Vinayagar Agaval 

Vinayagar Agaval (Tamil)

    

Vinayagar Agaval (English)

    

Ready Reckoner


 

சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம்

பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாட

பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும்

வன்னமருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப்

பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடும்

வேழ முகமும் விளங்குசிந் தூரமும்

அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும்

நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும்

நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும்

மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும்

இரண்டு செவியும் இலங்குபொன் முடியும்

திரண்டமுப் புரிநூல் திகழொளி மார்பும்

சொற்பதம் கடந்த துரியமெய்ஞ் ஞான

அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே

 

முப்பழ நுகரும் மூஷிக வாகன

இப்பொழு தென்னை ஆட்கொள வேண்டித்

தாயா யெனக்குத் தானெழுந் தருளி

மாயாப் பிறவி மயக்கம் அறுத்து

திருந்திய முதலைந் தெழுத்தும் தெளிவாய்ப்

பொருந்தவே வந்தென் உளந்தனில் புகுந்து

குருவடி வாகிக் குவலயந் தன்னில்

திருவடி வைத்துத் திறமிது பொருளென

வாடா வகைதான் மகிழ்ந்தெனக் கருளிக்

கோடா யுதத்தால் கொடுவினை களைந்தே

உவட்டா உபதேசம் புகட்டியென் செவியில்

தெவிட்டாத ஞானத் தெளிவையும் காட்டி

ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம்

இன்புறு கருணையின் இனிதெனக் கருளிக்

கருவிக ளொடுங்கும் கருத்தினை யறிவித்து

இருவினை தன்னை அறுத்திருள் கடிந்து

 

தலமொரு நான்கும் தந்தெனக் கருளி

மலமொரு மூன்றின் மயக்கம் அறுத்தே

ஒன்பது வாயில் ஒருமந் திரத்தால்

ஐம்புலக் கதவை அடைப்பதும் காட்டி

ஆறா தாரத்து அங்குச நிலையும்

பேறா நிறுத்திப் பேச்சுரை யறுத்தே

இடைபிங் கலையின் எழுத்தறி வித்துக்

கடையிற் சுழுமுனைக் கபாலமும் காட்டி

மூன்றுமண் டலத்தின் முட்டிய தூணின்

நான்றெழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்திக்

குண்டலி யதனிற் கூடிய அசபை

விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து

மூலா தாரத்தின் மூண்டெழு கனலைக்

காலால் எழுப்பும் கருத்தறி வித்தே

அமுத நிலையும் ஆதித்தன் இயக்கமும்

குமுத சகாயன் குணத்தையும் கூறி

 

இடைச்சக் கரத்தின் ஈரெட்டு நிலையும்

உடல்சக் கரத்தின் உறுப்பையும் காட்டிச்

சண்முக தூலமும் சதுர்முக சூக்கமும்

எண் முகமாக இனிதெனக் கருளிப்

புரியட்ட காயம் புலப்பட எனக்குத்

தெரியெட்டு நிலையும் தெரிசனப் படுத்திக்

கருத்தினில் கபால வாயில் காட்டி

இருத்தி முத்தி யினிதெனக் கருளி

என்னை யறிவித்து எனக்கருள் செய்து

முன்னை வினையின் முதலைக் களைந்து

வாக்கும் மனமும் இல்லா மனோலயம்

தேக்கியே யென்றன் சிந்தை தெளிவித்து

இருள்வெளி யிரண்டுக்கு ஒன்றிடம் என்ன

அருள்தரும் ஆனந்தத்து அழுத்தியென் செவியில்

எல்லை யில்லா ஆனந் தம்அளித்து

அல்லல் களைந்தே அருள்வழி காட்டி

 

சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டிச்

சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி

அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய்க்

கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி

வேடமும் நீறும் விளங்க நிறுத்திக்

கூடுமெய்த் தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி

அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை

நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்துத்

தத்துவ நிலையைத் தந்தெனை யாண்ட

வித்தக விநாயக விரைகழல் சரணே

 

Seetha kallabha chenthamaraippum

Paatha chilambhu pala isai paada

Pon araignanum poonthugil aadayum

Vanna marungil valarindu azhakerippa

Pezhai vayirum perum para kodum

Vezha mugamum vilangu chindooramum

Anju karamum angusa pasamum

Nenjil kudi konda neela meniyum

Naandra Vaayum naliru puyamum

Moondru kannum Mumatha chuvadum

Irandu sevyum ilangu pon mudyum

Thiranda muppiri nool thigazh oli maarbum

Chor padam kadantha thurya mey gnana

Arpudham nindra karpaga kalire

 

Mupazham nugarum Mooshiga Vaagana

Ipozhuthu ennai aat kola vendi

Thayai enaku than ezhundhu aruli

Mayay piravi mayakam aruthu

Thirundhiya mudhal aiynthu ezhthum thelivai

Porunthave vandhu en ulam thanil pugunthu

Guru vadivaagi kuvalayam thanil

Thiruvadi vaithu thiramidhu porulena

Vaada vagaithan magizhthenakku aruli

Kodayuthatal kodu vinai kalainthae

Uvata ubadesam pugati en seviyil

Tevitadha gnyana thelivayum kaati

Iym pulam thanai adakum ubayam

Inburi karunai inithenaku aruli

Karuvigal odungum karuthinai arivithu

Iru vinai thanai aruthu irul kadinthu

 

Thalamoru Naangum thanthena karuli

Mala moru moondrin mayakam aruthu

Onbatu vaayil oru mandhirathaal

Iym pula kadhavai adaipathum kaati

Aaratharathu angusa nilayum

Pera niruthi pechurai aruthe

Idai pingalayin ezhuthu arivithu

Kadayin suzhu munai kabalamum kaati

Moondru mandalathin mutya thoonin

Nandrezhu paambin naavil unarthi

Kundali adanil koodiya asabai

Vindezhu mandiram velipada uraithu

Moola tharathu moondrezhu kanalai

Kaalal ezhupum karuthu arivithae

Amudha nilayamum adhithan iyakkamum

Kumudha sagayamum gunathayum koori

 

Idai chakarathin irettu nilayum

Udar chakarathin urupayum kaati

Shanmuga thoolamum chatur muga sookshamum

En mugamaga inithenaku aruli

Puryata kayam pulapada ennaku

Theryatta nilayam darisana paduthi

Karuthinil kabala vayul kaati

Iruthi mukthi inithenakku aruli

Ennai arivithu enakarul seytha

Munnai vinnayin mudalai kalainthu

Vaakum manamum illa manolayam

Thekiye endhan sinthai thelivithu

Irul veli irandirkku ondridam yenna

Arul tharum aanandhathai azhuthi en seviyil

Ellai illa aananthan alithu

Allal kalainthu arul vazhi kaati

 

Sathathin ulle sada sivam kaati

Sidhathin ulle siva lingam kaati

Anu virku anuvai Appalukku appalaai

Kanu mutri nindra karumbule kaati

Vedamum neerum vilanga niruthi

Koodum mei thondar kuzhathudan kooti

Anja karathin arum porul thanil

Nenja karathin nilai arivithu

Thathuva nilayai thanthu yennai aanda

Vithaga vinayaga viraikazhal charane

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here