Mayeeshat Kadaksha Sakrud Pathithasched

Bhavethey Daya Sheela Kaa Naama Hani

   

 

16   

Sudhangothbhavo May Asi Jeevethi Shadsa

Japan Mantrameeso Mudha Jigrathe Yaan

Jagad Bhaara Brudhbhyo Jagannatha Thebhya

Kireetojjwalebhyo Namo Masthakebhya

   

 

17   

Sphurad Rathna Keyoora Haaradhi Rama

Schalath Kundala Sree Lasad Ganda Bhaga

Katou Peetha Vasa Kare Charu Shakthi

Purasthan Mamasthaam Puraresthanuja

   

 

18   

Ihayaahi Vathsethi Hasthou Prasarya

Hyayathya Darachchangare Mathurangath

Samuthpathya Thatham Srayantham Kumaram

Haraslishta Gathram Bhaje Bala Moorthim

   

 

19   

Kumaresa Soono Guha Skanda Senaa

Pathe Shakthipane Mayooradhi Rooda

Pulindathmaja Kantha Bhaktharthi Haarin

Prabho Tharakare Sada Raksha Maam Thwam

   

 

20   

Prasanthendriye Nashta Samgne Vicheshte

Kaphod Gari Vakthre Bhayath Kambhi Gathre

Praynayan Unmughe Mayyanadhe Thadaneem

Drutham May Dayalo Bhavagre Guha Thwam

   

 

21   

Kruthanthasya Dhootheshu Chandeshu Kopaa

Ddaha Chindi Bhindeethi Maam Tharjayadsu

Mayooram Samaruhyamaa Bhaireethi Thwam

Pura Shakthi Panir Mama Yahi Seegram

   

 

22   

Pranamya Sakruth Padayosthe Padhithwa

Prasadhya Prabho Prarthane Aneka Veeram

Na Vakthum Kshmo Aham Thadaneem Krupabdhe

Nea Karanthakale Maagapyupekshaa

   

 

23   

Sahasranda Bhoktha Thwaya Soora Nama

Hathastharaka Simha Vakthrascha Daithya

Mamantha Hrudistham Mana Klesa Mekam

Na Hamsi Prabho Kim Karomi Kwa Yami

   

 

24   

Aham Sarvadha Dukha Baravasanna

Bhavan Dheena Bandhusthwadanyam Nay Ache

Bhavat Bakthi Rodham Sadha Knuptha Baadham

Mamadhim Drutham Nasayo Umasutha Thwam

   

 

25   

Apasmara Kushta Kshayarsa Prameha

Jwaronmadhagulmaadhi Rogo Mahantha

Pisachascha Sarve Bhavath Pathra Bhootheem

Vilokya Kshanaa Tharakare Dravanthe

   

 

26   

Drusi Skanda Murthy Sruthou Skanda Keerthir

Mukhe May Pavithram Sada Thacharithram

Kare Thasya Kruthyam Vapusthasya Bruthyam

Guhe Santhu Leena Mamaa Sesha Bhavaa

   

 

27   

Muneenamuthaho Nrunaam Bhakthi Bhaja

Mabeeshtapradhaa Santhi Sarvathra Deva

Nrunamanthya Janam Api Swartha Dane

Guha Deva Manyam Na Jane Na Jane

   

 

28   

Kalthram Suthaa Bandhu Vargaa Pasurvaa

Nari Vaadha Naaree Gruhe Yea Madheeya

Yajantho Namantha Sthuvantho Bhavantham

Smaranthascha They Santhu Sarva Kumara

   

 

29   

Mruga Pakshino Damsaka Ye Cha Dushtaa

Sthadha Vyadhayo Bhadahakaa Ye Madange

Bhavaschakthi Theeshnagra Binna Sudhoore

Vinasyanthu They Choornitha Krouncha Saila

   

 

30   

Janithri Pithaa Cha Swaputhra Aparadham

Sahethe Na Kim Deva Senathinadha

Aham Cha Athi Balo Bhavan Loka Thatha

Kshmaswaparadham Samastham Mahesa

   

 

31   

Nama Kekine Sakthaye Chaapi Thubhyam

Nama Chaga Thubhyam Nama Kukkudaya

Nama Sindhave Sindhu Desaya Thubhyam

Nama Skanda Murthe Punasthe Namosthu

   

 

32   

Jayananda Bhuman Jyapaara Dhaman

Jayamogha Keerthe Jayananda Murthe

Jayananda Sindho Jayasesha Bandho

Jaya Thwam Sada Mukthi Danesa Soono

   

 

33   

Bhunjangakhya Vruthena Knuptham Sthavam Ya

Padeth Bhakthi Yuktho Guham Sampranamya

Sa Puthraan Kalathram Dhanam Deergam Ayur

Llabeth Skanda Sayujyamanthe Nara Sa

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here